Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiếng Anh là chuyện nhỏ   xem phim Tiếng Anh là chuyện nhỏ   13:50 Tình cảm
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:10, 10:50, 13:30, 16:10, 18:50, 19:50
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   22:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:10, 19:0, 21:20, 23:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   13:0, 23:50
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:30, 17:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:40, 15:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:15, 8:50, 9:50, 10:20, 11:30, 12:0, 12:30, 13:40, 14:10, 14:40, 15:50, 16:20, 16:50, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 23:20, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   13:20, 15:30, 17:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 17:20, 21:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:40, 14:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 11:45, 14:10, 16:35, 19:5, 21:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   12:30
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   20:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   10:25, 14:25, 18:15
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:40, 16:25
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:15, 22:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:25, 10:5, 10:45, 11:20, 12:0, 12:40, 13:15, 13:55, 14:35, 15:10, 15:50, 16:30, 17:5, 17:45, 18:25, 19:0, 19:40, 20:20, 20:55, 21:35, 22:15
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:40, 14:20, 16:15, 19:55
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:55, 12:35, 18:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:35, 13:15, 15:55, 19:5, 21:40
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:40, 14:10, 16:40, 19:55, 22:15
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   16:20, 22:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   12:45, 18:20
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:0, 18:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 11:0, 11:55, 13:5, 15:10, 16:0, 17:15, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:55, 14:30, 18:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:40, 13:55, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:10, 13:45, 16:50, 19:20, 22:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   16:0, 21:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:45, 18:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   16:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:50
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:0, 18:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:40, 14:45, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:5, 15:35
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   13:5, 19:30, 20:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:25, 13:40, 17:20, 22:0
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:20, 13:35
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:15, 15:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:25, 10:50, 11:25, 12:50, 13:25, 14:50, 15:25, 16:50, 17:25, 18:10, 18:50, 19:25, 20:10, 20:50, 21:25, 22:10, 22:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:15
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:10, 15:50, 18:5, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:45, 12:10, 16:30, 19:20, 21:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:20, 21:30
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   13:35, 18:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:35, 15:15, 17:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:20, 17:30, 22:20
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:35, 10:10, 11:0, 12:0, 12:50, 13:25, 14:0, 14:50, 15:25, 16:0, 16:50, 18:0, 19:25, 20:0, 20:30, 21:20, 21:55
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:40, 11:30, 14:40, 18:0, 19:40
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:30, 13:40, 15:45, 19:15, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:50, 10:50, 11:30, 14:10, 16:0, 19:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   11:40, 15:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   13:20, 21:30
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   9:10, 16:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   10:50, 20:0, 22:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   16:20, 23:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:40, 18:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   22:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:20, 9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:35, 13:10, 13:30, 13:50, 14:5, 14:50, 15:40, 16:15, 17:0, 17:20, 17:45, 18:20, 18:45, 19:10, 19:25, 19:50, 20:30, 20:50, 21:15, 22:5, 22:40, 23:0, 23:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:30, 11:50, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:45, 11:10, 18:25
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:20, 13:50, 17:0, 20:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:40, 11:5, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 21:0
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   8:30, 21:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:50, 10:30, 12:45, 14:40, 20:30
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:20, 16:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   12:10, 20:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 9:30, 10:40, 11:30, 12:40, 13:30, 14:40, 15:30, 16:40, 17:30, 18:40, 19:30, 20:0, 20:40, 21:30, 22:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:15, 14:0, 18:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:5, 12:55, 16:55, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:20, 14:35, 20:35
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   14:25, 18:35
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:45
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:10, 10:5, 10:35, 12:0, 12:30, 13:55, 15:55, 16:40, 17:50, 19:45, 20:45, 21:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:50, 17:5, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   12:0, 14:0, 16:15, 18:30, 21:0
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:15, 15:45, 19:30, 21:45
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   12:30
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:0, 15:15, 19:0
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   15:0, 18:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   14:30, 22:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   17:0, 21:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:45, 11:45, 13:45, 16:0, 18:0, 18:45, 20:0, 20:45, 21:15
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   13:15, 16:45, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   10:30, 12:45, 18:15, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 20:50, 21:50
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:40, 13:15, 18:20, 20:10, 22:40
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   15:50, 17:55, 22:35
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   16:15
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   18:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:35
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:20, 11:40, 13:55
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 11:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 13:20, 15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:20, 9:0, 11:0, 11:40, 13:40, 14:20, 16:20, 17:0, 19:0, 20:20, 21:40, 23:20
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   14:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   13:30, 18:0, 21:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   23:55
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   15:45
