Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
22/10/2019 Nghĩa Địa Ma   11:30
Joker   13:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:00
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:00
Đàn Ông Song Tử   17:10
21/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   11:20, 12:30, 13:50, 15:00, 16:20, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:05, 22:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   16:50
Đàn Ông Song Tử   17:10
Joker   19:00
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   21:30
20/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:00, 10:40, 11:20, 12:30, 13:10, 13:50, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:05
Nghĩa Địa Ma   10:10
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 21:30
Joker   12:10, 19:00
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:50
Đàn Ông Song Tử   14:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:50
Thất Sơn Tâm Linh   16:50
19/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:00, 10:40, 11:20, 12:30, 13:10, 13:50, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:05, 22:30
Nghĩa Địa Ma   10:10
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 19:20
Joker   12:10, 16:50, 21:40
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:50
Đàn Ông Song Tử   14:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:50
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:00, 10:40, 11:20, 12:30, 13:10, 13:50, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:10, 18:50, 19:30, 20:00, 20:40, 21:20, 22:05, 22:30
Nghĩa Địa Ma   10:10
Thất Sơn Tâm Linh   10:45
Joker   12:10
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:50
Đàn Ông Song Tử   14:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   14:50
Biệt Đội Bất Hảo   16:50, 19:10, 21:30
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   12:10, 16:00
Thất Sơn Tâm Linh   12:40, 14:50, 17:00
Biệt Đội Bất Hảo   13:40, 17:20, 19:50, 22:10
Joker   14:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:10
16/10/2019 Joker   11:40, 14:10, 16:40, 19:15, 21:40
Thất Sơn Tâm Linh   11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 19:10, 20:30, 21:20
Đàn Ông Song Tử   12:30, 17:20, 19:50, 21:30, 22:15
Biệt Đội Bất Hảo   15:00, 19:00
15/10/2019 Joker   11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40
Thất Sơn Tâm Linh   11:50, 14:00, 16:10, 18:20, 19:30, 20:30, 21:40
Đàn Ông Song Tử   12:30, 17:20, 19:50, 22:10
Biệt Đội Bất Hảo   15:00, 19:00, 21:20

Thời tiết một số khu vực