Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   09:50, 11:50, 19:35, 21:35
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:50, 11:00, 12:05, 13:15, 14:20, 15:30, 16:35, 17:45, 18:50, 20:00, 21:05, 22:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:55, 12:20, 13:50, 14:45, 17:10, 18:05, 19:20, 20:30, 21:50, 22:55
Pháp Sư Mù   10:15, 12:40
Ký Ức Kinh Hoàng   15:05, 16:20
22/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 12:55, 13:45, 15:20, 16:15, 17:45, 18:40, 20:10, 21:30, 22:35
Nữ Hoàng Băng Giá 2   10:55, 13:05, 15:15, 16:10, 17:25, 18:20, 19:35, 20:30, 21:05, 22:40
Ký Ức Kinh Hoàng   11:15
Hoa Hậu Giang Hồ   12:15, 14:15, 21:45
Pháp Sư Mù   14:15, 16:40, 19:05
21/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 11:10, 12:00, 13:20, 14:30, 15:50, 17:00, 18:20, 19:25, 20:50, 21:55, 22:30
Hoa Hậu Giang Hồ   10:15, 12:15, 14:15, 15:05, 16:15, 18:15, 20:05
Pháp Sư Mù   12:35, 16:40
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 17:05, 22:05
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:05, 20:15, 21:20
20/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   10:05, 12:10, 14:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:40
Những Thiên Thần Của Charlie   11:10, 12:00, 13:20, 14:30, 16:10, 17:00, 18:40, 19:25, 21:10, 21:55, 22:45
Đùa Với Lửa   12:50, 14:55
Ký Ức Kinh Hoàng   13:50, 17:00, 22:10
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:00, 18:15, 19:15, 20:00, 20:30, 21:30
Pháp Sư Mù   16:50
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:50, 11:10, 12:00, 13:20, 14:30, 15:50, 17:00, 18:20, 19:25, 20:45, 21:50, 22:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:00, 14:25, 16:25, 19:55
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:15, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 16:55, 22:00
Đùa Với Lửa   14:50, 18:25, 20:30, 23:10
Pháp Sư Mù   16:40, 19:05
18/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   09:50, 14:00, 16:05, 20:25
Những Thiên Thần Của Charlie   10:20, 11:10, 12:00, 13:20, 14:30, 15:50, 17:00, 18:20, 19:25, 20:50, 21:50, 22:25
Đùa Với Lửa   11:55, 15:20, 18:10, 20:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:45, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   13:40, 17:25, 22:20
Pháp Sư Mù   16:40, 19:05
17/11/2019 Đùa Với Lửa   09:45, 10:30, 12:30, 14:35, 16:10, 18:15, 20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:50, 12:15, 13:15, 14:45, 15:40, 17:10, 18:05, 19:40, 20:20, 21:55, 22:35
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 11:50, 14:00, 15:35, 17:45, 19:50, 21:30, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   12:35, 22:10
Pháp Sư Mù   16:40, 19:05
16/11/2019 Đùa Với Lửa   09:45, 10:30, 12:15, 14:20, 16:10, 18:15, 20:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:50, 10:50, 12:15, 13:15, 14:45, 15:40, 17:10, 18:05, 19:40, 20:20, 21:55, 22:35, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 11:50, 14:00, 15:35, 17:45, 19:50, 21:15, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   12:35, 22:10
Pháp Sư Mù   16:25, 18:50

Thời tiết một số khu vực