Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 10:20, 12:10, 14:50, 18:15
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:15, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 19:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 14:00, 15:30, 16:45, 20:00
22/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 10:20, 12:10, 14:50, 18:15
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:15, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 19:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 14:00, 15:30, 16:45, 20:00
21/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 20:05
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:40
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   20:00
20/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:45, 11:00, 13:15
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 20:05
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:40
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:10, 18:05, 20:00
19/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
18/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
17/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30
16/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   08:50, 11:10, 13:30, 15:50, 20:45
Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 12:50, 16:45, 18:20, 20:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:15, 12:00, 14:45, 17:30, 20:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 11:45, 14:00, 16:10, 18:10, 20:30
Pháp Sư Mù   10:40, 14:30, 18:30

Thời tiết một số khu vực