Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:45, 10:00, 10:30, 11:10, 11:50, 12:15, 12:45, 14:00, 14:30, 15:00, 16:15, 16:45, 17:15, 17:50, 19:00, 19:30, 20:10, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30, 23:30
Sát Nhân Trên Không   11:00, 17:00
Hoa Hậu Giang Hồ   12:50, 16:35, 20:45
Ký Ức Kinh Hoàng   13:30
Những Thiên Thần Của Charlie   15:40, 18:05, 20:40, 23:15
22/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:45, 10:00, 10:30, 11:15, 11:50, 12:15, 12:45, 14:00, 14:30, 15:00, 16:15, 16:45, 17:15, 17:50, 18:30, 19:00, 19:30, 20:10, 20:45, 21:15, 21:45, 22:30, 23:30
Sát Nhân Trên Không   11:00, 17:00
Hoa Hậu Giang Hồ   12:50, 16:35, 20:45
Những Thiên Thần Của Charlie   13:15, 15:40, 18:05, 20:40
Ký Ức Kinh Hoàng   13:30, 18:50, 22:00
21/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:50, 12:30, 13:00, 15:00, 16:20, 18:10, 20:45, 22:30, 23:20
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:45, 13:15, 14:00, 17:00, 19:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:15, 17:25, 19:45
Pháp Sư Mù   11:30, 17:00
Hoa Hậu Giang Hồ   13:20, 15:25, 17:40, 21:25
Đùa Với Lửa   14:50, 17:30
Kim Ji-young 1982   15:40
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:05, 19:40, 20:10, 20:30, 22:00, 22:30, 22:50
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:15, 12:30, 13:00, 15:05, 18:10, 19:30, 20:10, 22:00, 22:45
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 12:10, 13:15, 16:00, 17:05, 18:20, 20:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:15, 13:30
Pháp Sư Mù   11:00, 23:25
Hoa Hậu Giang Hồ   13:50, 16:20, 21:25, 23:40
Đùa Với Lửa   15:15, 17:20
Kim Ji-young 1982   15:40
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:10, 17:40, 18:30, 19:00, 20:00, 20:50, 21:15, 22:20, 23:10, 23:30
19/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 16:55, 18:00, 19:00, 21:10, 23:10
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 12:30, 14:00, 14:20, 15:05, 15:50, 17:40, 18:25, 20:15, 22:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:00, 12:10, 14:10, 16:35, 17:10, 19:45, 22:10, 23:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:30, 15:15, 20:15
Đùa Với Lửa   12:05, 20:05
Kim Ji-young 1982   13:15, 19:50, 21:00
Pháp Sư Mù   17:20, 23:30
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:35, 12:30, 15:05, 16:20, 17:40, 18:10, 20:15, 20:45, 21:15, 22:45, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:15, 13:15, 14:10, 17:05, 20:00, 22:00
Kim Ji-young 1982   12:30, 15:40, 18:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:00, 20:15, 23:15
Hoa Hậu Giang Hồ   14:20, 16:20, 18:25, 20:25, 22:30, 23:40
Pháp Sư Mù   15:00, 19:35
Đùa Với Lửa   17:30
17/11/2019 Pháp Sư Mù   09:45, 19:35
Đùa Với Lửa   10:00, 12:05, 14:00, 15:20, 17:30, 19:00
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 11:15, 19:00, 21:15, 22:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:15, 17:15
Ký Ức Kinh Hoàng   11:00, 12:15, 13:15, 14:10, 17:05, 20:00
Những Thiên Thần Của Charlie   11:00, 12:00, 13:00, 13:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:15, 21:05, 21:20, 23:00
Kim Ji-young 1982   15:40, 18:50
Bỏ Rơi   23:45
16/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:00, 17:15, 20:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 13:15, 14:10, 16:00, 20:00
Hoa Hậu Giang Hồ   10:20, 13:50, 16:20, 18:30, 19:05, 21:15, 23:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:30, 11:15, 12:45, 14:00, 15:00, 16:20, 17:40, 18:10, 19:35, 20:35, 20:45, 21:20, 23:00, 23:10
Đùa Với Lửa   11:10, 13:25, 15:15, 17:25
Pháp Sư Mù   11:40, 12:30, 23:15
Kim Ji-young 1982   15:40, 18:50, 22:10

Thời tiết một số khu vực