Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   19:30, 20:50
16/10/2019 Ngọt Ngào Điên Dại   09:30, 12:30, 14:10, 17:15, 21:25
Biệt Đội Bất Hảo   10:00, 11:20, 16:30, 19:00, 21:00, 22:10, 23:50
Joker   10:30, 11:35, 13:20, 14:40, 16:00, 17:00, 19:35, 22:35
Thất Sơn Tâm Linh   11:55, 13:45, 21:35, 23:45
Đàn Ông Song Tử   12:10, 14:10, 16:00, 16:45, 18:30, 22:10, 23:25
Lời Từ Biệt   14:50
Thú Cưng Siêu Quậy   19:35
15/10/2019 Joker   10:00, 11:20, 12:50, 14:00, 15:30, 18:05, 20:40, 22:15, 23:20
Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 13:45, 16:00, 21:30, 23:55
Đàn Ông Song Tử   11:10, 14:10, 14:50, 16:30, 17:15, 19:00, 19:45, 21:30, 23:55
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 12:35, 16:40, 19:05, 20:30, 23:00
Ngọt Ngào Điên Dại   12:30, 15:00, 19:15, 21:35
Thú Cưng Siêu Quậy   17:20
Lời Từ Biệt   18:15
14/10/2019 Joker   10:00, 11:20, 12:50, 14:00, 15:30, 18:05, 20:40, 22:00, 23:20
Thất Sơn Tâm Linh   10:35, 13:45, 14:50, 18:10, 21:30
Đàn Ông Song Tử   11:10, 14:10, 14:50, 16:30, 17:00, 19:00, 19:30, 21:30
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 12:30, 16:40, 19:05, 20:30, 23:00, 23:40
Ngọt Ngào Điên Dại   12:30, 19:15, 21:30
Lời Từ Biệt   16:00
Thú Cưng Siêu Quậy   17:20
13/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   10:20, 12:35, 14:55, 16:40, 17:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:45, 13:35, 14:30, 15:40, 19:30
Đàn Ông Song Tử   11:00, 14:10, 19:00, 21:30, 23:50
Joker   11:20, 12:50, 14:00, 15:30, 16:30, 18:05, 19:05, 20:40, 21:25, 23:20
Thất Sơn Tâm Linh   11:50, 17:40, 19:10, 21:40, 23:55
Lời Từ Biệt   12:20
Biệt Đội Bất Hảo   16:40, 19:50, 22:20, 23:45
Ngọt Ngào Điên Dại   21:25
12/10/2019 Joker   10:00, 11:20, 12:30, 12:50, 14:00, 15:30, 17:00, 18:05, 19:05, 20:40, 21:30, 23:15
Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 11:50, 13:45, 15:00, 16:40, 18:30, 19:35, 23:55
Đàn Ông Song Tử   11:10, 14:10, 16:00, 19:00, 23:10, 23:50
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:45
Lời Từ Biệt   14:50
Biệt Đội Bất Hảo   16:40, 20:45, 21:35, 23:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   17:15
Thú Cưng Siêu Quậy   19:35
Ngọt Ngào Điên Dại   21:30
11/10/2019 Joker   10:00, 11:20, 12:50, 14:00, 15:30, 17:00, 18:05, 19:05, 20:40, 21:55, 23:20
Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 11:50, 12:40, 13:45, 15:00, 16:40, 18:30, 19:00, 19:35, 21:15, 23:55
Đàn Ông Song Tử   11:10, 14:10, 16:00, 23:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:45
Lời Từ Biệt   14:50
Biệt Đội Bất Hảo   16:40, 20:45, 21:40, 23:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   17:15
Thú Cưng Siêu Quậy   19:35
Ngọt Ngào Điên Dại   21:30
10/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   09:45
Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 12:00, 14:20, 16:40, 18:50, 20:00, 21:30
Joker   10:30, 11:00, 12:00, 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:00, 21:10, 22:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:45, 16:50, 19:15
Chạy Sô Ăn Cưới   12:25, 17:50
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   12:45, 17:00
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:40, 15:45
Ngọt Ngào Điên Dại   14:30, 21:15
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   15:00
Đàn Ông Song Tử   19:00, 21:00, 22:20

Thời tiết một số khu vực