Biển báo hết tốc độ tối thiểu

Xe - Ngày đăng : 13:39, 18/04/2024

Biển báo hết tốc độ tối thiểu là gì và người lái xe phải tham gia giao thông thế nào để đảm bảo đúng pháp luật.

Tại Điều 36 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT về Báo hiệu đường bộ và tại điểm D.7 Phụ lục D Quy chuẩn kỹ thuật này quy định Biển số R.307 "Hết tốc độ tối thiểu".

a) Đến hết đoạn đường tốc độ tối thiểu, đặt biển số R.307 "Hết hạn chế tốc độ tối thiểu" (hoặc đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm", nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng).

Biển số R.307-biển báo hết tốc độ tối thiểu.
Biển số R.307-biển báo hết tốc độ tối thiểu.

b) Biển có giá trị báo cho người tham gia giao thông biết hiệu lực của biển số R.306 hết tác dụng, kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

Theo đó, khi đang di chuyển trên đường với mức tốc độ tổi thiểu đã được báo mà thấy biển số R.307 hoặc đặt biển số DP.135 "Hết tất cả các lệnh cấm" (nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng) thì biển tốc độ tối thiếu trước đó sẽ hết hiệu lực.

Kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.

CHÂU THƯ