Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:55, 14:45, 20:15
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:50, 13:20, 20:35
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:0, 15:25, 18:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:45, 22:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:35, 12:0, 13:45, 16:10, 18:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:25, 11:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:0, 21:35, 22:25
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   16:35
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:50, 18:20, 22:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:35
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:35, 16:25, 19:45
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:40, 15:15, 20:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:15, 10:50, 13:15, 15:40, 17:10, 19:35, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:25, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:10, 18:5
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:0, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:20, 17:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:50, 13:45, 15:30, 18:0, 20:25, 22:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 10:0, 11:5, 12:5, 13:25, 14:15, 15:10, 16:25, 17:20, 18:0, 18:30, 19:30, 20:5, 20:35, 21:35, 22:10, 22:40, 23:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:15, 15:15
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:45, 11:45, 19:10, 21:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:35, 17:35, 21:45
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   11:20, 18:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:0, 16:0, 17:55
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   13:0, 21:35
Ứng Dụng Vi Diệu   xem phim Ứng Dụng Vi Diệu   14:0, 16:20, 19:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 10:45, 11:30, 12:5, 12:45, 13:30, 14:20, 15:30, 16:25, 17:30, 19:30, 20:0, 20:35, 21:15, 21:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:10, 12:40, 15:30, 19:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:30, 11:40, 13:35, 15:30, 17:10, 19:20, 21:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:35, 11:10, 14:50, 18:30, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:5, 17:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:15, 20:40
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   12:50, 20:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:0, 13:50
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   8:40, 16:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:50, 15:0, 19:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:15, 15:10, 16:50, 19:30, 20:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:30, 9:0, 9:30, 10:10, 10:45, 11:15, 11:45, 12:25, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:15, 15:45, 16:15, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:10, 21:30, 22:5, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:10, 17:10, 22:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:0, 16:40, 22:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:35, 12:35, 14:30, 18:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:50, 12:10, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:30, 16:0, 18:0, 21:0
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:45, 11:45, 13:45, 15:45, 16:45, 18:45, 19:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:0, 15:15
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   13:0, 17:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:30, 14:45, 18:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:45, 13:15, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:30, 11:30, 12:45, 14:15, 15:0, 16:15, 17:0, 18:15, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:0, 13:30, 17:45, 19:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:15, 15:30, 21:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:10, 13:50, 20:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:15, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:0, 17:25, 21:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:10
Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   xem phim Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   13:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:10, 22:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:0, 12:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:30, 13:20, 17:0, 18:10, 19:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   14:50, 18:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:20, 11:20, 12:10, 16:0, 20:50, 22:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   16:40, 19:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   15:30, 20:20, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:50, 13:20, 17:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:30, 18:10, 21:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:0, 11:50, 12:50, 15:30, 16:45, 19:30, 21:0, 22:5
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:45, 10:50, 11:20, 12:0, 12:40, 13:10, 13:45, 14:20, 15:0, 15:30, 16:0, 16:40, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 22:5, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:20, 22:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:40, 9:40, 11:10, 15:20, 16:25, 19:25, 20:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:30, 18:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:50, 14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:50, 22:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:50, 19:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:30, 12:40, 13:40, 15:20, 16:20, 17:50, 20:0, 21:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 10:0, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 13:0, 13:30, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:30, 17:0, 17:40, 18:10, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10, 22:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:0, 15:50, 18:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:0, 22:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:30, 18:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:45, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:10, 17:50, 19:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:40, 20:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   15:30, 20:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 10:0, 10:30, 11:50, 12:40, 15:10, 17:30, 19:40, 22:0
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:30, 12:0, 13:0, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:50, 21:50, 22:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   17:45, 22:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:30, 13:40, 18:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:50, 10:50, 12:50, 15:0, 17:0, 19:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:40, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:20
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   15:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:50, 12:0, 14:40, 17:15, 18:40, 19:50, 20:20, 21:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 10:30, 11:20, 12:10, 12:50, 13:40, 14:30, 15:10, 16:0, 16:45, 17:30, 18:15, 19:0, 19:40, 20:30, 21:20, 21:55
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:20, 18:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:30, 16:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   14:50, 22:25
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:10, 14:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 12:15, 16:35, 22:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:15, 10:20, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:45, 14:15, 14:45, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:15, 19:15, 20:30, 21:30, 22:10, 22:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:25, 17:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   16:50, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:15, 12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   18:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:40, 16:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:20, 16:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:20, 13:0, 15:40, 17:10, 18:20, 19:50, 21:0, 22:30, 23:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 10:30, 11:20, 12:0, 12:45, 13:40, 14:20, 15:0, 16:40, 19:0, 19:40, 20:30, 21:15, 22:0, 22:50, 23:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   14:0, 18:45, 20:50, 23:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:20, 15:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:40, 13:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   17:15
