Trao đi là trao đi thôi…

Trao đi là trao đi thôi…

Mỗi người chúng ta từng là những đứa trẻ nhỏ. Ta cười vui với tất cả mọi người, không phân biệt xấu, đẹp, giàu, nghèo...