Mọi người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng?

Pháp luật - Ngày đăng : 07:48, 11/07/2022

Bạn đọc có email tiendxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như thế nào và có phải tất cả người khuyết tật đều được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng hay không?

Luật gia Nguyễn Thu Thủy, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:   

Khoản 2 Điều 3 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về dạng tật và mức độ khuyết tật trong đó người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật như sau:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

b) Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày;

c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.

Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật người khuyết tật quy định về mức độ khuyết tật như sau:

1. Người khuyết tật đặc biệt nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất hoàn toàn chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

2. Người khuyết tật nặng là những người do khuyết tật dẫn đến mất một phần hoặc suy giảm chức năng, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được một số hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc.

3. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Khoản 1 Điều 44 Luật Người khuyết tật 2010 quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng trong đó quy định đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

b) Người khuyết tật nặng.

Như vậy, người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật theo quy định nêu trên và có thể được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng khi thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Tư vấn pháp luật

thu thuỷ