Có rủi mới gặp may

Có rủi mới gặp may

Anh bị thất nghiệp. Đây không phải là tin bất ngờ, bởi ban giám đốc đã họp và thông báo trước gần ba tháng.