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   15:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   11:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:30, 12:15, 13:10, 15:0, 15:50, 17:45, 18:30, 20:30, 22:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 11:0, 11:40, 12:20, 13:20, 14:0, 14:40, 15:40, 16:20, 17:0, 18:0, 19:20, 20:15, 20:45, 21:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:45, 13:0, 15:10, 19:45, 21:15
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   18:45, 20:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:55, 15:10, 18:25
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:45, 12:25, 14:25, 17:35, 19:35, 20:30, 22:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:35, 15:20
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   9:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:30, 17:0, 22:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   12:55, 16:25, 19:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:15, 10:20, 11:45, 12:20, 13:35, 14:20, 15:35, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:15, 13:20, 15:40, 18:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:40, 13:45, 18:55
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:40, 16:45, 20:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   15:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:20
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   15:15, 19:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:20, 17:25
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:0, 12:35, 15:5, 19:55, 21:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:25, 10:0, 10:50, 11:25, 12:10, 12:55, 13:30, 14:20, 15:0, 15:40, 16:25, 17:10, 17:50, 18:30, 19:20, 20:0, 20:35, 21:30, 22:5, 22:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:10, 14:10, 17:35, 19:35, 21:40, 22:25
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:30, 18:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   8:50, 13:50, 18:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:30, 15:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:5, 19:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 11:0, 13:0, 15:20, 18:15, 19:50, 20:45, 22:10, 23:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:55, 9:40, 10:40, 11:45, 12:45, 13:30, 14:10, 14:50, 15:35, 16:15, 16:55, 17:40, 18:20, 19:0, 19:45, 20:25, 21:5, 21:50, 22:30, 23:10, 23:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:55
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:20, 11:20, 13:20, 15:30, 16:20, 17:50, 20:10, 21:25, 22:20, 23:25
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:5, 12:40, 14:30, 17:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:5, 17:10, 19:5
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:55
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:15
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   12:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   14:0, 19:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:0, 17:45, 21:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:20, 10:50, 13:25, 16:0, 18:35, 21:0, 23:40
Ứng Dụng Vi Diệu   xem phim Ứng Dụng Vi Diệu   8:50, 15:5
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:25, 10:30, 11:40, 12:45, 13:55, 15:0, 16:10, 17:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:10, 21:45, 23:0, 23:25, 23:55, 23:59
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:50, 14:35, 22:10, 23:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:40, 16:25, 20:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:40, 15:50, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   13:30, 21:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   17:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:45, 12:15, 16:20, 19:0, 21:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 10:50, 11:20, 12:10, 13:10, 13:40, 14:30, 14:45, 15:30, 16:0, 16:50, 17:10, 17:50, 18:20, 19:10, 19:30, 20:10, 20:40, 21:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:30, 15:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:10, 14:50, 17:0, 19:50
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:50, 19:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:20, 13:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:10, 13:25, 15:25, 20:50
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:15, 12:50, 16:50, 23:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:20, 17:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:45, 11:0, 12:15, 13:30, 17:10, 19:20, 20:0, 21:50, 22:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:30, 10:0, 11:5, 12:5, 13:20, 14:10, 14:45, 15:25, 16:15, 16:50, 17:40, 18:20, 18:55, 19:50, 20:30, 21:5, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:40, 16:0, 19:0
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:20, 11:20, 15:25, 17:55, 19:40, 21:0, 22:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:10, 11:0, 15:0, 19:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:25, 13:35, 15:20, 17:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:0, 18:0, 20:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:10, 17:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:0, 12:30, 13:40, 15:0, 18:25, 21:20, 22:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:55, 11:5, 12:0, 13:10, 14:5, 15:15, 16:10, 17:20, 18:15, 19:25, 19:50, 20:20, 21:30, 22:25, 23:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:15, 16:35, 21:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:50, 10:55, 13:5, 15:5, 17:30, 19:10, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:50, 16:10, 19:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:55, 14:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:40, 12:35, 22:50
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   8:45, 11:0, 13:35, 16:20, 21:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:40, 13:5, 18:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:15, 15:40, 19:50, 21:35, 22:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 9:35, 10:40, 11:35, 12:40, 13:35, 14:40, 15:35, 16:40, 17:35, 18:45, 20:10, 20:50, 21:20, 22:10
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   14:15, 15:5, 18:25, 19:35
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:5, 11:40, 14:25, 16:50, 17:45, 19:40, 23:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:50, 18:5
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:30, 16:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:0, 14:10, 18:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   13:50, 17:20, 20:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   15:0, 16:0, 21:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 11:0, 13:5, 15:10, 17:15, 19:20, 19:45, 21:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:45, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 16:0, 17:0, 17:45, 18:50, 19:30, 20:40, 21:20
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:0, 15:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:20, 16:10, 22:30
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:25, 18:15
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:45
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:35, 23:45
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 11:10, 12:30, 13:40, 14:30, 18:50, 19:45, 20:20, 21:20, 22:10
Ứng Dụng Vi Diệu   xem phim Ứng Dụng Vi Diệu   22:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:45, 9:45, 10:50, 11:50, 12:55, 13:55, 15:0, 16:0, 17:5, 18:5, 19:10, 20:10, 21:15, 22:20, 23:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:45, 17:0, 18:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:35, 12:35, 15:5, 16:55, 20:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:0, 16:25, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:40, 14:40, 18:30
