Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 14:30, 15:00, 15:45, 16:45, 17:15, 18:00, 19:00, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 14:00, 20:30
Người Cá Báo Thù   09:30, 13:30, 18:30
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:45, 11:30, 17:15, 19:15
Pháp Sư Mù   11:30
Sát Nhân Trên Không   15:30, 21:15
Bỏ Rơi   16:30
22/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 14:00, 20:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 14:30, 15:00, 15:45, 16:45, 17:15, 18:00, 19:00, 19:30, 20:15, 21:15, 21:45
Người Cá Báo Thù   09:30, 13:30, 18:30
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:45, 11:30, 17:15, 19:15
Pháp Sư Mù   11:30
Sát Nhân Trên Không   15:30, 21:15
Bỏ Rơi   16:30
21/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Kim Ji-young 1982   09:00, 14:00, 15:00
Bỏ Rơi   09:30, 15:30, 17:30
Pháp Sư Mù   10:00, 12:30, 17:30
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:45, 12:45, 14:45, 16:45, 18:45
Ma Gương 2   11:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 16:30
Hoa Hậu Giang Hồ   13:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:00, 19:30, 20:00, 20:45, 21:15, 21:45
20/11/2019 Pháp Sư Mù   09:00, 15:30, 16:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 14:15, 21:00
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:30, 11:30, 13:30, 18:00
Bỏ Rơi   10:00, 14:00, 19:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 14:00
Hoa Hậu Giang Hồ   12:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:00, 17:00, 18:15, 19:15, 20:00, 20:30, 21:30
Ma Gương 2   22:15
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 17:45, 19:00, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 12:45, 14:15, 15:15, 18:45, 20:15
Bỏ Rơi   09:30, 14:00, 18:30, 21:15
Pháp Sư Mù   10:00, 11:30, 16:00, 20:30
Ma Gương 2   14:00, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   16:45
18/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 14:15, 15:15, 18:45
Bỏ Rơi   09:30, 14:00, 18:30, 21:15
Pháp Sư Mù   11:30, 16:00, 20:30
Ma Gương 2   14:00, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   16:45
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 16:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Kim Ji-young 1982   09:15, 11:45, 14:15, 15:15, 18:45
Bỏ Rơi   09:30, 14:00, 18:30, 21:15
Pháp Sư Mù   11:30, 16:00, 20:30
Ma Gương 2   14:00, 21:00
Hoa Hậu Giang Hồ   16:45
16/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:30, 16:00, 18:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:15, 11:30, 12:45, 14:00, 15:15, 16:30, 17:45, 19:00, 21:30
Pháp Sư Mù   09:30, 16:30, 21:00
Bỏ Rơi   09:45, 14:15, 19:00, 21:15
Kim Ji-young 1982   11:45, 14:00, 16:15, 18:45
Hoa Hậu Giang Hồ   12:00, 20:15
Ma Gương 2   14:00, 21:00

Thời tiết một số khu vực