Hướng dẫn về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Tư vấn luật - Ngày đăng : 16:37, 13/09/2021

Bộ Xây dựng có Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, theo đó, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được hướng dẫn như sau:

Hướng dẫn về chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (ảnh minh họa)

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo quy định tại Điều 31 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và một số quy định cụ thể sau:

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Thông tư ban hành định mức xây dựng.

+ Đối với công việc tư vấn chưa có định mức hoặc đã có định mức nhưng chưa phù hợp thì chi phí tư vấn được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung công việc cần thực hiện theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục VI Thông tư 11.

+ Đối với một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình thì chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở giá trị đã được phê duyệt; hoặc hợp đồng tư vấn đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định bằng dự toán như chi phí xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 11.

+ Chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V Thông tư 11.

- Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện một số loại công việc tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 32 Nghị định 10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế. Phương pháp lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài theo hướng dẫn tại mục III Phụ lục VI Thông tư 11.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

Trung Tài

Trung Tài