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   12:30, 16:50, 21:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:10, 15:0, 22:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:30, 22:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 10:0, 10:50, 11:30, 12:10, 13:0, 14:20, 15:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:40, 19:30, 20:10, 20:50, 21:40, 23:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:40, 16:40, 20:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:0, 12:50, 19:50
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:40, 11:0, 17:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:30, 14:50, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:30, 15:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:30, 13:0, 19:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:10, 11:50, 13:40, 14:30, 16:30, 17:10, 17:50, 19:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:20, 10:20, 11:40, 12:30, 13:20, 13:50, 14:40, 15:30, 16:0, 16:50, 17:40, 18:10, 19:0, 19:50, 20:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:15
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:0, 14:10, 18:0, 20:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:0, 16:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:20, 16:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:40, 12:0, 13:20, 14:40, 17:20, 19:10, 20:40, 22:5
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:40, 10:30, 11:50, 12:40, 14:0, 14:50, 16:10, 17:0, 18:0, 19:20, 20:10, 21:40, 22:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:20, 18:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   20:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:0, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:40, 16:45, 22:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:20
Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   xem phim Pacific Rim 2: Trỗi Dậy   15:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:45, 19:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 10:0, 10:30, 11:20, 11:50, 13:0, 13:30, 14:40, 16:15, 17:50, 19:30, 20:30, 21:50, 22:40, 23:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:30, 9:30, 10:10, 10:40, 11:40, 12:50, 13:45, 14:30, 15:0, 15:50, 16:40, 17:10, 18:0, 19:15, 20:10, 21:0, 21:20, 22:20, 23:10, 23:30, 23:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   20:50
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   17:20, 21:40, 23:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:20, 16:0, 17:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   14:10, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:25 Hài
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   8:10, 12:45, 20:0, 22:5
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:50, 19:35
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   15:45, 22:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 10:15, 11:20, 13:50, 16:20, 17:30, 18:50, 19:55, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 9:30, 10:45, 11:35, 12:50, 13:40, 14:55, 15:45, 17:0, 17:50, 19:5, 19:55, 21:10, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:20, 18:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:5, 12:10, 14:10, 16:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:15, 12:5
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:55, 17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   11:55 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   8:20
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   15:45, 19:50, 21:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   18:5, 20:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:45, 17:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 10:45, 11:30, 13:15, 14:0, 15:35, 16:30, 19:0, 19:30, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:50, 10:30, 11:0, 11:50, 13:10, 14:40, 15:20, 17:30, 18:50, 19:40, 21:0, 21:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:10, 17:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:30, 12:40, 14:0, 16:50, 22:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:5, 13:45
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:25, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:55 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   21:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   7:30, 21:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:0, 10:5, 12:10, 14:15, 16:20, 18:25, 20:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:35, 14:10, 17:45
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:20, 15:55, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:55 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   10:40
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:20, 14:35, 21:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   14:5, 17:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:30, 9:40, 12:5, 14:30, 16:55, 18:50, 19:20, 20:55, 21:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:30, 9:30, 10:35, 11:35, 12:40, 13:40, 14:45, 15:45, 16:50, 17:50, 18:55, 19:55, 21:0, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:40, 12:55, 17:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:55, 12:35, 16:15, 18:10, 20:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   12:20, 15:55, 19:30, 21:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:50, 14:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   8:50 Hài
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:30, 14:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   19:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 11:20, 12:0, 13:40, 16:0, 16:50, 18:20, 19:10, 20:40, 21:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:50, 14:20, 17:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:30, 16:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   15:40 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   8:40
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   14:50, 17:0, 19:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 10:30, 11:55, 13:5, 16:30, 17:40, 19:0, 20:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:30, 11:10, 12:40, 13:20, 14:25, 15:30, 17:40, 19:10, 19:50, 21:10, 21:35, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   15:20, 17:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   17:30
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:0, 18:20
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:30, 15:50, 19:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:40, 12:0, 13:0, 16:10, 19:30, 20:20, 21:40
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:20, 15:40
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:40, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   12:50
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:0, 13:5, 15:10, 18:55, 22:5
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:20, 14:45
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   10:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 17:15, 19:0, 19:40, 21:30
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:45, 10:0, 10:55, 12:10, 13:5, 14:20, 15:15, 16:30, 16:55, 17:25, 18:40, 19:10, 19:35, 20:15, 20:50, 21:15, 21:45, 22:15
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:5, 15:0, 17:15, 21:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:5, 14:45, 16:35, 18:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:15, 12:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:5
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:50, 16:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:50
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   12:0, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 12:0, 12:30, 13:15, 13:40, 14:10, 14:40, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50, 22:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   15:0, 19:20, 20:40, 22:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:10, 17:0, 18:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:20, 14:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:0, 13:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   16:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   11:45, 14:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:40, 13:30, 14:10, 14:50, 15:40, 16:20, 17:0, 17:50, 18:30, 19:10, 20:0, 20:30, 20:40, 21:0, 21:20, 22:10, 22:40, 22:50, 23:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   18:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   16:55, 23:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:50, 19:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:40

Thời tiết một số khu vực