Cổ phần hóa Công ty Vinasport: Cố ý làm trái, mất đoàn kết nội bộ

Thế Kha| 28/02/2023 20:50

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ qua từng thời kỳ về những khuyết điểm, sai phạm tại Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Ông Trần Văn Minh - Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ký văn bản thông báo Kết luận thanh tra (Vinasport) trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Vinasport là công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 51,32% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đại diện chủ sở hữu được giao quản lý sử dụng vốn nhà nước tại Vinasport thông qua người đại diện theo các quy định của pháp luật.

Cổ phần hóa Công ty Vinasport: Cố ý làm trái, mất đoàn kết nội bộ - 1

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra (Ảnh: TTCP).

"Cố ý làm trái quy định của Nhà nước" và những chuyện khó tin...

Kết luận thanh tra cho thấy, việc cổ phần hóa Công ty Thể dục Thể thao Việt Nam được thực hiện năm 2006 từ thời điểm trực thuộc Ủy ban Thể dục thể thao. Tuy nhiên, Ủy ban Thể dục thể thao vẫn chưa thực hiện việc kiểm tra, xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi chính thức chuyển sang công ty cổ phần là không thực hiện đúng quy định của Chính phủ.

Tại thời điểm cổ phần hóa, công ty chưa thực hiện nộp tiền thu từ cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Bộ Tài chính; khi cổ phần hóa không có phương án quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất.

"Việc tổ chức bàn giao doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần chưa được thực hiện, chưa thực hiện đúng khoản 2 Điều 48 Nghị định số 109/2007 của Chính phủ", kết luận nêu rõ.

Đến thời điểm thanh tra (tháng 12/2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa thực hiện: Quyết toán giá trị doanh nghiệp phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần; quyết toán chi phí cổ phần hóa; lập báo cáo tài chính tại thời điểm quyết toán thuế; bàn giao công ty nhà nước sang công ty cổ phần.

Vinasport chưa thực hiện nộp tiền thu từ cổ phần hóa về ngân sách nhà nước, chưa thực hiện nộp số tiền cổ tức phải trả cho nhà nước số tiền trên 2 tỷ đồng.

Trách nhiệm thuộc lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban giám đốc và người đại diện Vinasport, ban chỉ đạo cổ phần hóa qua từng thời kỳ để xảy ra sai phạm.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn nhân sự để cử làm người đại diện không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí được ủy quyền làm người đại diện.

Trong thời gian dài, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không có lương, không quy định cụ thể mức lương trong quyết định cử người đại diện, không kịp thời trả lương cho người đại diện và để xảy ra chuyện đơn thư, khiếu nại vượt cấp kéo dài.

Việc cử ông Nguyễn Ngọc Thạch làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Vinasport (thời gian chưa đầy 1 năm, tháng 11/2016 miễn, đến tháng 10/2017 cử lại) là cố ý làm trái quy định của Nhà nước.

Việc cử người đại diện không đảm bảo các quy định của Nhà nước đã làm tình hình công ty bất ổn định trong thời gian dài, mất đoàn kết nội bộ, hiệu quả kinh doanh thấp, kéo theo việc mất vốn Nhà nước. Trách nhiệm cử người đại diện này thuộc về Thứ trưởng Bộ phụ trách và cơ quan tham mưu giai đoạn này.

Người được cử làm người đại diện (nhiệm kỳ 2017 - 2022) không hoàn thành nhiệm vụ, mất đoàn kết, không thực hiện được các ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2/3 người đại diện bị kỷ luật về Đảng năm 2019. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 2 nghị quyết về miễn nhiệm, kỷ luật đối với 2 người đại diện là ông Nguyễn Ngọc Thạch và ông Lê Hồng Nam. "Nhưng từ thời điểm đó tới thời điểm thanh tra tháng 12/2021, hai người đại diện vẫn chưa bị miễn nhiệm, và ông Thạch vẫn đang làm Chủ tịch HĐQT công ty", kết luận nêu chuyện khó tin.

Thanh tra Chính phủ cho rằng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không thực hiện nghiêm Nghị quyết của Ban cán sự và các quy định của Đảng, vi phạm Quy định số 102/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Việc không chỉ đạo người đại diện biểu quyết bãi miễn chức Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Thạch là trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khi Công ty Vinasport có phát sinh các vướng mắc trong hoạt động hợp tác đầu tư, Bộ này chậm kiểm tra. Cụ thể, hợp đồng hợp tác với Megastar ký ngày 27/7/2012 sau gần 4 năm không thực hiện, đến tháng 3/2016 Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới có đoàn kiểm tra.

"Việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Thạch có dấu hiệu vi phạm vào các quy định tại Quy định số 20/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng", kết luận thanh tra nêu.

Đặc biệt, dù đã có chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Vinasport sang SCIC nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn chưa được thực hiện.

Thanh tra Chính phủ khẳng định trách nhiệm thuộc về Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Bộ này.

Cổ phần hóa Công ty Vinasport: Cố ý làm trái, mất đoàn kết nội bộ - 2

Trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Ảnh: VH).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Theo kết luận thanh tra, Đại hội cổ đông Công ty Vinasport nhiều năm không tổ chức họp định kỳ. Hội đồng quản trị không tổ chức họp định kỳ từ năm 2018 đến nay. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 chưa được bầu; Chủ tịch Hội đồng quản trị chưa xây dựng ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của hội đồng quản trị, vi phạm Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Vinasport.

Người đại diện nhiệm kỳ 2017 - 2022 không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định; thực hiện không đầy đủ báo cáo giám sát tài chính năm; mất đoàn kết giữa những người đại diện với nhau, không phối hợp được với Tổng giám đốc và không tổ chức thực hiện được ý kiến chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về quản lý, sử dụng lao động sau cổ phần hóa, Thanh tra Chính phủ đánh giá, việc giải quyết chế độ tiền lương, lao động của ông Thạch đã được giải quyết theo Luật Khiếu nại. Việc giải quyết về kỷ luật lao động đối với ông Lê Hồng Nam thuộc trách nhiệm của Tổng giám đốc Vinasport. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị chưa xây dựng định mức tiền lương cho người đại diện, chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông phê duyệt.

Đối với các nội dung liên quan đến Tổng giám đốc Vinasport Phạm Quang Anh, kết luận thanh tra nhấn mạnh, công ty chưa xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý và sử dụng lao động. Công ty còn nợ thuế gần 1,6 tỷ đồng; việc trả thù lao cho hội đồng quản trị và lương cho người đại diện chưa được chi trả.

"Việc giao dịch mua, bán cổ phần giữa ông Phạm Quang Anh và ông Nguyễn Hoàng Long, trong khi ông Long đang trong thời gian bị giam giữ không vi phạm điểm d, khoản 1 Điều 110 và khoản 2 Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2014", kết luận cho hay.

"Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Bộ qua từng thời kỳ (giai đoạn từ 2007 đến 2021) về những tồn tại, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm trong việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Vinasport", Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, Thanh tra Chính phủ đã đến Bộ Công an để tiếp tục điều tra và thu hồi những khoản tiền thất thoát.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Cổ phần hóa Công ty Vinasport: Cố ý làm trái, mất đoàn kết nội bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO