Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Joker   09:40, 18:20
Tiên Hắc Ám 2   10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   10:35
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:10, 20:50
Thất Sơn Tâm Linh   12:35, 14:15, 22:30
Đàn Ông Song Tử   14:45, 17:10
Nghĩa Địa Ma   16:20, 21:55
Biệt Đội Bất Hảo   21:30
18/10/2019 Joker   09:40, 18:20
Tiên Hắc Ám 2   10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30, 21:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   10:35
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:10, 20:50
Thất Sơn Tâm Linh   12:35, 14:15, 22:30
Đàn Ông Song Tử   14:45, 17:10
Nghĩa Địa Ma   16:20, 21:55
Biệt Đội Bất Hảo   19:35
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:50, 13:15, 14:30, 16:30, 17:00, 21:15
Joker   09:55, 12:00, 15:00, 17:30, 21:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:35, 12:20, 18:55
Thất Sơn Tâm Linh   11:05, 12:10, 14:15, 15:35, 16:20, 19:40
Lời Từ Biệt   12:55, 17:40
Thú Cưng Siêu Quậy   14:40
Tiên Hắc Ám 2   18:30, 19:25, 20:05, 21:00, 21:55
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:10, 14:15, 15:40, 16:20, 18:25, 18:55, 20:30, 21:55
Joker   10:10, 11:35, 15:00, 17:30, 19:25
Biệt Đội Bất Hảo   10:35, 21:00
Đàn Ông Song Tử   10:50, 13:15, 14:30, 16:30, 17:00, 20:00, 21:35
Thú Cưng Siêu Quậy   12:40, 14:40, 19:45
Lời Từ Biệt   12:55, 17:45
15/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   09:50, 20:55, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 12:55, 19:45
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 12:10, 14:15, 15:40, 16:20, 17:15, 20:00, 21:40
Đàn Ông Song Tử   10:25, 13:20, 14:40, 17:00, 18:30, 19:20, 21:50
Joker   10:50, 12:00, 14:30, 15:00, 17:30, 19:25
Lời Từ Biệt   17:45
14/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:35, 11:25, 12:15, 13:50, 16:30, 17:00, 20:30, 21:35
Biệt Đội Bất Hảo   10:35, 14:30, 20:00
Thất Sơn Tâm Linh   11:15, 13:25, 15:35, 16:20, 18:25, 21:55
Joker   12:00, 15:00, 17:30, 19:25
Lời Từ Biệt   12:55, 17:45
Thú Cưng Siêu Quậy   19:45
13/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:35, 10:55, 13:20, 14:30, 15:45, 17:00, 18:15, 20:40
Biệt Đội Bất Hảo   10:35, 21:35
Thất Sơn Tâm Linh   11:15, 13:25, 15:35, 20:00, 21:55
Joker   12:00, 15:00, 17:30, 19:25
Lời Từ Biệt   12:55, 17:45
Thú Cưng Siêu Quậy   19:45
12/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:35, 10:20, 12:50, 14:30, 15:20, 16:30, 17:00, 20:00, 21:35, 22:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Joker   10:10, 12:00, 15:00, 17:30, 19:25
Biệt Đội Bất Hảo   10:35, 21:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   12:35
Lời Từ Biệt   12:55, 17:45
Thú Cưng Siêu Quậy   14:40, 19:00, 19:45

Thời tiết một số khu vực