Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
16/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:45, 16:50, 19:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:50, 10:25, 11:20, 12:00, 13:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 19:20, 20:15, 21:35, 22:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:00, 12:25, 14:35, 16:45, 18:35, 19:20, 20:00, 20:50, 21:30, 22:10, 23:00
Đàn Ông Song Tử   10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 20:40, 21:20, 22:20
Lời Từ Biệt   11:30, 14:30, 17:25
Joker   12:10, 13:25, 15:45, 18:05, 19:15, 20:25, 22:55
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   16:25
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:15
15/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:45, 16:50, 19:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:50, 10:25, 11:20, 12:00, 13:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 19:20, 20:15, 21:35, 22:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:00, 12:25, 14:35, 16:45, 18:35, 19:20, 20:00, 20:50, 21:30, 22:10, 23:00
Đàn Ông Song Tử   10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 20:40, 21:20, 22:20
Lời Từ Biệt   11:30, 14:30, 17:25
Joker   12:10, 13:25, 15:45, 18:05, 19:15, 20:25, 22:55
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   16:25
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:15
14/10/2019 Thú Cưng Siêu Quậy   09:50, 11:40, 17:00, 19:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:50, 10:20, 11:20, 12:00, 13:20, 14:00, 15:20, 16:00, 17:20, 18:00, 19:20, 20:15, 21:00, 22:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:00, 12:25, 14:35, 16:45, 18:10, 19:30, 20:00, 21:30, 22:10, 23:00
Đàn Ông Song Tử   10:30, 14:40, 16:55, 18:45, 20:40, 21:20, 22:20
Joker   12:10, 13:30, 15:50, 19:10, 20:25, 21:40, 22:55
Lời Từ Biệt   12:45, 14:30, 17:30
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   16:25
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:15
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:50, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 21:25, 22:05, 22:55
Biệt Đội Bất Hảo   09:40, 12:10, 13:35, 14:45, 16:20, 19:15, 20:15, 20:50, 21:30, 22:20
Đàn Ông Song Tử   09:45, 12:15, 13:45, 16:00, 17:40, 20:00, 22:30
Thú Cưng Siêu Quậy   09:50, 17:30, 19:00
Joker   09:55, 10:30, 12:50, 14:30, 15:10, 16:50, 19:10, 20:35, 21:35, 23:00
Lời Từ Biệt   10:10, 11:50, 14:20, 17:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:40, 12:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:15
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:50, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:05, 22:35
Biệt Đội Bất Hảo   09:40, 12:10, 13:35, 14:45, 16:20, 19:20, 20:15, 22:20
Đàn Ông Song Tử   09:45, 12:05, 13:45, 16:00, 17:40, 20:00, 21:30, 22:30
Joker   09:45, 10:30, 12:50, 14:20, 15:10, 16:40, 19:00, 20:40, 21:20, 23:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:50, 17:35, 19:00
Lời Từ Biệt   10:10, 11:50, 14:20, 17:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   11:40, 12:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:15
11/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:00, 10:35, 11:30, 12:00, 13:30, 14:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 21:00, 21:30, 22:05, 22:30, 23:05
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:45, 11:40
Đàn Ông Song Tử   10:00, 12:20, 13:35, 14:35, 15:50, 17:30, 18:20, 20:10, 21:00, 22:10
Lời Từ Biệt   10:10, 13:15, 14:20, 16:20, 20:15
Joker   10:30, 12:50, 15:10, 20:35, 22:05, 22:55
Biệt Đội Bất Hảo   11:00, 12:10, 15:15, 16:10, 18:00, 19:50
Thú Cưng Siêu Quậy   12:35, 17:25, 19:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   14:20
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   18:15
10/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:20, 14:25, 17:00
Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:10, 11:30, 12:10, 13:30, 14:10, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:00, 19:30, 20:10, 20:35, 21:00, 21:30, 22:10, 22:40, 23:05
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:35, 13:15
Joker   10:20, 11:15, 12:40, 13:35, 15:10, 15:55, 17:30, 18:15, 19:50, 20:35, 22:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:25, 11:20, 18:40
Ngọt Ngào Điên Dại   12:20, 18:20, 22:50
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   15:00, 16:45
Chạy Sô Ăn Cưới   16:20
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   16:50
Đàn Ông Song Tử   19:05, 20:25, 21:20, 22:15
09/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:30, 10:10, 11:30, 12:10, 13:30, 14:10, 15:30, 16:10, 17:30, 18:10, 19:00, 19:30, 20:10, 20:35, 21:00, 21:20, 21:40, 22:10, 22:35, 22:50, 23:05
Joker   09:40, 11:10, 12:00, 13:30, 14:15, 15:50, 16:40, 18:15, 19:20, 20:30, 21:40, 22:50
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:00, 14:35
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:35, 11:50, 19:25
Ngọt Ngào Điên Dại   12:30, 17:15, 18:40, 20:45
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   13:45, 15:35
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   15:15, 17:25, 18:30
Chạy Sô Ăn Cưới   16:25
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   16:35

Thời tiết một số khu vực