Đề xuất gói hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân ảnh hưởng COVID-19

Tin Y tế - Ngày đăng : 10:10, 20/03/2022

Đây là nội dung đề cập tại Quyết định 171/QĐ-BHXH năm 2022 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành.

Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2023, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quy định gói hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh để đảm bảo quyền được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Xem xét đưa bệnh COVID-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm B để đảm bảo cân đối giữa việc sử dụng ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm y tế.

Cũng trong giai đoạn 2022-2023, Ban Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế phối hợp tham gia với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan để sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với lộ trình thích hợp; triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khai thác, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiềm năng, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thực hiện trong công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, khắc phục tình trạng nợ đọng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao.

Minh Hương