Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   08:40, 14:15, 18:00, 18:30, 20:20, 21:40
Ngốc Ơi Tuổi 17   08:50, 21:50
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:10, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 13:10, 16:00, 19:20, 22:30
Pháp Sư Mù   10:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:20, 12:45, 18:20
Ký Ức Kinh Hoàng   11:30
Người Cá Báo Thù   14:30, 20:10, 23:30
Sát Nhân Trên Không   16:20
22/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   08:40, 14:15, 18:30, 20:20, 21:40
Ngốc Ơi Tuổi 17   08:50, 21:50
Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:10, 17:00, 18:10, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:10, 13:10, 16:00, 19:20, 22:30
Pháp Sư Mù   10:30
Hoa Hậu Giang Hồ   11:20, 12:45, 18:20
Ký Ức Kinh Hoàng   11:30
Người Cá Báo Thù   14:30, 20:10, 23:30
Sát Nhân Trên Không   16:20
21/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:30, 11:20, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 19:40, 21:20, 23:00
Bỏ Rơi   08:40
Những Thiên Thần Của Charlie   08:50, 10:30, 12:00, 12:40, 14:10, 14:50, 15:40, 17:10, 18:30, 19:20, 20:10, 21:00, 22:15, 23:10
Pháp Sư Mù   09:10, 11:10, 16:00, 17:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:20, 13:20, 16:15, 22:00
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:30, 12:20, 15:50
Đùa Với Lửa   10:20, 18:10, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:00, 13:30, 17:50
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:00, 20:00, 20:45, 21:30, 22:45
20/11/2019 Bỏ Rơi   08:40
Hoa Hậu Giang Hồ   08:50, 11:20, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 19:40, 21:20, 23:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:00, 13:20, 22:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:10, 18:30, 19:20, 20:10, 21:00, 22:15, 23:10
Ngốc Ơi Tuổi 17   09:30, 12:20, 15:50
Pháp Sư Mù   09:40, 11:10, 17:30
Đùa Với Lửa   10:20, 18:10, 23:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:30
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:10, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:40, 21:30, 22:40
19/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:40, 19:30, 20:30, 23:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:20, 20:00, 21:15, 22:00, 22:10, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15, 22:20
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 18:45
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 20:45, 23:10
Bỏ Rơi   15:50
18/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 23:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15, 22:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50
17/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 23:00
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   08:50
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15, 22:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50
16/11/2019 Hoa Hậu Giang Hồ   08:40, 11:20, 12:15, 13:10, 14:00, 15:00, 16:45, 18:45, 19:30, 20:30, 22:15, 23:00
Những Thiên Thần Của Charlie   09:10, 10:30, 11:40, 12:40, 13:45, 14:45, 15:40, 17:00, 18:30, 19:15, 20:00, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:30, 12:30, 15:15, 20:15
Pháp Sư Mù   09:40, 16:30, 17:45
Đùa Với Lửa   09:50, 17:30, 23:40
Ma Gương 2   10:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   12:00, 14:15, 18:00, 21:15
Bỏ Rơi   15:50

Thời tiết một số khu vực