Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
19/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   08:00, 18:15, 23:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   08:05, 11:30, 19:40
Đàn Ông Song Tử   08:45, 11:00, 18:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   09:00, 13:15, 18:45
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 10:00, 10:45, 12:15, 13:00, 13:45, 14:10, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 21:35, 22:00, 22:45, 23:05, 23:30
Joker   09:30, 11:50, 17:15, 20:15, 22:30
Lời Nguyền Trên Biển   10:05, 15:30, 17:00
Thất Sơn Tâm Linh   11:45, 13:30, 15:00, 20:45
Nghĩa Địa Ma   16:30
18/10/2019 Biệt Đội Bất Hảo   08:00, 18:15, 23:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   08:15, 11:30, 19:30
Đàn Ông Song Tử   08:45, 11:00, 16:00, 21:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   09:00, 13:15, 18:45
Tiên Hắc Ám 2   09:15, 10:00, 10:45, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:45, 17:30, 19:00, 19:45, 20:30, 21:15, 22:00, 22:30, 22:50, 23:30
Joker   09:30, 12:00, 14:15, 17:15, 20:15, 22:40
Lời Nguyền Trên Biển   10:15, 15:30, 17:00
Thất Sơn Tâm Linh   11:45, 13:30, 15:00, 20:45
Nghĩa Địa Ma   16:30
17/10/2019 Lời Từ Biệt   08:45, 16:15
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:45
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:30, 13:45, 15:30, 18:15, 22:50
Joker   09:30, 10:45, 13:15, 14:15, 15:15, 16:30, 19:15, 20:45
Biệt Đội Bất Hảo   10:15, 12:15, 17:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:45, 13:30, 17:30
Tiên Hắc Ám 2   18:00, 19:00, 19:45, 20:15, 20:35, 21:15, 21:40, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
16/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30, 11:15, 13:30, 14:45, 15:45, 17:15, 19:15, 20:15, 21:30, 23:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:45, 12:15, 17:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 11:00, 13:05, 14:05, 15:00, 16:00, 17:00, 18:10, 19:00, 20:00, 22:00, 22:45
Lời Từ Biệt   09:15, 16:15
Joker   10:00, 10:45, 11:45, 13:00, 14:00, 15:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:45, 18:00
15/10/2019 Đàn Ông Song Tử   08:30, 11:15, 13:30, 14:45, 15:45, 17:15, 19:15, 20:15, 21:30, 23:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:45, 12:15, 17:30
Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:45, 11:00, 13:05, 14:05, 15:00, 16:00, 17:00, 18:10, 19:00, 20:00, 22:00, 22:45
Lời Từ Biệt   09:15, 16:15
Joker   10:00, 10:45, 11:45, 13:00, 14:00, 15:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:45, 18:00
14/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   08:20, 11:30, 17:30
Thất Sơn Tâm Linh   08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:00, 18:20, 19:00, 20:00, 22:00, 22:45
Lời Từ Biệt   09:10, 16:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:15, 13:30, 14:45, 15:45, 19:15, 20:15, 21:30, 23:15
Joker   09:30, 11:45, 14:00, 15:15, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:45, 13:15, 18:00
13/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 22:00, 22:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   08:30, 13:15, 18:10
Lời Từ Biệt   09:10, 16:15
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:15, 13:30, 14:45, 15:45, 19:15, 20:15, 21:30, 23:15
Joker   09:30, 11:45, 14:00, 15:15, 17:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:00, 21:45, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:45, 18:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:30, 17:30, 23:50
12/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   08:30, 13:15, 18:10
Lời Từ Biệt   09:10
Đàn Ông Song Tử   09:15, 11:15, 13:30, 14:45, 15:45, 17:15, 19:15, 20:15, 21:45, 23:00
Joker   09:30, 11:45, 14:15, 15:15, 18:15, 19:30, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30
Biệt Đội Bất Hảo   10:30, 12:45, 18:00
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:30, 16:30, 17:30

Thời tiết một số khu vực