'Việc tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chưa đảm bảo'

Nhịp sống - Ngày đăng : 18:20, 14/03/2023

Việc tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chưa đảm bảo số ngày theo quy định. Hầu hết Giám đốc Sở và Chủ tịch UBND huyện, thành phố được kiểm tra đều chưa đảm bảo đủ số ngày tiếp dân.

Ông Đặng Công Huẩn - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đã ký văn bản công khai Kết luận thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng; việc chuyển đổi mục đích đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở; thanh tra các công trình, dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật,… ở

Việc tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chưa đảm bảo - 1

Trụ sở UBND tỉnh Cà Mau (Ảnh: Phú Phong).

Nhiều vi phạm về công tác thanh tra 

Theo kết luận, trong thời kỳ thanh tra, và các cơ quan, đơn vị trực thuộc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành với số lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của nhiều đơn vị còn nặng về hình thức.

Thanh tra phát hiện Cà Mau ban hành kết luận thanh tra ở nhiều đơn vị không đúng Luật Thanh tra; xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra của nhiều cuộc thanh tra không đúng quy định; chưa thực hiện đúng xây dựng đề cương báo cáo.

Cá biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cà Mau trong quá trình thực hiện các cuộc thanh tra đều không xây dựng đề cương theo quy định.

Việc xây dựng báo cáo kết quả thanh tra và ban hành kết luận thanh tra của nhiều cuộc thanh tra ở Cà Mau không đảm bảo về thời gian. Các báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra của Sở Xây dựng và Sở Nội vụ Cà Mau đều quá hạn; có kết luận thanh tra không được công bố, công khai.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường không có giám sát tất cả các cuộc thanh tra, vi phạm Luật Thanh tra. Việc theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra còn thấp, nhiều đơn vị không thực hiện.

Trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau

UBND tỉnh Cà Mau chưa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Cà Mau theo quy định.

"Có 2 năm (2015-2016) không có lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh; không niêm yết công khai quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo", kết luận nêu.

Tại nhiều sở, huyện, thành phố ở Cà Mau việc niêm yết công khai lịch tiếp công dân, nội quy, quy trình tiếp công dân, phản ánh, kiến nghị không đúng quy định của Luật Tiếp công dân.

"Trong kỳ thanh tra, việc tiếp dân của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chưa đảm bảo số ngày theo quy định (đạt 30%), vi phạm Luật Tiếp công dân. Hầu hết Giám đốc Sở và Chủ tịch UBND huyện, thành phố được kiểm tra đều chưa đảm bảo đủ số ngày tiếp dân theo quy định, vi phạm Luật Tiếp công dân", Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ kết luận, tỉnh Cà Mau có nhiều vụ việc chưa thực hiện đúng từ khâu thụ lý, quyết định giao nhiệm vụ xác minh cũng như kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại.

Việc thực hiện pháp luật về tố cáo còn hạn chế, trong đó có 12/12 đơn vị được kiểm tra không thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng, tỉnh Cà Mau không công khai hoặc công khai không đầy đủ hoạt động tài chính, ngân sách nhà nước. Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức để xảy ra tình trạng không xây dựng kế hoạch hoặc xây dựng kế hoạch không đầy đủ.

Có 7 đơn vị trong 5 năm không thực hiện việc chuyển đổi định kỳ vị trí công tác gồm huyện Phú Tân, huyện Ngọc Hiển, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh Cà Mau.

"Các thiếu sót, vi phạm trên thuộc trách nhiệm của , Chánh thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng các đơn vị thời kỳ 2015 - 2019", Thanh tra Chính phủ chỉ rõ.

Thế Kha