Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 14:45
Joker   09:30, 11:45
Biệt Đội Bất Hảo   12:15
Đàn Ông Song Tử   14:15, 19:00
Nghĩa Địa Ma   16:45, 21:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:00
Lời Nguyền Trên Biển   19:15, 21:30
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 14:45
Joker   09:30, 11:45
Biệt Đội Bất Hảo   12:15
Đàn Ông Song Tử   14:15, 19:00
Nghĩa Địa Ma   16:45, 21:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:00
Lời Nguyền Trên Biển   19:15, 21:30
17/10/2019 Ngọt Ngào Điên Dại   09:00
Lời Từ Biệt   09:00, 13:45
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 12:00, 14:15, 16:30
Joker   11:00, 13:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 16:00, 18:00
Biệt Đội Bất Hảo   15:45
Tiên Hắc Ám 2   18:30, 19:00, 21:00, 21:30
16/10/2019 Ngọt Ngào Điên Dại   09:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45
Joker   09:10, 11:40, 14:00, 18:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 18:00, 21:00
Lời Từ Biệt   13:45, 16:20
Biệt Đội Bất Hảo   15:45
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45
Ngọt Ngào Điên Dại   09:00
Joker   09:10, 11:40, 14:00, 18:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 18:00, 21:00
Lời Từ Biệt   13:45, 16:20
Biệt Đội Bất Hảo   15:45
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:45, 14:00, 16:15, 18:30, 20:45
Ngọt Ngào Điên Dại   09:00
Joker   09:10, 11:40, 14:00, 18:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 18:00, 21:00
Lời Từ Biệt   13:45, 16:20
Biệt Đội Bất Hảo   15:45
13/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   09:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:45, 14:00, 18:45
Ngọt Ngào Điên Dại   09:00
Joker   11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 16:15, 18:00, 21:00
Lời Từ Biệt   13:45, 21:00
Biệt Đội Bất Hảo   15:45
12/10/2019 Ngọt Ngào Điên Dại   09:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:45, 14:00, 18:45
Joker   11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   11:15, 16:15, 18:00, 21:00
Lời Từ Biệt   13:45, 21:00
Biệt Đội Bất Hảo   15:45

Thời tiết một số khu vực