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:20, 9:55, 10:30, 11:10, 12:40, 13:15, 14:45, 15:30, 16:20, 17:0, 17:40, 18:30, 19:10, 19:40, 20:40, 21:15, 21:45, 22:45, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   8:50, 10:10, 12:30, 14:50, 19:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:0, 12:0, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   17:10, 21:50, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 9:50, 10:30, 12:40, 13:20, 15:30, 16:15, 17:40, 18:30, 19:0, 21:20, 21:50
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   9:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:0, 13:40, 18:30
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   15:50, 20:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:30, 22:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:20, 23:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:10, 8:40, 9:10, 9:40, 10:20, 10:50, 11:5, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:15, 13:30, 14:0, 14:40, 15:10, 15:25, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:20, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   20:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:30, 18:0, 22:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:15, 16:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:0, 11:20, 16:50, 19:30, 22:10
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   12:50
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   14:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   22:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   10:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   17:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 10:20, 11:30, 12:0, 12:30, 13:30, 14:0, 14:30, 15:30, 16:0, 16:30, 17:40, 18:10, 18:40, 19:15, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:50, 16:10
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:50, 14:10, 18:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   14:50, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 10:30, 11:20, 12:10, 13:15, 15:0, 16:0, 16:40, 17:45, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0, 23:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   14:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:50, 14:30, 22:15
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 10:40, 11:35, 12:45, 13:40, 14:50, 15:45, 16:55, 17:50, 19:0, 20:0, 21:5, 22:10, 23:10
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:15, 14:15, 18:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:45, 12:20, 16:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 12:10, 16:30, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:10, 13:50, 16:30, 17:20, 20:0, 23:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   13:10, 21:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   14:20, 19:0, 21:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:0, 16:15
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:20, 12:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   11:0, 15:10, 22:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:10, 9:10, 10:10, 11:20, 12:10, 13:20, 14:10, 15:20, 16:10, 17:30, 18:10, 19:10, 20:10, 20:40, 21:10, 22:10, 22:40, 23:10, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   18:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   10:20, 14:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:40, 12:0, 16:40, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:40, 12:15, 15:0, 17:50, 20:40
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   8:0, 23:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:30, 13:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:10, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:15, 13:50, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:40, 17:10, 17:40, 17:55, 18:10, 18:50, 19:20, 19:50, 20:0, 20:20, 21:0, 22:0, 22:10, 22:40, 23:20, 23:50
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:10, 13:50, 16:0, 20:10
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:40, 11:20, 15:45, 18:10
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   8:15, 21:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:30, 9:15, 10:20, 11:50, 13:0, 14:25, 15:35, 17:0, 18:10, 19:35, 20:45, 21:40
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   11:15, 15:5, 18:0
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:40, 15:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:35, 13:5, 17:35, 19:40, 21:45
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   22:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:10, 18:55
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 9:20, 10:0, 10:35, 11:5, 11:55, 12:30, 13:50, 14:25, 15:45, 16:20, 17:0, 17:40, 18:15, 19:35, 20:10, 20:50, 21:30, 22:5
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   8:40, 10:35, 12:30, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10, 22:5
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:35, 12:45, 14:30, 16:15, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 14:20, 16:50, 19:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:40, 18:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   14:30
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   16:20, 22:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:25, 10:20, 11:55, 13:45, 15:30, 19:20, 21:35
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:25, 17:0, 19:35
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   12:50, 18:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:25, 13:30, 15:0, 18:30, 21:55
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   11:45, 18:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   16:15, 22:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:50, 18:20
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:50, 11:0, 11:50, 13:0, 13:50, 15:0, 15:50, 17:0, 17:50, 19:0, 19:50, 20:30, 21:0, 21:50, 22:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:5, 14:25, 16:40, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 12:55, 14:35, 16:15, 20:15, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:15, 12:45, 15:10, 19:30, 21:35, 22:0
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   12:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:50, 15:30, 18:0
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   13:55, 17:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:10, 13:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:55, 9:30, 10:10, 10:55, 11:25, 12:5, 12:50, 13:20, 14:0, 14:45, 15:15, 15:55, 16:40, 17:10, 17:50, 18:40, 19:10, 19:45, 20:10, 20:35, 21:5, 21:40, 22:5, 22:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:0, 17:35
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:0, 15:45, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:50, 13:55, 16:45, 21:10
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   13:25, 19:15
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:30, 20:55, 23:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:15, 21:20, 23:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:5, 23:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:15, 15:20, 17:25
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:20, 9:50, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:15, 14:55
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:15, 16:25, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:40, 13:20, 15:55, 22:55
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:10, 13:25
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:10, 12:30, 15:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:10, 8:45, 16:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:5, 14:25, 17:35
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30, 23:59
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:45, 15:50, 17:50, 19:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:45, 19:40
