Hoàn trả gần 67 tỷ đồng chênh lệch mức thu học phí

Giáo dục - Đời sống trẻ - Ngày đăng : 11:48, 18/03/2023

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có tờ trình về việc hoàn trả số tiền gần 67 tỷ đồng chênh lệch mức thu học phí năm học 2022-2023 so với năm học trước đó cho các cơ sở giáo dục.

Trước đó, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục), từ năm học 2022-2023 đến năm học 2025-2026.

Theo đó, học phí kỳ I năm học 2022-2023 của các trường công lập đã tăng lên 53,8% so với bậc mầm non; tăng 150% đối với cấp THCS và THPT là 93,5%.

Hoàn trả gần 67 tỷ đồng chênh lệch mức thu học phí - 1

Thanh Hóa sẽ hoàn trả gần 67 tỷ đồng tiền chênh lệch mức thu học phí.

Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 theo đúng quy định của nghị quyết.

Tuy nhiên, ngày 20/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023, trong đó quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021-2022.

Do đó có sự chênh lệch gần 67 tỷ đồng giữa 2 mức thu học phí trong cả năm học 2022-2023.

Về nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ, UBND tỉnh Thanh Hóa nêu 2 phương án.

Phương án 1: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% chênh lệch mức thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023, dự kiến mức hỗ trợ gần 67 tỷ đồng.

Phương án 2: Theo phân cấp ngân sách hiện hành: Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ hơn 21 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện đảm bảo kinh phí hỗ trợ gần 46 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, đối với phương án 1 sẽ phát sinh tăng chi ngân sách cấp tỉnh. Tuy nhiên, sẽ giảm gánh nặng kinh phí cho các huyện khi phải hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục, do đó các huyện không phải cân đối ngân sách. Việc hoàn trả lại cho các đối tượng đã thu phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 thực hiện đồng bộ trên toàn tỉnh.

Đối với phương án 2: Theo phân cấp ngân sách hiện hành sẽ giảm phần chi ngân sách cấp tỉnh. Tuy nhiên, các huyện gặp khó trong việc cân đối kinh phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc huyện quản lý, đặc biệt là các huyện miền núi; đồng thời, việc phân cấp ngân sách cho các huyện hỗ trợ để thực hiện hoàn trả lại cho các đối tượng đã thu phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 sẽ khó thực hiện đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất lựa chọn phương án 1.

Sau khi UBND tỉnh có tờ trình, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã có dự thảo Nghị quyết "Sửa đổi mức thu học phí năm học 2022-2023 quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 287/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 và hỗ trợ phần chênh lệch tăng thêm mức thu học phí cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên''.

Theo đó, mức thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được chia thành 3 vùng: Thành thị, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối tượng áp dụng: Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục và học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của tỉnh Thanh Hóa.

Ngân sách nhà nước hỗ trợ 60% phần chênh lệch mức thu học phí của học kỳ I năm học 2022-2023.

Đối tượng hỗ trợ là các cơ sở giáo dục, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đối với các cơ sở giáo dục, giáo dục thường xuyên trực thuộc huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí phần chênh lệch tăng thêm đề nghị cấp bù gửi Phòng GD&ĐT tổng hợp, thẩm định và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định hỗ trợ, cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện việc chi trả, quyết toán kinh phí theo quy định.

Đối với các cơ sở giáo dục, giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở GD&ĐT lập dự toán kinh phí phần chênh lệch tăng thêm đề nghị cấp bù gửi Sở GD&ĐT tổng hợp, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định hỗ trợ, cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục để thực hiện việc chi trả, quyết toán kinh phí theo quy định.

Tổ chức hoàn trả lại phần chênh lệch học phí năm học 2022-2023 mà các cơ sở giáo dục đã thu.

Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh Thanh Hóa đảm bảo.

Thời gian thực hiện năm học 2022-2023.

Trần Lê