3 Hội nghị Văn hóa toàn quốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng

Xã hội - Ngày đăng : 08:15, 24/11/2021

Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra ngày 24/11/2021, sau đại hội lần đầu 75 năm.
3 Hội nghị Văn hóa toàn quốc có ý nghĩa lịch sử quan trọng - 1

Hà Phương - Quang Huy(Vov.vn)

Hà Phương - Quang Huy(Vov.vn)