Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
21/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30
Joker   08:45, 19:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 11:15, 12:00, 13:45, 14:30, 16:30, 17:00, 19:45
Lời Nguyền Trên Biển   11:00, 15:15
Thất Sơn Tâm Linh   13:00, 20:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:30
20/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30
Joker   08:45, 19:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 11:15, 12:00, 13:45, 14:30, 16:30, 17:00, 19:45
Lời Nguyền Trên Biển   11:00, 15:15
Thất Sơn Tâm Linh   13:00, 20:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:30
19/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30
Joker   08:45, 19:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 11:15, 12:00, 13:45, 14:30, 16:30, 17:00, 19:45
Lời Nguyền Trên Biển   11:00, 15:15
Thất Sơn Tâm Linh   13:00, 20:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:30
18/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30
Joker   08:45, 19:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 11:15, 12:00, 13:45, 14:30, 16:30, 17:00, 19:45
Lời Nguyền Trên Biển   11:00, 15:15
Thất Sơn Tâm Linh   13:00, 20:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:30
17/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 19:45
Joker   09:00, 14:00, 16:30
Đàn Ông Song Tử   09:30, 14:15, 17:00
Biệt Đội Bất Hảo   11:30
Lời Từ Biệt   12:00
Tiên Hắc Ám 2   19:00, 20:00
16/10/2019 Lời Từ Biệt   08:30, 13:00, 17:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00
Joker   09:30, 12:00, 17:00, 19:30
Đàn Ông Song Tử   10:30, 15:00, 19:45
Biệt Đội Bất Hảo   14:30
15/10/2019 Lời Từ Biệt   08:30, 13:00, 17:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00
Joker   09:30, 12:00, 17:00, 19:30
Đàn Ông Song Tử   10:30, 15:05, 19:45
Biệt Đội Bất Hảo   14:30
14/10/2019 Lời Từ Biệt   08:30, 13:00, 17:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00
Joker   09:30, 12:00, 17:00, 19:30
Đàn Ông Song Tử   10:30, 15:05, 19:45
Biệt Đội Bất Hảo   14:30

Thời tiết một số khu vực