Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   11:00, 11:50, 13:15, 14:00, 15:30, 16:10, 17:40, 18:20, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20
Joker   11:30, 21:10
Đàn Ông Song Tử   14:10, 18:45
Biệt Đội Bất Hảo   16:30
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 19:00, 20:00, 21:10
Biệt Đội Bất Hảo   16:40
Joker   18:20, 19:30
Đàn Ông Song Tử   20:50
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   11:00, 12:15, 13:15, 14:30, 15:30, 16:45, 17:45, 19:00, 20:00, 21:10
Joker   18:20
Đàn Ông Song Tử   19:30
Biệt Đội Bất Hảo   20:50
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 19:15, 20:30, 21:20
Lời Từ Biệt   17:45
Biệt Đội Bất Hảo   18:40
Joker   19:50
Đàn Ông Song Tử   21:00
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   11:10, 12:30, 13:30, 14:45, 15:40, 17:00, 17:45, 19:10, 19:50, 20:40, 21:20
Lời Từ Biệt   16:15
Biệt Đội Bất Hảo   16:30
Đàn Ông Song Tử   18:15
Joker   18:45, 21:10
11/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   11:10, 12:30, 13:20, 14:45, 15:30, 17:00, 17:40, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20
Joker   16:20, 18:45
Biệt Đội Bất Hảo   18:10
Đàn Ông Song Tử   21:10
10/10/2019 Joker   11:10, 13:50, 16:20, 18:50, 21:15
Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 12:40, 13:40, 14:50, 16:00, 17:00, 17:40, 18:20, 19:20, 20:00, 20:40
Đàn Ông Song Tử   21:30
09/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:40, 11:50, 12:50, 13:40, 15:00, 16:30, 17:10, 18:20, 19:20, 20:00, 20:40, 21:30
Joker   11:10, 14:00, 15:50, 18:45, 21:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:00

Thời tiết một số khu vực