Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
16/10/2019 Lời Từ Biệt   09:15, 22:15
Joker   09:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:15, 20:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:45, 18:15
Đàn Ông Song Tử   11:15, 16:30, 20:00
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:15, 22:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:30
Joker   09:45, 12:15, 14:45, 17:15, 18:00, 19:45, 22:00
Lời Từ Biệt   10:45, 16:15, 22:00
Đàn Ông Song Tử   11:15, 13:30, 15:45, 20:15, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   12:45, 14:30, 18:15, 20:00
14/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 12:45, 14:30, 18:15, 20:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:15, 20:15, 21:15, 22:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:30
Joker   09:45, 12:15, 14:45, 17:15, 19:45, 22:00
Lời Từ Biệt   10:45, 16:15, 22:00
Đàn Ông Song Tử   11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15, 22:30
13/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   09:00, 12:45, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Lời Từ Biệt   09:30
Joker   10:00, 12:30, 13:45, 15:00, 17:30, 18:30, 19:45, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   11:00, 14:45, 18:45
Đàn Ông Song Tử   11:30, 16:00, 20:45, 22:20
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   16:45
12/10/2019 Lời Từ Biệt   09:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:30, 12:45, 20:30
Joker   10:00, 12:30, 13:45, 15:00, 17:30, 18:30, 19:45, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   11:00, 14:45, 18:45
Đàn Ông Song Tử   11:30, 16:00, 20:45, 22:20
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   16:45
11/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   09:00, 12:45, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Lời Từ Biệt   09:30, 22:30
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 19:45, 22:00
Thú Cưng Siêu Quậy   11:00, 14:45, 18:45
Đàn Ông Song Tử   11:30, 13:45, 16:00, 18:30, 20:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   16:45
10/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:00, 14:45, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:45, 13:45, 19:00
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 16:30, 17:30, 19:45, 22:00
Chạy Sô Ăn Cưới   11:00
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   11:45
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   12:45
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   15:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   17:45
Đàn Ông Song Tử   19:30, 20:50
09/10/2019 Chạy Sô Ăn Cưới   09:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Joker   09:45, 12:15, 14:45, 16:00, 17:15, 18:15, 19:45, 20:30, 22:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:15, 16:15, 22:00
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   10:45
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:30, 22:45
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   14:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   14:15, 18:00, 20:00

Thời tiết một số khu vực