Tỏi Lý Sơn đã có chỉ dẫn địa lý

Tỏi Lý Sơn đã có chỉ dẫn địa lý

Dự án "Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý tỏi Lý Sơn" cơ bản hoàn thành. Tỏi Lý Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.