Bệnh viện hạng 3 trở lên phải kê đơn thuốc điện tử trước 31.12.2022

Tin Y tế - Ngày đăng : 18:33, 14/07/2022

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư về việc kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Theo đó, Khoản 3 Điều 1 Thông tư 04 đã sửa đổi Điều 6 của Thông tư 27/2021/TT-BYT về lộ trình các cơ sở y tế phải kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử như sau:

Áp dụng với các bệnh viện từ hạng 3 trở lên kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử trước ngày 31.12.2022.

Áp dụng với các cơ sở khám, chữa bệnh khác trước ngày 30.6.2023.

Ngoài ra, Điều 10 Thông tư số 52/2017/TT-BYT cũng được sửa đổi thành yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử theo Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20.1.2021.

Bên cạnh đó, Thông tư 04 năm 2022 cũng thay thế các mẫu đơn thuốc tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 52 năm 2017 và Thông tư 18/2018 bằng các mẫu đơn thuốc nêu tại Phụ lục ban hành kèm Thông tư 04 này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15.9.2022. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác (không phải bệnh viện từ hạng 3 trở lên) hiện đang sử dụng đơn thuốc bản giấy theo mẫu cũ thì vẫn được sử dụng tiếp những mẫu đơn bản giấy đã in cho đến ngày 30.6.2023.

LƯƠNG HẠNH