Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:25, 11:50, 12:50, 14:25, 15:20, 16:55, 18:05, 19:25, 20:40, 21:55
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:45, 10:25, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:15, 13:45, 14:15, 14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:45, 18:15, 18:45, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 12:20, 17:10
Ký Ức Kinh Hoàng   16:40, 21:40
Pháp Sư Mù   19:05
Sát Nhân Trên Không   22:45
22/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:25, 11:50, 12:50, 14:25, 15:20, 16:55, 18:05, 19:25, 20:40, 21:55
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:45, 10:25, 11:00, 11:30, 12:00, 12:40, 13:15, 13:45, 14:15, 14:55, 15:30, 16:00, 16:30, 17:45, 18:15, 18:45, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:15
Hoa Hậu Giang Hồ   10:10, 12:20, 17:10
Ký Ức Kinh Hoàng   16:40, 21:40
Pháp Sư Mù   19:05
Sát Nhân Trên Không   22:45
21/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 20:30, 21:35
Đùa Với Lửa   09:35, 16:20, 23:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 10:05, 13:05, 16:05, 16:15, 20:50, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:25, 23:15
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:05, 17:50
Bỏ Rơi   11:40, 19:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:05, 19:30, 20:05, 21:00, 21:20, 21:45, 22:20, 23:35
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:35, 20:30, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:50, 23:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 10:45, 13:50, 16:15, 21:40, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:05, 17:50
Bỏ Rơi   11:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 18:55
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:10, 18:25, 19:15, 19:50, 20:15, 20:40, 21:10, 21:30, 22:05, 22:55
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:00, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:40, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 14:05, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:45, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:40, 19:20
Pháp Sư Mù   13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:50, 12:00, 12:45, 13:20, 14:30, 15:15, 15:55, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:05, 22:30
Đùa Với Lửa   09:35, 16:30, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:20, 14:20, 16:15, 17:35, 20:40, 23:00
Pháp Sư Mù   10:30, 13:00, 15:25, 18:50, 23:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:10, 17:50, 21:30
Bỏ Rơi   11:45, 19:20
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:35, 21:15

Thời tiết một số khu vực