Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:20, 09:30, 11:25, 12:30, 13:20, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 23:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:30, 11:50
Đàn Ông Song Tử   08:45, 11:00, 13:40, 15:30, 17:10, 18:20
Joker   09:00, 10:15, 11:20, 13:15, 15:10, 16:00, 17:45, 19:10, 20:00, 20:45, 21:25, 22:15, 23:00
Thú Cưng Siêu Quậy   10:10, 13:30, 17:30
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:20, 09:20, 11:15, 12:30, 13:10, 14:30, 15:05, 16:30, 18:30, 19:20, 20:30, 21:20, 22:30, 23:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:30, 11:50
Đàn Ông Song Tử   08:45, 11:00, 13:40, 15:30, 17:00, 18:20, 20:40, 23:00
Joker   09:10, 10:15, 11:25, 13:15, 15:10, 16:00, 17:45, 19:10, 20:00, 21:25, 22:15, 23:20
Thú Cưng Siêu Quậy   10:10, 13:30, 17:30
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:25, 09:20, 11:15, 12:35, 13:20, 14:30, 15:15, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:30, 11:50
Đàn Ông Song Tử   08:45, 11:00, 13:50, 15:30, 17:10, 18:20, 20:40, 23:00
Joker   09:10, 10:20, 11:30, 13:15, 15:10, 16:05, 17:45, 19:10, 20:00, 21:25, 22:15, 23:30
Thú Cưng Siêu Quậy   10:10, 13:30, 17:30
13/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   08:20, 13:40, 17:20
Thất Sơn Tâm Linh   08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Joker   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 19:00, 20:00, 21:15, 23:00
Đàn Ông Song Tử   09:00, 11:20, 13:50, 16:10, 18:25, 20:45, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 15:20
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:00, 23:30
12/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:20, 12:00, 23:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Joker   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 19:00, 20:00, 21:15, 23:00
Đàn Ông Song Tử   09:00, 11:20, 13:50, 16:10, 18:25, 20:45, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 15:20
Thú Cưng Siêu Quậy   13:40, 17:20
11/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:20, 12:00, 23:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Joker   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 19:00, 20:00, 21:15, 23:00
Đàn Ông Song Tử   09:00, 11:20, 13:50, 16:10, 18:25, 20:45, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 15:20
Thú Cưng Siêu Quậy   13:40, 17:20
10/10/2019 Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   08:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   08:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   08:30, 12:05, 14:05, 16:00, 18:00
Thất Sơn Tâm Linh   08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:00, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40, 23:40
Joker   09:00, 10:00, 11:15, 13:30, 14:20, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:25, 23:30
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:20
09/10/2019 Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   08:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   08:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   08:30, 12:05, 14:05, 16:00, 18:00
Thất Sơn Tâm Linh   08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:00, 20:40, 21:40, 22:10, 22:40, 23:40
Joker   09:00, 10:00, 12:15, 13:10, 14:30, 15:30, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 22:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:25, 23:30
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   11:20

Thời tiết một số khu vực