Tình yêu ở ngôi nhà giữa sông

Tình yêu ở ngôi nhà giữa sông

Biết bà Thủy đang thất tình, ông Đa thử chơi lớn: Nếu em chịu cưới, thì anh về nói ba má qua làm đám nói. Bà Thủy xuôi lòng, đồng ý.