Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   10:05, 10:55, 12:50, 13:35, 14:45, 15:35, 16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 20:15
Tiên Hắc Ám 2   10:15, 11:00, 11:55, 12:50, 13:30, 14:20, 15:25, 16:05, 16:55, 17:55, 18:35, 19:25, 20:30, 21:05, 21:55, 23:00
Biệt Đội Bất Hảo   10:30
Joker   21:20
Đàn Ông Song Tử   22:10
Nghĩa Địa Ma   23:30
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:00, 11:10, 12:10, 12:50, 13:40, 14:35, 15:30, 16:15, 17:05, 18:00, 18:45, 19:35, 20:30, 21:15, 22:05, 23:00
Đàn Ông Song Tử   10:30, 13:05, 15:45, 22:40
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:30
Nghĩa Địa Ma   14:30
Thất Sơn Tâm Linh   16:30, 22:40
Thú Cưng Siêu Quậy   18:20, 20:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   18:40
Joker   20:10
17/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 14:00, 15:05, 17:15, 19:00
Joker   10:25, 12:10, 14:40, 16:10, 22:20
Đàn Ông Song Tử   10:35, 11:30, 13:05, 15:35, 17:35, 20:05, 22:35
Biệt Đội Bất Hảo   12:55, 15:15
Thú Cưng Siêu Quậy   17:10, 18:40, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   18:05, 19:25, 20:35, 21:10, 21:55, 23:05
16/10/2019 Joker   10:05, 11:35, 13:10, 14:05, 15:40, 18:55, 21:25
Đàn Ông Song Tử   10:30, 12:50, 15:25, 18:00, 19:15, 20:35, 21:50, 23:10
Thất Sơn Tâm Linh   10:45, 12:35, 13:55, 16:00, 17:05, 18:05, 20:10, 22:20
Biệt Đội Bất Hảo   14:40, 16:35, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   18:10, 20:00
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 13:00, 14:10, 16:20, 17:35, 19:25, 20:55, 23:00
Joker   10:20, 11:40, 13:15, 14:25, 15:45, 16:55, 18:25, 21:30, 22:25
Đàn Ông Song Tử   10:35, 12:50, 15:25, 18:00, 19:45, 20:35, 23:10
Biệt Đội Bất Hảo   12:05, 15:10, 22:05
Thú Cưng Siêu Quậy   18:15, 20:10
14/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:05, 14:10, 16:20, 17:25, 18:30, 20:40, 22:50
Joker   10:15, 11:40, 13:00, 14:10, 15:30, 16:40, 19:10, 21:40
Đàn Ông Song Tử   10:35, 13:10, 15:45, 18:00, 19:30, 20:35, 22:05, 23:10
Biệt Đội Bất Hảo   12:45, 15:05, 22:20
Thú Cưng Siêu Quậy   18:20, 20:15
13/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 12:30, 13:35, 15:45, 18:15, 20:15
Joker   10:05, 11:05, 12:40, 14:40, 16:30, 17:45, 19:00, 19:55, 21:30, 22:25
Đàn Ông Song Tử   10:05, 15:10, 20:30, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   10:40, 14:35, 16:25, 17:55, 19:45
Thất Sơn Tâm Linh   12:10, 14:20, 21:35, 23:40
Lời Từ Biệt   12:35
Biệt Đội Bất Hảo   17:20, 23:10
12/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   09:55, 12:25, 13:35, 15:45, 18:15, 20:30
Đàn Ông Song Tử   10:10, 12:45, 15:20, 20:25, 21:35
Thất Sơn Tâm Linh   10:15, 14:05, 18:45, 20:55, 23:05
Thú Cưng Siêu Quậy   10:35, 14:35, 16:25, 17:55, 19:45
Joker   11:05, 12:25, 14:55, 16:15, 17:25, 18:00, 19:55, 22:25
Lời Từ Biệt   12:00
Biệt Đội Bất Hảo   23:00

Thời tiết một số khu vực