Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 09:30, 10:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   09:00, 17:15
Lời Từ Biệt   09:15
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 11:30, 13:45, 17:00, 21:45
Đàn Ông Song Tử   09:30, 14:30, 19:15
Nghĩa Địa Ma   11:15, 21:30
Joker   11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   12:00
Lời Nguyền Trên Biển   13:15, 15:15, 19:30, 22:30
18/10/2019 Dì Ơi, Đừng Có Bồ   09:00, 17:15
Tiên Hắc Ám 2   09:00, 09:30, 10:00, 11:30, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 11:30, 13:45, 17:00, 21:45
Lời Từ Biệt   09:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 14:30, 19:15
Nghĩa Địa Ma   11:15, 21:30
Joker   11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   12:00
Lời Nguyền Trên Biển   13:15, 15:15, 19:30, 22:30
17/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:00
Đàn Ông Song Tử   09:00, 09:30, 11:30, 14:00, 16:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:30, 10:00, 11:15, 11:45, 13:30, 14:00, 14:30, 15:45, 16:15, 17:15, 19:45, 22:00
Joker   09:00, 11:30, 12:15, 14:00, 14:45, 16:30, 19:00, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   11:00, 12:00, 15:30, 21:00
Lời Từ Biệt   13:15, 17:30, 19:00
Ngọt Ngào Điên Dại   16:45
Tiên Hắc Ám 2   18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:15, 11:15, 12:00, 12:30, 14:15, 16:00, 16:30, 18:15, 18:45, 20:30
Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 17:00, 19:30, 21:00, 22:15
Joker   09:00, 09:30, 11:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:45, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 20:00
Đàn Ông Song Tử   09:00, 11:30, 14:00, 16:30, 19:00, 21:30, 22:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:00, 15:30
Lời Từ Biệt   11:30, 13:30, 18:15, 20:15
Ngọt Ngào Điên Dại   14:45
15/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 14:30, 21:00, 22:15
Joker   09:00, 11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 19:30, 21:30, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 20:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 11:15, 12:00, 13:30, 14:15, 15:45, 16:30, 18:00, 18:45, 20:15, 22:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 09:30, 12:00, 14:15, 17:00, 19:00, 21:30, 22:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:00, 15:30
Lời Từ Biệt   11:30, 13:30, 18:00, 20:15
Ngọt Ngào Điên Dại   11:45, 16:45
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 11:15, 12:00, 13:30, 14:15, 15:45, 16:30, 18:00, 18:45, 20:15, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 20:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 21:00, 22:15
Joker   09:00, 11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:00
Ngọt Ngào Điên Dại   09:15, 11:30, 21:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 13:45, 14:30, 16:15, 17:00, 18:45, 19:30, 22:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:00, 15:30
Lời Từ Biệt   11:30, 13:30, 18:00, 20:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   19:30
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 11:15, 12:00, 13:30, 14:15, 15:45, 16:30, 18:00, 18:45, 20:15, 22:30
Joker   09:00, 11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:30, 19:00, 21:30, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 20:00
Đàn Ông Song Tử   09:00, 11:30, 14:00, 15:45, 16:30, 18:15, 19:00, 20:45, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 21:00, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:30, 13:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:00, 15:30
Lời Từ Biệt   11:30, 13:30, 18:00, 20:15
Ngọt Ngào Điên Dại   11:30
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 11:15, 12:00, 13:30, 14:15, 15:45, 16:30, 18:00, 18:45, 20:15, 22:30
Joker   09:00, 11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 19:00, 21:00, 21:30, 21:45, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 20:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 22:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 16:00, 18:30, 21:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:30, 14:00, 19:30
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:00, 15:30
Lời Từ Biệt   11:30, 13:30, 18:00, 20:15
Ngọt Ngào Điên Dại   11:45

Thời tiết một số khu vực