Đấu tranh chống gián điệp, phản động góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Xã hội - Ngày đăng : 18:30, 22/11/2021

Công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước.

Ngày 22/11, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp góp phần phục vụ thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh chống phản động thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay).

Tại các hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương đã đi sâu thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân của các thế lực thù địch thông qua Cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước.

Đấu tranh chống gián điệp, phản động góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân - 1

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Trong suốt 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch thông qua các cơ quan đặc biệt nước ngoài nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hướng Việt Nam theo quỹ đạo và tạo lệ thuộc sâu vào nước ngoài.

Bộ Công an cũng vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ, khủng bố phá hoại, thực hiện “cách mạng màu", "cách mạng đường phố" của các tổ chức, cá nhân phản động, số chống đối trong và ngoài nước.

Bộ Công an cũng giải tỏa quan ngại của quốc tế về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam, hóa giải các nguy cơ uy hiếp an ninh quốc gia, bảo vệ, bảo đảm các điều kiện cốt yếu để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết quả công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động đã góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc trên các địa bàn; thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước.

Các đại biểu cũng thống nhất đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, dịch bệnh ngày càng gia tăng, công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động đang đứng trước những thách thức mới.

Bộ Công an tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động là hết sức quan trọng, cấp bách nhằm nhận diện đầy đủ, toàn diện âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các loại đối tượng gián điệp, phản động.

Từ đó, Bộ Công an rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời thống nhất biện pháp, chủ trương, đối sách đấu tranh chống gián điệp, phản động trong tình hình mới.

Minh Tuệ

Minh Tuệ