Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Lời Từ Biệt   15:50
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:00
Tiên Hắc Ám 2   16:05, 17:00, 18:20, 19:15, 19:45, 20:35, 21:30, 22:00, 22:50, 23:45
Joker   16:20, 20:40, 23:00
Đàn Ông Song Tử   16:45, 19:00
Thất Sơn Tâm Linh   17:45, 21:15, 23:15
Biệt Đội Bất Hảo   17:50, 20:00, 22:10
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   18:40
18/10/2019 Tiên Hắc Ám 2   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:00, 19:00, 20:15, 21:15, 21:40, 22:30, 23:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   09:15, 13:20, 15:15, 18:50, 23:35
Lời Từ Biệt   09:20
Đàn Ông Song Tử   09:25, 12:00, 21:20
Joker   09:45, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00, 23:15
Biệt Đội Bất Hảo   11:10, 17:15, 19:25, 22:40
Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 13:30, 15:30, 19:15, 23:50
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   11:40, 13:20, 15:10, 17:00, 20:50
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   17:30
17/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:50, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:35, 23:05
Joker   09:00, 10:00, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 19:20, 20:30, 23:35
Đàn Ông Song Tử   09:20, 11:35, 14:05, 16:00, 18:15
Biệt Đội Bất Hảo   09:40, 11:50, 13:50, 16:35, 18:45, 20:55, 22:15
Lời Từ Biệt   10:50, 14:40, 17:25
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:50
Tiên Hắc Ám 2   18:00, 19:00, 20:00, 20:15, 21:15, 22:30, 22:55, 23:30
16/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   08:55, 11:05, 13:15, 15:25, 16:05, 18:20, 19:10, 20:30, 22:40
Joker   09:10, 10:30, 12:05, 13:25, 14:20, 15:45, 16:35, 18:00, 18:55, 20:15, 21:10, 22:30, 23:25
Lời Từ Biệt   09:15, 11:10, 17:10, 19:50, 23:35
Thất Sơn Tâm Linh   09:45, 11:25, 12:50, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 21:45, 23:00, 23:45
Đàn Ông Song Tử   09:50, 11:45, 12:30, 14:55, 17:35, 19:15, 21:20, 23:45
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   13:05
15/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   08:55, 11:05, 13:15, 15:25, 16:05, 18:20, 19:10, 20:30, 22:40
Joker   08:55, 09:50, 11:10, 12:05, 13:25, 14:20, 15:45, 16:35, 18:00, 18:55, 20:15, 21:10, 22:30, 23:25
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 21:45, 23:00, 23:45
Lời Từ Biệt   09:15, 11:10, 17:10, 19:50, 23:35
Đàn Ông Song Tử   09:30, 11:45, 12:30, 14:55, 17:35, 19:15, 21:20, 23:45
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   13:05
14/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   02:10
Joker   08:55, 09:45, 11:10, 12:00, 13:25, 14:15, 15:00, 15:45, 16:30, 18:00, 18:45, 20:15, 21:05, 22:30, 23:20
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 23:45
Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 11:10, 13:20, 15:30, 17:15, 18:20, 19:30, 21:15, 21:40, 23:50
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:30, 12:35, 13:45, 15:00, 16:00, 17:05, 19:15, 20:30, 22:45
Lời Từ Biệt   09:20, 11:15, 17:35, 19:20, 23:30
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   13:10
13/10/2019 Lời Từ Biệt   08:50, 10:45, 16:45, 18:40, 23:50
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:50, 20:40, 23:35
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:05, 17:50
Biệt Đội Bất Hảo   09:05, 11:15, 13:25, 15:45, 18:00, 19:40, 21:45, 22:40
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:30, 12:30, 13:45, 14:30, 16:00, 17:10, 18:15, 19:20, 20:30, 22:45, 23:45
Joker   09:30, 10:55, 11:45, 13:15, 14:05, 15:35, 16:20, 19:00, 20:10, 20:50, 21:20, 22:25, 23:10
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:40
12/10/2019 Người Tuyết Bé Nhỏ   08:15, 17:50
Lời Từ Biệt   08:55, 16:45, 18:40, 20:35, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 11:00, 11:35, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00, 23:00
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:30, 12:35, 13:45, 14:30, 16:00, 17:10, 18:15, 19:20, 20:30, 22:45, 23:45
Biệt Đội Bất Hảo   09:25, 10:10, 13:25, 15:45, 18:00, 19:40, 21:45, 23:50
Joker   09:30, 10:55, 11:45, 13:15, 14:05, 15:35, 16:20, 18:35, 20:10, 20:50, 22:25, 23:10
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:20

Thời tiết một số khu vực