Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:45, 10:15, 11:40, 12:00, 12:15, 12:30, 13:35, 13:55, 14:15, 14:45, 15:50, 16:05, 16:30, 17:00, 18:45, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:45, 23:20
Hoa Hậu Giang Hồ   10:15, 21:30, 23:50
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 11:05, 12:15, 13:00, 14:45, 15:30, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:15, 23:15
Sát Nhân Trên Không   10:30
Đùa Với Lửa   14:25, 21:45
Ký Ức Kinh Hoàng   16:30, 22:10
Pháp Sư Mù   18:05
22/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:50, 10:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:35, 13:45, 14:15, 14:20, 14:45, 15:50, 16:00, 16:30, 17:00, 18:45, 19:15, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:45, 23:20
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 11:05, 12:15, 13:00, 14:45, 15:30, 17:15, 18:15, 19:45, 20:45, 22:15, 23:15
Hoa Hậu Giang Hồ   10:20, 21:30, 23:50
Sát Nhân Trên Không   10:30
Đùa Với Lửa   12:15, 21:45
Ký Ức Kinh Hoàng   16:30, 22:10
Pháp Sư Mù   18:05
21/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 21:00, 22:05, 23:20
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:00, 16:00, 20:20
Bỏ Rơi   14:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:35, 16:50
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:00, 19:30, 20:30, 21:15, 21:50, 22:35, 22:45, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   23:30
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:25, 12:30, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 17:30, 18:00, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   11:00
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:00, 16:00, 19:00
Bỏ Rơi   14:10
Đùa Với Lửa   16:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:20, 17:05, 17:20, 18:05, 18:40, 19:20, 19:35, 21:35, 21:50, 22:30, 23:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   20:20
Hoa Hậu Giang Hồ   23:30
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:00, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
Hoa Hậu Giang Hồ   19:30, 23:30
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:35, 12:30, 13:10, 14:20, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Ký Ức Kinh Hoàng   11:20, 13:00, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
Hoa Hậu Giang Hồ   19:30, 23:30
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Thú Cưng Siêu Quậy   11:10, 13:05, 14:55
Hoa Hậu Giang Hồ   12:05, 19:30, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:55, 15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   13:00, 14:05, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:35, 12:30, 13:10, 15:00, 15:30, 17:05, 17:30, 18:00, 19:35, 20:00, 20:30, 21:00, 21:40, 22:05, 22:30, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   10:25
Pháp Sư Mù   10:45, 18:35
Thú Cưng Siêu Quậy   11:10, 13:05, 14:55
Hoa Hậu Giang Hồ   12:05, 19:30, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:55, 15:35, 16:50, 20:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   13:00, 14:05, 16:00, 19:00, 22:05
Bỏ Rơi   14:20
Đùa Với Lửa   16:30, 18:15

Thời tiết một số khu vực