Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:50
Biệt Đội Bất Hảo   10:00, 12:20, 13:40, 14:40, 17:05, 18:20
Đàn Ông Song Tử   10:10, 12:35, 17:30
Joker   10:35, 11:40, 13:10, 15:45, 18:20
Thất Sơn Tâm Linh   14:10
Ngọt Ngào Điên Dại   16:05
Lời Từ Biệt   16:15
Tiên Hắc Ám 2   18:30, 19:55, 21:00, 22:25
16/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:45, 14:45, 17:10, 20:00, 21:55
Thú Cưng Siêu Quậy   09:50
Joker   10:15, 12:45, 14:15, 15:15, 16:50, 17:45, 18:30, 20:20, 21:05, 22:25
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:20, 15:00, 17:25, 19:45, 22:10, 23:30
Ngọt Ngào Điên Dại   11:45, 22:50
Thất Sơn Tâm Linh   12:50, 16:10, 19:30
Lời Từ Biệt   14:00
15/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:45, 12:15, 14:45, 20:00, 22:25
Thú Cưng Siêu Quậy   09:50
Joker   10:15, 12:45, 14:15, 15:15, 16:50, 17:45, 18:30, 20:20, 21:05, 22:05, 23:00
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 15:00, 17:25, 19:45, 22:10, 23:30
Ngọt Ngào Điên Dại   11:45
Thất Sơn Tâm Linh   12:50, 17:50, 19:30
Lời Từ Biệt   14:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   16:15
14/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:45, 12:15, 14:40, 17:10, 20:00, 22:25
Thú Cưng Siêu Quậy   09:50
Joker   10:15, 12:45, 14:15, 15:15, 16:50, 17:45, 18:30, 20:20, 21:05, 22:05, 23:00
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 15:00, 17:25, 19:45, 22:10
Ngọt Ngào Điên Dại   11:45
Thất Sơn Tâm Linh   12:50, 19:30
Lời Từ Biệt   14:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   16:15
13/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   09:25, 12:00, 16:30, 18:30, 20:45, 23:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:30, 16:40
Đàn Ông Song Tử   09:35, 12:20, 17:05, 19:35, 22:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:05, 11:20, 14:50, 17:50
Joker   10:15, 11:40, 12:45, 14:05, 15:15, 17:45, 18:45, 20:20, 21:10, 22:05, 23:00
Thất Sơn Tâm Linh   13:35, 20:00
Ngọt Ngào Điên Dại   14:25
Lời Từ Biệt   15:45
12/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   09:30, 12:15, 14:15, 16:55, 18:20, 20:40, 23:30
Đàn Ông Song Tử   09:35, 12:40, 15:05, 17:30, 19:35, 23:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00
Joker   10:15, 11:45, 12:45, 15:15, 17:45, 18:40, 20:20, 21:10, 22:05, 23:00
Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 14:40, 16:15, 20:00, 22:15
Ngọt Ngào Điên Dại   12:00
Thú Cưng Siêu Quậy   14:25
Lời Từ Biệt   16:35
11/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   09:30, 12:15, 16:20, 18:30, 20:50, 23:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 11:30, 14:15, 15:40, 17:50, 20:00, 22:15
Đàn Ông Song Tử   10:00, 13:20, 17:05, 19:35, 23:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:05
Joker   10:15, 11:45, 12:45, 14:35, 15:15, 17:45, 18:40, 20:20, 21:10, 22:05, 23:00
Ngọt Ngào Điên Dại   12:25
Thú Cưng Siêu Quậy   14:40
Lời Từ Biệt   16:30
10/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 11:30, 13:35, 14:30, 15:45, 16:40, 17:55, 18:55, 20:05, 21:05, 22:15
Joker   09:45, 11:00, 12:20, 13:30, 15:00, 16:00, 17:30, 18:30, 20:20, 21:00, 22:50
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   11:45
Ngọt Ngào Điên Dại   14:00, 18:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   16:10
Đàn Ông Song Tử   20:35, 23:00

Thời tiết một số khu vực