Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   08:30
Joker   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   09:30
Ngọt Ngào Điên Dại   10:45
Đàn Ông Song Tử   11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Lời Từ Biệt   13:00, 17:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:00
16/10/2019 Joker   08:30, 09:00, 11:00, 13:20, 15:40, 17:40, 18:30, 20:15, 21:00
Thú Cưng Siêu Quậy   08:30
Biệt Đội Bất Hảo   09:30
Ngọt Ngào Điên Dại   10:45
Đàn Ông Song Tử   11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Lời Từ Biệt   13:00, 17:00, 18:00, 19:00, 21:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:00
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00
Joker   08:30, 11:00, 15:30, 18:30, 20:15, 21:00
Thú Cưng Siêu Quậy   08:30, 13:30
Biệt Đội Bất Hảo   09:30
Ngọt Ngào Điên Dại   10:45
Đàn Ông Song Tử   11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Lời Từ Biệt   13:00, 17:00, 18:00, 21:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:00
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:15, 18:45, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:45, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   08:30
Joker   08:30, 11:00, 13:20, 15:40, 17:40, 18:30, 20:15, 21:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:30
Ngọt Ngào Điên Dại   10:45
Đàn Ông Song Tử   11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Lời Từ Biệt   13:00, 17:00, 18:00, 21:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:00
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:15, 08:45, 09:45, 10:30, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00, 15:30, 16:00, 17:15, 18:45, 19:30, 20:00, 21:00, 21:45, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   08:30
Joker   09:00, 11:00, 15:30, 17:40, 18:30, 20:15, 21:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:00, 11:00, 13:30, 16:30, 18:00, 19:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:30
Ngọt Ngào Điên Dại   10:45
Đàn Ông Song Tử   11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Lời Từ Biệt   13:00, 17:00, 21:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:00
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:15, 08:45, 09:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:15, 18:45, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:45, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   08:30
Joker   09:00, 11:00, 15:30, 17:40, 18:30, 20:15, 21:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:00, 13:30, 18:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:30
Ngọt Ngào Điên Dại   10:45
Đàn Ông Song Tử   11:45, 14:15, 16:45, 19:15, 21:45
Lời Từ Biệt   13:00, 17:00, 21:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:00
11/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 21:45, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   08:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:00, 13:30, 18:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:30
Ngọt Ngào Điên Dại   10:45
Joker   11:00, 15:30, 20:15, 21:00, 21:45
Đàn Ông Song Tử   11:45, 14:15, 16:45, 19:15
Lời Từ Biệt   13:00, 17:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:00
10/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:15, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30
Ngọt Ngào Điên Dại   09:00, 11:15, 14:45, 17:30
Joker   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:30, 12:30, 15:30, 17:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:30
Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:00, 21:45
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   22:30

Thời tiết một số khu vực