Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:45, 12:00, 14:30, 17:00, 20:30
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 19:30, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:15, 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:45, 18:45
Lời Từ Biệt   12:45
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 22:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 12:00, 16:45, 20:15, 21:30, 22:30
Joker   10:00, 12:15, 13:30, 14:45, 16:00, 17:30, 19:45, 20:45, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   11:30, 13:30, 17:15, 19:00
Biệt Đội Bất Hảo   14:15
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 12:00, 16:45, 20:15, 22:30
Lời Từ Biệt   09:30, 15:30
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 14:15
Joker   10:00, 11:15, 12:15, 13:15, 14:45, 16:00, 17:30, 19:45, 20:45, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   11:30, 13:30, 17:15, 18:15, 19:00
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 22:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 12:00, 16:45, 20:15, 21:30, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:00
Joker   10:00, 12:15, 13:30, 14:45, 16:00, 17:30, 19:45, 20:45, 22:15
Lời Từ Biệt   10:15, 11:30
Biệt Đội Bất Hảo   14:15
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 12:00, 13:30, 16:45, 20:15, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 17:15, 18:15, 19:00
Joker   10:00, 12:15, 14:45, 16:00, 17:30, 19:45, 22:15
Lời Từ Biệt   10:15, 11:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:15, 15:15, 20:45
Biệt Đội Bất Hảo   14:15
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:00, 22:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 12:00, 16:45, 20:15, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 17:15, 18:15, 19:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 14:15, 21:30
Joker   10:00, 12:15, 13:30, 14:45, 16:00, 17:30, 19:45, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:15, 15:15, 20:45
Lời Từ Biệt   11:30
11/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 10:15, 11:00, 11:45, 12:30, 13:00, 13:45, 14:30, 15:00, 15:45, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Đàn Ông Song Tử   09:15, 12:00, 13:30, 16:45, 20:15, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 13:15, 17:15, 19:00
Joker   10:00, 12:15, 14:45, 16:00, 17:30, 19:45, 22:15
Lời Từ Biệt   10:15, 11:30, 18:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:15, 15:15, 20:45
Biệt Đội Bất Hảo   14:15
10/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:00, 13:00, 18:30
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:15, 11:15, 17:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:15, 22:30
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   09:45
Joker   09:45, 11:00, 12:15, 13:15, 14:00, 14:45, 15:45, 17:15, 18:15, 19:45, 22:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 13:45, 18:00
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:45
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   12:00
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   16:00, 20:15
Chạy Sô Ăn Cưới   16:45
Đàn Ông Song Tử   20:45

Thời tiết một số khu vực