Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30, 11:00, 13:30, 16:00, 21:45
Lời Từ Biệt   08:30, 09:00, 14:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 16:15, 18:00, 18:30, 19:30, 20:45, 21:15
Joker   09:30, 12:00, 16:30
Biệt Đội Bất Hảo   17:15
16/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30, 13:00, 16:30, 18:00, 22:30
Lời Từ Biệt   08:30, 09:00, 11:00, 14:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 16:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Joker   09:30, 12:00, 15:30, 20:30
Biệt Đội Bất Hảo   17:15
15/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30, 13:00, 16:30, 18:00, 22:30
Lời Từ Biệt   08:30, 09:00, 11:00, 14:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 16:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Joker   09:30, 12:00, 15:30, 20:30
Biệt Đội Bất Hảo   17:15
14/10/2019 Lời Từ Biệt   08:30, 09:00, 11:00, 14:30
Đàn Ông Song Tử   08:30, 13:00, 16:30, 18:00, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 16:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Joker   09:30, 12:00, 15:30, 20:30
Biệt Đội Bất Hảo   17:15
13/10/2019 Lời Từ Biệt   08:30, 14:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   08:30, 16:15, 22:30
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Joker   09:30, 12:00, 15:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   10:30, 13:00, 16:30, 18:00, 23:00
Biệt Đội Bất Hảo   17:15
12/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   08:30, 09:00, 22:30
Lời Từ Biệt   08:30, 14:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 16:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Joker   09:30, 12:00, 15:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   10:30, 13:00, 16:30, 18:00, 23:00
Biệt Đội Bất Hảo   17:15
11/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   08:30, 09:00, 22:30
Lời Từ Biệt   08:30, 14:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:30, 11:00, 11:30, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 15:45, 16:15, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 21:45
Joker   09:30, 12:00, 15:30, 20:30
Đàn Ông Song Tử   10:30, 13:00, 16:30, 18:00, 23:00
Biệt Đội Bất Hảo   17:15
10/10/2019 Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   08:30, 17:15
Ngọt Ngào Điên Dại   08:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:45, 09:30, 10:30, 11:45, 12:45, 13:30, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15, 18:00, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30, 22:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:15, 11:30, 12:45, 15:00, 15:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:45
Joker   11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00
Đàn Ông Song Tử   19:30, 20:30

Thời tiết một số khu vực