Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
17/10/2019 Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:00
Lời Từ Biệt   09:00, 15:55
Joker   09:00, 09:50, 10:50, 11:35, 12:25, 13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40, 17:40, 19:10, 20:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:10
Ngọt Ngào Điên Dại   09:20, 11:45, 14:10, 16:30, 19:20
Thất Sơn Tâm Linh   09:20, 10:30, 11:30, 12:45, 13:45, 15:00, 15:50, 17:10, 21:35
Đàn Ông Song Tử   09:30, 11:10, 12:00, 13:40, 14:40, 16:10, 17:00, 18:35
Biệt Đội Bất Hảo   09:40, 11:00, 12:15, 13:30, 14:50, 17:15, 19:40
Tiên Hắc Ám 2   18:00, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Thú Cưng Siêu Quậy   18:05
16/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:00
Joker   09:10, 10:45, 11:40, 12:30, 13:15, 14:10, 15:00, 15:50, 16:45, 17:30, 19:20, 20:00, 21:40, 22:30, 23:20
Biệt Đội Bất Hảo   09:20, 10:10, 11:40, 13:00, 14:25, 15:30, 16:50, 18:25, 19:50, 20:40, 21:25, 22:20, 23:10
Thất Sơn Tâm Linh   09:20, 10:10, 11:30, 13:40, 14:30, 16:00, 16:45, 18:10, 19:00, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Lời Từ Biệt   09:25, 12:20, 16:05
Đàn Ông Song Tử   09:30, 10:20, 12:00, 13:50, 14:40, 17:00, 18:10, 19:30, 20:35, 22:00, 23:00
Ngọt Ngào Điên Dại   10:00, 11:30, 14:00, 16:20, 19:10, 20:50, 23:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:25
Thú Cưng Siêu Quậy   17:55, 18:40
15/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:00
Joker   09:10, 10:45, 11:40, 12:30, 13:15, 14:10, 15:00, 15:50, 16:45, 17:40, 18:20, 19:20, 20:10, 20:50, 21:50, 22:30, 23:25
Thất Sơn Tâm Linh   09:20, 10:00, 11:30, 12:15, 13:40, 14:30, 15:50, 16:45, 18:00, 19:00, 20:20, 21:10, 22:40, 23:20
Biệt Đội Bất Hảo   09:20, 10:10, 11:40, 14:25, 15:10, 16:50, 19:40, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05
Lời Từ Biệt   09:30, 12:20, 16:05
Đàn Ông Song Tử   09:30, 10:20, 12:00, 13:35, 14:40, 16:10, 17:00, 18:10, 19:30, 20:35, 22:00, 23:00
Ngọt Ngào Điên Dại   10:00, 11:20, 14:00, 19:10, 23:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:00, 17:40
Thú Cưng Siêu Quậy   18:40
14/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:00
Joker   09:10, 10:45, 11:40, 12:30, 13:15, 14:10, 15:00, 16:45, 17:30, 18:20, 19:20, 20:00, 20:50, 21:50, 22:30, 23:20
Thất Sơn Tâm Linh   09:20, 10:10, 11:30, 12:20, 13:40, 14:30, 16:00, 16:45, 18:10, 19:00, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Biệt Đội Bất Hảo   09:20, 10:10, 11:40, 14:25, 15:50, 16:50, 19:45, 20:40, 21:25, 22:20, 23:05
Lời Từ Biệt   09:25, 12:20, 16:05
Đàn Ông Song Tử   09:30, 10:20, 12:00, 13:50, 14:40, 15:10, 17:00, 18:10, 19:30, 20:35, 22:00, 23:00
Ngọt Ngào Điên Dại   10:00, 11:30, 14:00, 16:20, 19:10, 23:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:00, 17:45
Thú Cưng Siêu Quậy   18:40
13/10/2019 Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:00, 18:35
Lời Từ Biệt   09:00
Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 11:10, 12:20, 13:40, 14:50, 17:10, 20:10, 21:35, 22:40, 23:40
Thú Cưng Siêu Quậy   09:10, 15:20
Thất Sơn Tâm Linh   09:10, 10:00, 11:20, 12:15, 13:30, 18:10, 19:00, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Joker   09:10, 10:00, 11:00, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 15:40, 16:45, 17:30, 18:10, 19:20, 20:00, 20:45, 21:20, 21:55, 22:35, 23:15
Đàn Ông Song Tử   09:30, 10:40, 12:00, 13:50, 14:40, 15:45, 17:00, 17:45, 19:30, 20:35, 22:00, 23:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:10, 13:10, 14:25, 15:40, 16:40, 19:10
Ngọt Ngào Điên Dại   11:30, 16:15, 16:55, 19:30, 23:45
12/10/2019 Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   08:50, 18:35
Biệt Đội Bất Hảo   09:00, 11:00, 11:50, 13:10, 14:15, 16:35, 20:25, 22:45
Thú Cưng Siêu Quậy   09:00, 11:10, 17:40
Lời Từ Biệt   09:00
Ngọt Ngào Điên Dại   09:05, 11:30, 13:30, 16:15, 19:30
Joker   09:10, 10:00, 10:50, 11:40, 12:30, 13:20, 14:10, 15:00, 15:40, 16:45, 17:30, 18:20, 19:20, 20:00, 20:50, 21:55, 22:35, 23:20
Đàn Ông Song Tử   09:30, 10:30, 12:00, 13:50, 14:40, 15:50, 17:00, 19:30, 20:35, 22:00, 23:00
Người Tuyết Bé Nhỏ   09:40, 13:00, 15:20, 19:10
Thất Sơn Tâm Linh   09:50, 12:15, 14:30, 15:35, 16:45, 18:10, 19:00, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
11/10/2019 Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   09:00
Joker   09:00, 10:00, 10:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:00, 15:00, 15:40, 16:30, 17:30, 18:20, 19:00, 20:00, 20:45, 21:40, 22:35, 23:15
Thất Sơn Tâm Linh   09:10, 10:00, 11:30, 12:15, 13:30, 14:30, 15:50, 16:45, 18:10, 19:00, 20:20, 21:10, 22:30, 23:20
Lời Từ Biệt   09:10, 11:50
Ngọt Ngào Điên Dại   09:20, 11:20, 16:10, 19:10
Biệt Đội Bất Hảo   09:30, 11:00, 13:40, 15:10, 16:10, 20:25, 22:45
Đàn Ông Song Tử   09:30, 10:10, 12:00, 12:40, 13:40, 14:40, 15:55, 17:00, 19:30, 20:35, 21:25, 22:00, 23:00
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   14:00
Thú Cưng Siêu Quậy   17:20, 18:35
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   18:30
10/10/2019 Thất Sơn Tâm Linh   09:00, 09:40, 10:20, 11:10, 11:50, 13:25, 14:00, 14:30, 15:05, 15:40, 16:10, 16:45, 17:15, 17:50, 18:20, 19:30, 20:30, 21:40, 22:40, 23:50
Joker   09:00, 09:50, 10:30, 11:30, 12:30, 13:10, 14:00, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:15, 17:50, 18:20, 19:00, 19:50, 20:10, 20:50, 21:30, 22:30, 23:20
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   09:10, 13:20
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   09:20, 11:10
Ngọt Ngào Điên Dại   09:50, 11:00, 13:00, 15:10, 17:25, 19:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   10:00, 12:20, 14:40, 16:55
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   12:10
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:30
Đàn Ông Song Tử   19:10, 19:40, 20:20, 21:50, 22:50

Thời tiết một số khu vực