Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:30, 10:05, 11:35, 13:05, 13:50, 14:25, 15:15, 16:10, 16:45, 17:30, 18:20, 19:05, 20:35, 21:20, 22:45
Những Thiên Thần Của Charlie   10:25, 15:55, 18:30
Ký Ức Kinh Hoàng   12:50
22/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:30, 10:05, 10:45, 11:35, 13:05, 13:50, 14:25, 15:15, 16:10, 16:45, 17:30, 18:20, 19:05, 19:45, 20:35, 21:20, 22:05, 22:45
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 12:50, 17:05, 22:15
Những Thiên Thần Của Charlie   10:25, 15:55, 18:30
Hoa Hậu Giang Hồ   12:35
Pháp Sư Mù   14:40
21/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 12:00, 12:50, 14:30, 15:20, 17:00, 18:40, 19:30, 21:05, 22:50
Hoa Hậu Giang Hồ   09:45, 11:45, 16:25, 23:35
Pháp Sư Mù   09:55
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:00, 17:40, 22:15
Đùa Với Lửa   10:45, 13:55
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:20, 15:00, 17:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:05, 20:00, 20:35, 21:20, 22:05, 23:30
20/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:35, 11:00, 12:00, 13:40, 14:30, 17:00, 18:40, 19:30, 21:05, 22:05
Hoa Hậu Giang Hồ   09:45, 11:40, 16:25, 23:30
Pháp Sư Mù   10:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 13:15, 16:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:30, 15:05
Đùa Với Lửa   14:10
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:10, 17:40, 18:20, 19:45, 20:00, 20:35, 22:00, 22:45
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 12:00, 12:50, 14:30, 15:30, 17:00, 18:10, 19:30, 20:35, 22:05, 23:05
Hoa Hậu Giang Hồ   09:45, 11:45, 16:25, 21:05, 23:15
Pháp Sư Mù   09:55
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:00, 19:15, 22:20
Đùa Với Lửa   10:45, 18:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:25, 15:00, 17:35, 20:15, 22:55
Thú Cưng Siêu Quậy   14:00
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 12:00, 12:50, 14:30, 15:30, 17:00, 18:10, 19:30, 20:35, 22:05
Hoa Hậu Giang Hồ   09:45, 11:45, 16:25, 21:05, 23:15
Pháp Sư Mù   09:55, 15:10, 23:10
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:00, 19:15, 22:20
Đùa Với Lửa   10:45, 18:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:25, 17:35, 20:15, 22:55
Thú Cưng Siêu Quậy   14:00
17/11/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:20, 11:10, 14:00, 15:20
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 12:00, 13:05, 14:30, 15:40, 17:00, 18:10, 19:30, 20:40, 22:05
Hoa Hậu Giang Hồ   09:40, 16:30, 21:05, 23:15
Ký Ức Kinh Hoàng   10:05, 13:15, 16:00, 19:15, 22:20
Đùa Với Lửa   10:30, 18:45
Pháp Sư Mù   11:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:35, 17:30, 20:15, 22:55
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 12:00, 12:50, 14:30, 15:30, 17:00, 18:10, 19:30, 20:40, 22:05, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:45, 12:25, 17:35, 20:15, 22:55
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 14:00, 19:00
Ký Ức Kinh Hoàng   10:15, 13:15, 16:00, 19:15, 22:20
Đùa Với Lửa   10:45
Hoa Hậu Giang Hồ   11:45, 16:25, 21:05, 23:15
Pháp Sư Mù   15:10

Thời tiết một số khu vực