Sao chồng không la lối vợ?

Sao chồng không la lối vợ?

Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài, con người khi thăng lúc trầm là chuyện bình thường của cuộc sống mà thôi.