Vợ dở chứng “làm nư”

Vợ dở chứng “làm nư”

Tính nết vợ anh bình thường cũng ngoan hiền, chỉ mỗi cái tật hay “làm nư”, tự ái nổi lên là “làm nư”.