Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   08:25, 09:15, 18:40
Thất Sơn Tâm Linh   08:40, 12:40, 16:50, 21:00
Tiên Hắc Ám 2   09:40, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30
Joker   10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 20:15
Đàn Ông Song Tử   10:30, 14:40, 18:50
18/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   08:25, 09:15, 18:40
Thất Sơn Tâm Linh   08:40, 12:40, 16:50, 21:00
Tiên Hắc Ám 2   09:40, 10:50, 11:50, 13:00, 14:00, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30
Joker   10:00, 12:10, 14:20, 16:30, 20:15
Đàn Ông Song Tử   10:30, 14:40, 18:50
17/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Joker   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 17:00, 19:35, 20:50
Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 13:45, 18:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:00, 15:20, 19:10
Tiên Hắc Ám 2   20:15
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Joker   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 17:00, 19:35, 20:50
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 18:00
Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10, 20:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15, 15:00, 19:10
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Joker   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 17:00, 19:35, 20:50
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 18:00
Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10, 20:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15, 15:00, 19:10
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Joker   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 17:00, 19:35, 20:50
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 18:00
Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10, 20:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15, 15:00, 19:10
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Joker   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 17:00, 19:35, 20:50
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 18:00
Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10, 20:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15, 15:00, 19:10
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:55, 12:50, 14:45, 16:40, 18:35, 20:30
Joker   09:20, 11:30, 13:40, 15:50, 17:00, 19:35, 20:50
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 18:00
Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:55, 14:00, 16:05, 18:10, 20:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15, 15:00, 19:10

Thời tiết một số khu vực