Không cử giảng viên ở Đại học Đà Nẵng kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

Không cử giảng viên ở Đại học Đà Nẵng kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cán bộ giảng viên của các trường đại học ở Đà Nẵng được cử tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi tốt nghiệp THPT. Nhưng trước việc dịch COVID-19 bùng phát tại Đà Nẵng, nên quyết định điều động này không còn hiệu lực.