Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/10/2019 Joker   09:30, 13:45, 18:00
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 10:45, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45
Thất Sơn Tâm Linh   09:45, 18:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 14:30
Lời Nguyền Trên Biển   12:00, 16:15, 19:15
Nghĩa Địa Ma   12:00, 22:00
Đàn Ông Song Tử   12:00, 16:45, 21:00
Lời Từ Biệt   14:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   16:00
Ngọt Ngào Điên Dại   20:15
22/10/2019 Joker   09:30, 18:00, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 10:45, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45
Thất Sơn Tâm Linh   09:45, 20:15
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 14:30
Nghĩa Địa Ma   12:00, 22:00
Lời Nguyền Trên Biển   12:00, 16:15, 19:15
Đàn Ông Song Tử   12:00, 16:45, 21:00
Ngọt Ngào Điên Dại   13:45, 18:00
Lời Từ Biệt   14:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   16:00
21/10/2019 Joker   09:30, 18:00, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   09:30, 10:45, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 19:30, 20:45
Thất Sơn Tâm Linh   09:45, 20:15
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 14:30
Đàn Ông Song Tử   12:00, 16:45, 21:00
Lời Nguyền Trên Biển   12:00, 16:15, 19:15
Nghĩa Địa Ma   12:00, 22:00
Ngọt Ngào Điên Dại   13:45, 18:00
Lời Từ Biệt   14:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   16:00
20/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:45, 11:30, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30
Đàn Ông Song Tử   09:00, 14:00, 21:45
Joker   09:30, 17:30, 20:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 16:30
Lời Nguyền Trên Biển   11:30, 15:45, 20:00
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 18:45
Nghĩa Địa Ma   12:00, 16:00
Lời Từ Biệt   13:15
Ngọt Ngào Điên Dại   13:30, 21:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:00, 18:00
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:45, 11:30, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30
Đàn Ông Song Tử   09:00, 14:00, 21:45
Joker   09:30, 17:30, 20:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 16:30
Lời Nguyền Trên Biển   11:30, 15:45, 20:00
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 18:45
Nghĩa Địa Ma   12:00, 16:00
Lời Từ Biệt   13:15
Ngọt Ngào Điên Dại   13:30, 21:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:00, 18:00
18/10/2019 Joker   09:00, 15:45, 21:00
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:45, 11:30, 14:00, 15:00, 16:30, 18:15, 19:00, 20:45, 21:30
Lời Nguyền Trên Biển   09:30, 15:15, 19:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 12:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   11:15, 17:00
Đàn Ông Song Tử   11:30, 16:00, 18:30
Nghĩa Địa Ma   13:15, 22:00
Ngọt Ngào Điên Dại   13:30, 19:45
Lời Từ Biệt   14:00
Biệt Đội Bất Hảo   17:30, 20:45
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:00, 12:00, 16:30, 18:45, 21:15
Joker   09:00, 10:00, 11:30, 14:00, 16:30, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   09:15, 11:30, 14:00, 15:45
Ngọt Ngào Điên Dại   09:45, 13:30, 16:30
Lời Từ Biệt   11:30, 14:30, 17:00
Thất Sơn Tâm Linh   12:30, 14:45, 19:00
Tiên Hắc Ám 2   18:00, 19:00, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:15, 15:45, 20:15
Joker   09:15, 10:30, 11:45, 14:15, 15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:45, 16:45, 19:15, 21:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:00, 13:30, 14:15, 18:30
Lời Từ Biệt   12:15, 16:30, 20:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:00
Ngọt Ngào Điên Dại   14:15, 18:00, 20:00

Thời tiết một số khu vực