Trưng bày hiện vật quý tại triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi"

Dòng chảy - Ngày đăng : 10:16, 15/11/2021

Triển lãm "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm với chủ đề "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Triển lãm diễn ra từ ngày 16-27/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 02, Phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội và ngày 24/11/2021 tại tầng một Nhà Quốc hội, Số 01 đường Độc Lập, Quận Ba Đình, Hà Nội; Triển lãm online trên website: http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11 - 31/12.

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của văn hóa, đó là văn hóa phải được coi trọng ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tổ chức ngày 24/11/1946, trong diễn văn khai mạc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Lời dạy của Người đã trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình phát triển văn hóa Việt Nam, trong sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Và đặc biệt có giá trị sâu sắc trong sự nghiệp đổi mới đất nước, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày nay.

Khắc họa những tư tưởng của Người về văn hóa, Triển lãm lựa chọn, trưng bày những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sỹ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam.

Người có rất nhiều bài nói, bài viết, tác phẩm, thư gửi các hội nghị trong lĩnh vực này: Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Văn hóa, ngày 28/2/1957; Sách "Con người xã hội chủ nghĩa" xuất bản năm 1961… Trong đó, Người không chỉ nhấn mạnh vị trí, vai trò của văn hóa mà còn đề ra nhiều chiến lược, nhiệm vụ quan trọng.

Trưng bày hiện vật quý tại triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 1

Đũa nhạc trưởng - Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để chỉ huy dàn nhạc giao hưởng, chơi bản nhạc "Kết đoàn" năm 1960 (Ảnh: BTC).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đặc biệt chú ý đến vai trò của văn nghệ sĩ: "Văn hóa, nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy". Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị.

Thông qua các hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm các di sản, di tích lịch sử: Đền Hùng, Văn Miếu Quốc Tử Giám… trưng bày tại triển lãm, người xem sẽ thấy được quan tâm đặc biệt của Người đối với di sản văn hóa dân tộc. Người cũng thường nhắc nhở mọi người cần biết trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc…

Trưng bày hiện vật quý tại triển lãm Văn hóa soi đường cho quốc dân đi - 2

Máy chữ của ông Nguyễn Thiệu Minh dùng trong thời gian làm thư ký Bộ trưởng Bộ Văn hóa Hoàng Minh Giám (Ảnh: BTC).

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự giản dị, thanh cao của Người toát lên từ những việc nhỏ nhất, trở thành bài học quý giá cho mỗi chúng ta học tập, noi theo. Đó là bộ quần áo lụa nâu Người mặc từ năm 1954-1964; đôi guốc mộc Người thường sử dụng; gậy mây; thực đơn, bộ đồ dùng trong bữa ăn hàng ngày của Người; đũa nhạc trưởng Người chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc "Kết đoàn" tại buổi dạ hội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960)…

Ngoài ra, Triển lãm cũng tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Trong đó Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 là văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Giới thiệu một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội qua các thời kỳ thăm và làm việc với các đơn vị, tỉnh, thành phố về lĩnh vực văn hóa….

Nguyễn Hằng