Thông tin cá nhân khi đăng ký khai sinh là thông tin gốc

Xã hội - Ngày đăng : 14:05, 14/06/2022

Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp thông tin khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư cấp số định danh cá nhân cho cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, đến nay 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tư pháp, đến nay 63 địa phương đã triển khai về đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử có 51/63 địa phương đã triển khai và đăng ký kết hôn có 42/63 địa phương đã triển khai.

Tính đến đầu tháng 6/2022 đã có 51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử.

Thông tin cá nhân khi đăng ký khai sinh là thông tin gốc - 1

Người dân ở Hà Nội có thể truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ dichvucong.hanoi.gov.vn để đăng ký khai sinh.

Về cấp phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã hoàn thành cung cấp 3 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ trên Cổng dịch vụ công của Bộ và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Tư pháp đã có công văn tham gia ý kiến đối với nội dung tái cấu trúc quy trình liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn duy trì kết nối, chia sẻ. Cụ thể, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp các thông tin đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp số định danh cá nhân cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Xác định rõ nguyên tắc thông tin cá nhân khi đăng ký khai sinh là thông tin gốc.

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu khai từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

Bộ Tư pháp cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID (trong đó tổng hợp báo cáo kết quả của 9/22 Bộ, cơ quan ngang bộ và 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) theo đúng tiến độ được giao.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2022 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp sẽ trình, phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch; phối hợp với Bộ Công an trong việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

Xây dựng quy trình hướng dẫn địa phương rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ  liệu giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ địa phương trong việc kết nối hệ thống một cửa với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Thế Kha