Yêu cầu công ty chứng khoán kiểm tra việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp

Kinh doanh - Ngày đăng : 13:29, 30/04/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng hồ sơ cung cấp, đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa yêu cầu các công ty chứng khoán tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Theo đó, đối với các hợp đồng tư vấn đang triển khai, UBCKNN yêu cầu các đơn vị phải rà soát lại toàn bộ hồ sơ của doanh nghiệp, chất lượng các thành phần hồ sơ cung cấp, đặc biệt là báo cáo tài chính, tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, hồ sơ tài sản đảm bảo để yêu cầu doanh nghiệp công bố lại thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước khi phát hành.

Đối với việc tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, các công ty chứng khoán phải công bố đầy đủ, chính xác các thông tin của doanh nghiệp và trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư theo phương án và bản công bố thông tin đã được phê duyệt. Các đơn vị chỉ chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư đủ điều kiện mua trái phiếu. Trường hợp cung cấp không chính xác, không đầy đủ thông tin và chào mời sai đối tượng sẽ bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, UBCKNN yêu cầu các đơn vị rà soát toàn bộ các trái phiếu doanh nghiệp đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến thời điểm 15/4 và, báo cáo về Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày 5/5.

Theo thống kê năm 2021, huy động trái phiếu doanh nghiệp lên đến hơn 700.000 tỷ đồng, trong đó 44% liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Trước tình hình hoạt động chào bán, phát hành trái phiếu đang có nhiều lỗ hổng, và rủi ro cho nhà đầu tư và hệ thống tài chính, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ sớm trình Chính phủ sửa Nghị định 153 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Dương Hưng