Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Dì Ơi, Đừng Có Bồ   09:55
Tiên Hắc Ám 2   10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   11:15, 13:10, 17:05
Đàn Ông Song Tử   11:20, 13:45, 16:10, 20:45, 23:15
Joker   12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:05
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   15:05
Thất Sơn Tâm Linh   18:35, 23:30
Biệt Đội Bất Hảo   21:30
Nghĩa Địa Ma   23:50
18/10/2019 Dì Ơi, Đừng Có Bồ   09:55
Tiên Hắc Ám 2   10:00, 11:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00, 21:00, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:35, 21:30
Đàn Ông Song Tử   11:20, 13:45, 16:10, 20:45, 23:10
Joker   12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:05
Thú Cưng Siêu Quậy   12:55
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   14:50
Thất Sơn Tâm Linh   16:50, 18:35, 23:30
Nghĩa Địa Ma   23:50
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 21:30
Lời Từ Biệt   09:40, 17:05
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 12:15, 14:55, 23:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:20, 11:45, 14:15, 16:35, 19:10
Ngọt Ngào Điên Dại   12:40, 16:15
Thú Cưng Siêu Quậy   14:25
Tiên Hắc Ám 2   18:30, 19:00, 21:00, 21:35, 22:00
16/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 16:15, 17:30, 19:15, 20:00, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 12:15, 15:00, 21:00, 23:10
Biệt Đội Bất Hảo   10:20, 12:50, 15:15, 17:35, 19:55, 22:15
Lời Từ Biệt   10:45, 17:10, 21:45, 23:50
Ngọt Ngào Điên Dại   12:40, 18:45
Thú Cưng Siêu Quậy   14:25
15/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 12:15, 15:00, 21:00, 23:10
Biệt Đội Bất Hảo   10:20, 12:45, 15:10, 17:30, 19:55, 22:20
Lời Từ Biệt   10:35, 17:15, 19:20, 23:45
Ngọt Ngào Điên Dại   12:40, 16:30, 18:45, 21:30
Thú Cưng Siêu Quậy   14:35
14/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
Lời Từ Biệt   09:40, 15:00, 19:20, 23:40
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 12:15, 17:10, 21:00, 23:10, 23:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:20, 11:45, 14:15, 16:40, 19:00, 21:20
Ngọt Ngào Điên Dại   12:45, 16:25, 18:45, 21:30
Thú Cưng Siêu Quậy   14:35
13/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
Lời Từ Biệt   09:40, 23:40
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 12:15, 17:10, 21:00, 23:10, 23:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:30, 12:40, 16:40, 19:20
Biệt Đội Bất Hảo   11:45, 14:45, 19:00, 21:20
Thú Cưng Siêu Quậy   16:45
Ngọt Ngào Điên Dại   18:45, 21:30
12/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:30, 12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00
Lời Từ Biệt   09:45, 17:15, 23:40
Joker   10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:05, 11:50, 14:15, 16:40, 19:00, 21:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:30, 12:40, 16:35, 19:20
Thất Sơn Tâm Linh   12:25, 15:00, 21:00, 23:10, 23:45
Thú Cưng Siêu Quậy   14:35
Ngọt Ngào Điên Dại   18:45, 21:30

Thời tiết một số khu vực