Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Đàn Ông Song Tử   09:50, 12:05, 13:15, 15:30, 17:45, 20:35, 22:50
Thú Cưng Siêu Quậy   10:05, 11:50, 13:35, 15:20, 17:05, 18:50
Thất Sơn Tâm Linh   10:05, 12:30, 14:30, 16:25, 18:25, 20:40, 23:00
Joker   10:10, 12:15, 14:35, 16:55, 18:25, 20:25, 22:45
Biệt Đội Bất Hảo   12:05, 14:15, 16:15
Lời Từ Biệt   14:20, 16:30
16/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:00, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 20:25, 21:45, 22:50
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:30, 14:45, 16:00, 17:00, 19:15, 21:30, 22:25
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 11:35, 14:00, 15:40, 17:20, 18:15, 19:00, 20:00
Joker   10:10, 11:45, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 21:20, 22:10
Biệt Đội Bất Hảo   12:15, 14:25, 20:40
Lời Từ Biệt   14:05, 16:35, 18:30
15/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   10:00, 12:00, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 20:25, 21:45, 22:50
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:30, 14:45, 16:00, 17:00, 19:15, 21:30, 22:25
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 11:35, 14:00, 15:40, 17:20, 18:15, 19:00, 20:00
Joker   10:10, 11:45, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 21:20, 22:10
Biệt Đội Bất Hảo   12:15, 14:25, 20:40
Lời Từ Biệt   14:05, 16:35, 18:30
14/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:45, 11:50, 13:30, 14:50, 16:35, 17:30, 18:40, 19:50
Lời Từ Biệt   09:55, 11:30, 13:20, 19:10, 21:05
Joker   10:10, 12:15, 14:35, 15:10, 16:55, 18:20, 20:25, 21:20, 22:05
Thất Sơn Tâm Linh   10:15, 12:30, 14:30, 15:40, 16:35, 19:15, 20:40, 21:35, 23:00
Đàn Ông Song Tử   10:20, 12:35, 13:25, 15:20, 17:35, 19:50, 22:45
Biệt Đội Bất Hảo   11:05, 17:40, 22:40
13/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:40, 11:55, 13:40, 15:20, 16:20, 20:20
Lời Từ Biệt   09:40, 11:35, 17:55
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 21:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 12:30, 14:25, 15:45, 17:40, 19:35
Joker   10:10, 12:30, 13:40, 14:50, 17:05, 18:15, 19:55, 21:10, 22:15
Đàn Ông Song Tử   10:15, 11:25, 13:30, 16:00, 18:05, 19:25, 20:35, 22:05
Thất Sơn Tâm Linh   11:55, 13:55, 15:55, 17:10, 19:10, 21:30, 22:50
12/10/2019 Lời Từ Biệt   09:40, 12:25, 14:30, 18:35, 20:50
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 16:25, 22:15
Thú Cưng Siêu Quậy   10:00, 12:40, 13:40, 17:15, 18:35
Đàn Ông Song Tử   10:15, 11:35, 13:50, 16:20, 18:20, 20:35, 22:50
Joker   10:20, 12:30, 14:50, 16:05, 17:10, 19:30, 20:30, 21:55, 22:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:30, 11:45, 14:25, 15:20, 19:00, 20:20
Thất Sơn Tâm Linh   11:55, 13:55, 15:55, 17:55, 19:55, 22:15
11/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:35, 11:55, 13:40, 15:25, 18:15
Lời Từ Biệt   09:40, 12:15, 14:10, 17:10, 19:05, 21:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:45, 16:05, 22:55
Thất Sơn Tâm Linh   09:55, 11:55, 13:55, 15:55, 17:55, 19:55, 20:55, 21:55, 22:55
Đàn Ông Song Tử   10:00, 11:35, 13:50, 16:05, 18:20, 20:35, 21:55, 22:50
Joker   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:20, 13:15, 15:10, 17:05, 19:00, 20:00
10/10/2019 Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   09:50
Thất Sơn Tâm Linh   09:50, 10:55, 11:50, 12:55, 13:50, 15:50, 17:50, 19:50, 20:55, 21:50, 22:55
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:55, 15:30, 18:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:15, 12:10, 13:35, 14:55, 19:10
Joker   10:25, 11:40, 12:45, 14:00, 15:05, 16:20, 17:25, 18:35, 19:45, 21:05, 22:05
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   11:50
Chạy Sô Ăn Cưới   14:05
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   16:05
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   16:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   17:25
Đàn Ông Song Tử   19:05, 20:05, 21:20, 22:20

Thời tiết một số khu vực