Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   08:45, 09:10, 10:35, 11:10, 12:30, 13:10, 13:40, 14:30, 15:10, 15:40, 16:30, 17:10, 17:35, 18:00, 18:30, 19:10, 19:30, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50, 22:30, 23:10, 23:50
Hoa Hậu Giang Hồ   08:50, 11:45
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:40, 13:00, 15:20, 17:35, 21:30, 23:45
Ngốc Ơi Tuổi 17   11:00, 12:50
Ký Ức Kinh Hoàng   15:30
22/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   08:45, 09:10, 10:35, 11:10, 12:30, 13:10, 13:40, 14:30, 15:10, 15:45, 16:30, 17:10, 18:00, 18:30, 19:10, 19:30, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50, 22:30, 23:10, 23:50
Sát Nhân Trên Không   09:00, 14:35
Người Cá Báo Thù   09:05, 11:05, 13:50, 18:25, 20:00, 21:45, 23:30
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:15, 12:55, 16:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:30, 10:40, 13:00, 15:20, 17:35, 21:30, 23:45
Ký Ức Kinh Hoàng   10:55, 15:40, 20:20, 23:05
Hoa Hậu Giang Hồ   11:50, 17:45
21/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:10, 11:15, 12:30, 13:30, 14:50, 15:50, 17:05, 18:10, 19:10, 21:20, 23:35
Hoa Hậu Giang Hồ   09:25, 13:20, 21:25, 23:10
Ký Ức Kinh Hoàng   09:35, 12:20, 13:30, 15:05, 16:15, 20:00, 22:45
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:50, 15:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 17:35
Tiên Hắc Ám 2   11:15, 15:20
Bỏ Rơi   11:35
Pháp Sư Mù   13:00, 16:55
Đùa Với Lửa   17:50
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:00, 19:20, 19:45, 20:25, 21:00, 21:45, 22:25, 23:05, 23:45
20/11/2019 Bỏ Rơi   08:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:00, 11:45, 13:45, 14:25, 17:05, 20:40, 22:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:05, 10:05, 11:25, 13:45, 14:30, 16:10, 20:50, 23:00
Tiên Hắc Ám 2   09:20, 11:35, 14:45, 16:40, 18:25
Hoa Hậu Giang Hồ   10:25, 14:15, 20:25, 23:25
Ngốc Ơi Tuổi 17   10:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:15, 18:00
Pháp Sư Mù   12:15
Đùa Với Lửa   12:20
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:00, 16:30, 17:15, 18:30, 18:50, 19:15, 19:50, 20:30, 21:15, 21:50, 22:30, 23:15, 23:50
19/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:25, 12:45, 15:00, 16:25, 17:15, 18:40, 19:30, 20:10, 20:55, 21:45, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:20, 12:05, 13:40, 17:20, 19:10, 20:05, 22:00, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:25, 14:05, 19:45, 23:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:35, 12:00, 14:50, 16:40, 17:50, 22:30
Bỏ Rơi   10:00, 21:30
Tiên Hắc Ám 2   11:10, 14:25, 17:35
Pháp Sư Mù   11:50, 15:20
Đùa Với Lửa   13:25, 15:50
18/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   09:00, 14:05, 19:45, 21:30, 23:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:25, 12:45, 15:00, 16:25, 17:15, 18:40, 19:30, 20:10, 20:55, 21:45, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   09:20, 12:05, 13:40, 14:50, 17:20, 19:10, 20:05, 22:00, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:35, 12:00, 14:50, 16:40, 17:50, 22:30
Bỏ Rơi   10:00
Tiên Hắc Ám 2   10:45, 17:35
Pháp Sư Mù   11:50, 14:25
Đùa Với Lửa   13:00, 15:50
17/11/2019 Bỏ Rơi   09:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:40, 11:30, 12:55, 14:10, 15:10, 16:30, 17:25, 18:45, 19:40, 20:30, 21:00, 21:50, 23:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:20, 11:45, 15:00, 16:25, 18:10, 22:50
Hoa Hậu Giang Hồ   09:25, 12:40, 14:25, 20:10, 22:05
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:15, 13:45, 15:15, 17:30, 19:00, 20:15, 21:45, 23:15
Pháp Sư Mù   10:20
Đùa Với Lửa   11:10, 16:10
Tiên Hắc Ám 2   13:00, 18:00
16/11/2019 Bỏ Rơi   09:00, 21:55
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:40, 11:30, 12:55, 15:10, 16:30, 17:25, 18:45, 19:40, 20:30, 21:00, 21:50, 23:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:20, 11:45, 15:00, 16:25, 18:10, 22:50
Hoa Hậu Giang Hồ   09:25, 12:35, 12:40, 14:25, 20:10, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:15, 13:45, 15:15, 17:30, 19:00, 20:15, 21:45, 23:15
Pháp Sư Mù   10:20, 14:10
Tiên Hắc Ám 2   11:10, 18:00
Đùa Với Lửa   13:25, 16:10

Thời tiết một số khu vực