Ngày chiếu Tên chương trình Giờ chiếu Thể loại
23/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:00, 09:25, 09:50, 10:40, 11:15, 11:40, 12:05, 13:00, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:30, 18:00, 18:25, 18:50, 19:20, 19:50, 20:15, 20:40, 22:05, 22:30
Những Thiên Thần Của Charlie   09:05, 12:40, 15:05, 17:30, 20:00, 22:25, 22:55
Hoa Hậu Giang Hồ   09:40, 14:10, 20:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:55
Pháp Sư Mù   11:45
Sát Nhân Trên Không   15:30, 18:40
22/11/2019 Nữ Hoàng Băng Giá 2   09:00, 09:25, 09:50, 10:15, 10:40, 11:15, 11:40, 12:05, 12:30, 13:00, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:10, 16:35, 17:00, 17:30, 18:00, 18:25, 18:50, 19:20, 19:30, 19:50, 20:15, 20:40, 21:00, 21:30, 22:05, 22:30, 23:15
Những Thiên Thần Của Charlie   09:05, 12:40, 15:05, 17:30, 20:00, 22:25, 22:55
Sát Nhân Trên Không   09:10, 15:30, 18:40
Hoa Hậu Giang Hồ   09:40, 13:20, 14:10, 15:50, 20:30
Ký Ức Kinh Hoàng   09:55, 11:30, 17:50, 20:50
Tiên Hắc Ám 2   10:40, 13:10
Pháp Sư Mù   11:45, 16:20
21/11/2019 Đùa Với Lửa   09:00, 18:10
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00, 21:00, 21:50, 22:30, 23:30
Pháp Sư Mù   09:10, 11:20, 14:50
Kim Ji-young 1982   09:10, 12:40
Hoa Hậu Giang Hồ   09:40, 11:40, 13:40, 15:40, 17:40, 19:00, 19:40, 21:40, 23:40
Ký Ức Kinh Hoàng   09:50, 11:10, 13:00, 14:10, 16:00, 17:10, 20:10, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:05, 11:40, 13:50, 16:30, 17:20
Tiên Hắc Ám 2   10:10, 15:20
Bỏ Rơi   12:45
Nữ Hoàng Băng Giá 2   19:10, 19:50, 20:20, 20:40, 21:30, 22:05, 22:40, 23:00, 23:45
20/11/2019 Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   09:00, 11:10, 13:50, 23:15
Đùa Với Lửa   09:00, 13:10, 15:15, 17:00
Bỏ Rơi   09:10
Tiên Hắc Ám 2   09:20, 11:40, 14:30, 17:20
Hoa Hậu Giang Hồ   09:30, 11:30, 14:10, 16:20, 18:25, 19:15, 21:15, 23:40
Pháp Sư Mù   09:40, 13:40
Những Thiên Thần Của Charlie   10:00, 10:30, 11:00, 11:50, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 18:30, 19:20, 20:00, 21:00, 23:05, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   10:10, 11:10, 14:10, 17:10, 20:10
Kim Ji-young 1982   12:00
Nữ Hoàng Băng Giá 2   16:10, 16:40, 17:30, 18:10, 18:40, 19:10, 19:45, 20:25, 20:50, 21:25, 22:00, 22:40
19/11/2019 Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50, 19:40
Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:50, 22:30, 23:00, 23:30
Pháp Sư Mù   09:10, 12:10, 14:50, 18:10, 22:15, 23:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20, 21:30, 23:35
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00, 19:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10, 21:50, 22:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40, 23:20
Bỏ Rơi   12:00
18/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:50, 22:30, 23:00, 23:30
Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50, 19:40
Pháp Sư Mù   09:10, 12:10, 14:50, 18:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00, 19:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10, 21:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40, 23:20
Bỏ Rơi   12:00
17/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 19:20, 20:00, 20:30, 21:00, 21:50, 22:30, 23:00, 23:30
Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50, 19:40, 23:20
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 16:10, 18:20, 20:20, 23:55
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50, 22:15
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00, 17:20, 19:00
Thú Cưng Siêu Quậy   09:45, 12:20, 14:00, 15:05
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 20:10, 21:50, 22:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40
Pháp Sư Mù   12:10, 18:10, 21:30, 23:10
16/11/2019 Những Thiên Thần Của Charlie   09:00, 10:00, 10:30, 11:05, 12:30, 13:00, 13:30, 14:20, 15:00, 15:30, 16:00, 16:50, 17:30, 18:00, 18:30, 20:00, 20:30, 21:00, 22:30, 23:00, 23:30
Đùa Với Lửa   09:00, 12:45, 14:40, 16:50
Pháp Sư Mù   09:10, 12:10, 14:50, 18:10
Hoa Hậu Giang Hồ   09:20, 11:30, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20
Kim Ji-young 1982   09:30, 11:35, 19:50
Tiên Hắc Ám 2   09:35, 14:00
Ký Ức Kinh Hoàng   09:45, 11:10, 14:10, 16:30, 17:10, 20:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 13:10, 15:40, 17:15, 20:40
Bỏ Rơi   12:00

Thời tiết một số khu vực