Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:45
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30
Nghĩa Địa Ma   11:15, 17:45
Lời Nguyền Trên Biển   13:15, 21:45
Joker   15:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   19:45
21/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:45
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30
Nghĩa Địa Ma   11:15, 17:45
Lời Nguyền Trên Biển   13:15, 21:45
Joker   15:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   19:45
20/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:30, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30
Đàn Ông Song Tử   08:45
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30
Lời Nguyền Trên Biển   10:45, 19:45, 21:30
Nghĩa Địa Ma   11:15, 17:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:15
Joker   15:15
19/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:30, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30
Đàn Ông Song Tử   08:45
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30
Lời Nguyền Trên Biển   10:45, 19:45, 21:30
Nghĩa Địa Ma   11:15, 17:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:15
Joker   15:15
18/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:30, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30
Đàn Ông Song Tử   08:45
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 20:00, 21:30
Lời Nguyền Trên Biển   10:45, 19:45, 21:30
Nghĩa Địa Ma   11:15, 17:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:15
Joker   15:15
17/10/2019 Lời Từ Biệt   08:30, 17:45
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:00, 14:30, 15:30, 16:15, 16:45, 17:45, 19:00, 21:15
Joker   09:15, 13:00
Đàn Ông Song Tử   10:30, 19:45
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 15:30
Tiên Hắc Ám 2   18:45, 20:00, 21:15
16/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30, 10:30, 19:45
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:00, 14:30, 15:30, 16:15, 16:45, 17:45, 18:30, 19:00, 20:00, 20:45, 21:15
Joker   09:15, 13:00
Lời Từ Biệt   11:00, 17:45
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 15:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   15:30
15/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30, 13:00, 19:45
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 10:00, 11:00, 12:15, 13:15, 14:00, 14:30, 15:30, 16:15, 16:45, 17:45, 18:30, 19:00, 20:00, 20:45, 21:15
Joker   09:15
Lời Từ Biệt   11:00, 17:45
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 15:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   15:30

Thời tiết một số khu vực