Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Joker   08:50, 12:40, 15:10, 17:40, 20:20, 22:50
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   08:55, 13:05
Thất Sơn Tâm Linh   09:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:10, 10:50, 15:00, 16:05, 16:50, 18:40, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   09:25, 10:00, 11:05, 11:50, 12:25, 13:30, 14:15, 14:50, 15:55, 16:40, 17:15, 18:20, 19:05, 19:40, 20:10, 20:45, 21:30, 22:05, 22:35, 23:10
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   11:00
Biệt Đội Bất Hảo   11:20
Đàn Ông Song Tử   13:40, 17:55, 22:20
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   10:00, 11:05, 12:25, 13:30, 14:15, 14:50, 15:55, 16:40, 17:15, 18:20, 19:05, 19:40, 20:10, 20:45, 21:30, 22:05, 22:35, 23:10
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   10:10, 16:35
Đàn Ông Song Tử   10:20, 12:45, 22:20
Nghĩa Địa Ma   10:30
Joker   11:20, 15:10, 17:40, 20:25, 22:55
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:15, 18:30
Thất Sơn Tâm Linh   12:25, 14:30
Biệt Đội Bất Hảo   13:50, 16:10
Thú Cưng Siêu Quậy   18:40, 20:30
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   10:00, 11:25, 14:30, 17:10, 19:55, 22:20
Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 12:25, 13:50, 15:55, 18:00, 19:25
Joker   10:45, 13:15, 15:45, 16:55, 20:55
Biệt Đội Bất Hảo   10:55, 13:15, 15:35, 16:15, 18:35
Lời Từ Biệt   12:15, 14:15, 17:55
Tiên Hắc Ám 2   18:15, 19:35, 20:05, 20:40, 21:30, 22:00, 22:30
16/10/2019 Lời Từ Biệt   09:55, 16:00, 17:50
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 11:55, 14:00, 16:45, 18:50, 20:55, 23:05
Đàn Ông Song Tử   10:15, 13:00, 14:20, 15:25, 18:00, 20:00, 22:10, 22:55
Joker   10:30, 12:15, 15:00, 17:30, 20:15, 21:30, 22:25
Biệt Đội Bất Hảo   12:40, 14:45, 16:05, 17:05, 19:50, 20:25, 22:45
Thú Cưng Siêu Quậy   18:25, 19:30
15/10/2019 Lời Từ Biệt   09:55, 16:00, 17:50, 23:15
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 11:55, 14:00, 16:45, 18:50, 20:15, 22:20
Đàn Ông Song Tử   10:15, 13:00, 14:20, 15:25, 18:00, 20:25, 22:10
Joker   10:30, 12:15, 15:00, 17:30, 20:00, 21:30, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   12:40, 14:45, 16:05, 17:05, 19:50, 20:55, 22:50
Thú Cưng Siêu Quậy   18:25, 19:30
14/10/2019 Lời Từ Biệt   09:55, 16:00, 17:50
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 11:55, 14:00, 16:45, 18:50, 20:15, 22:20
Đàn Ông Song Tử   10:15, 13:00, 14:20, 15:25, 18:00, 20:25, 22:10, 22:50
Joker   10:30, 12:15, 15:00, 17:30, 20:00, 20:55, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   12:40, 14:45, 16:05, 17:05, 19:50, 21:30
Thú Cưng Siêu Quậy   18:25, 19:30
13/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 13:55, 18:35, 19:25
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:20, 10:00, 10:50, 14:25, 15:00, 16:30, 18:15, 20:25
Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:35, 15:00, 19:55, 20:35, 22:20, 23:00
Joker   10:10, 11:25, 12:40, 15:10, 15:45, 17:25, 20:20, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 12:15, 14:20, 16:25, 18:30, 20:05, 22:10
Biệt Đội Bất Hảo   12:05, 17:05, 21:15, 22:50
Lời Từ Biệt   13:00
Ngọt Ngào Điên Dại   17:50
12/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:00, 11:40, 12:35, 15:00, 17:40, 19:55, 20:35, 22:20, 23:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 13:55, 18:35, 19:25
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:20, 10:00, 10:50, 14:25, 15:00, 15:35, 16:30, 18:15, 20:25
Lời Từ Biệt   09:40, 13:00, 23:35
Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 11:25, 13:30, 16:25, 18:30, 20:05, 22:10
Joker   11:25, 15:45, 17:25, 20:20, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   12:05, 14:05, 17:05, 21:15, 22:50

Thời tiết một số khu vực