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   13:35, 18:25, 20:40, 21:45, 23:59
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:20, 13:40, 16:30, 19:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   16:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   23:5
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 10:0, 10:40, 11:30, 12:5, 12:45, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:15, 16:55, 17:35, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:5, 21:40, 22:0, 22:25, 23:10
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:0, 18:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:10, 12:0
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:0, 13:50, 20:50, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:15, 11:0, 13:45, 16:30, 19:20, 22:10
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   10:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:35, 13:50, 23:55
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   16:45, 21:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:20, 8:50, 9:20, 10:30, 11:0, 11:30, 12:40, 13:10, 13:40, 14:50, 15:20, 15:35, 15:50, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:15, 23:30
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 12:30, 16:10, 19:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:20, 17:45, 22:0
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   10:0, 14:20, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:0, 10:5, 11:10, 12:30, 15:25, 17:55, 20:25, 22:45
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   13:20, 16:30, 18:25
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   9:30, 11:55, 15:10, 20:20, 21:35
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:55, 12:45, 14:25, 19:25, 22:50
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:15, 13:35, 17:5
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:15, 15:15, 18:55
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:5, 10:0, 10:30, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:30, 14:55, 16:45, 17:35
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:5, 15:5, 17:20, 20:45, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:5, 13:30, 16:0, 20:20, 22:50
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   11:20, 15:20, 19:55
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:10, 17:45, 22:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   13:25, 17:50
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   11:35, 18:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:55, 9:20, 10:0, 10:50, 11:20, 12:0, 12:50, 13:20, 14:0, 14:50, 15:20, 16:0, 16:45, 17:20, 18:0, 18:45, 19:20, 20:0, 20:45, 21:20, 22:0, 22:45
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:40, 16:0, 19:45
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:25, 13:45, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:5, 13:30, 14:0, 15:40, 16:40, 20:20
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   11:30, 15:25
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   8:55, 11:35, 22:40
Nhóc Ma Siêu Quậy   xem phim Nhóc Ma Siêu Quậy   8:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:15, 18:10, 21:25
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   14:40, 17:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   11:0, 16:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:30, 11:0, 12:25, 13:0, 13:30, 14:20, 15:0, 16:15, 17:50, 18:50, 19:15, 19:50, 20:15, 20:45, 21:10, 21:45, 22:10, 23:5
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:10, 12:50, 17:20
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   11:20, 18:10, 19:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   13:30, 17:30, 21:30
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:45, 17:35, 21:25
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:30, 10:25, 11:30, 12:30, 13:30, 14:35, 15:30, 16:40, 17:30, 18:45, 19:30, 20:45, 21:30
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:45, 15:35, 19:25
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:40, 15:40, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:10, 14:5, 20:45
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   8:35, 15:10, 21:45
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   10:30, 12:50, 17:5, 19:25
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   10:15, 16:35, 18:40, 23:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:30, 12:20, 23:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:45, 11:0, 11:40, 12:55, 13:35, 14:50, 15:30, 16:45, 17:25, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:35, 21:15, 21:55, 22:30, 23:10, 23:50
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 10:25, 12:5, 13:50, 15:35, 17:20, 19:5
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   8:55, 13:40, 15:50, 20:50, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:40, 12:20, 15:0, 17:40, 20:20, 23:0
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   23:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   8:50, 11:0, 15:20, 19:40, 21:50
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   14:20, 18:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   21:30, 23:30
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   13:15, 17:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:0, 8:40, 9:20, 10:0, 10:40, 11:20, 12:0, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0, 22:40, 23:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   10:30, 14:50, 19:0
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   8:40, 12:50, 17:10
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   9:30, 11:50, 16:20, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:30, 12:10, 13:50, 14:50, 17:30, 20:20
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   9:20
Trùm Hương Cảng   xem phim Trùm Hương Cảng   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 19:10, 21:40, 22:40
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   22:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   10:40
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   15:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:40, 9:50, 11:20, 12:0, 13:20, 14:0, 15:20, 16:0, 16:35, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0, 22:55
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:0, 10:0, 11:30, 14:15, 18:30, 19:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   12:20, 16:30, 20:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   12:40, 17:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:50, 9:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:30, 20:10, 22:10, 22:50
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:30, 16:0, 21:30, 23:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   17:10
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   10:20
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 17:0, 18:10, 19:0, 20:20, 21:0, 22:20, 23:0
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 13:40, 18:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   14:40, 16:10, 19:10, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:40, 12:20, 17:40, 20:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   13:10, 15:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   23:0
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   8:40
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:50, 11:0, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 17:50, 18:30, 19:20, 20:0, 20:40, 21:25, 22:15, 22:45, 23:30
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 13:20, 19:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   11:30, 15:40, 17:30
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   10:50, 15:30, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   10:10, 11:20, 12:0, 12:50, 14:0, 14:40, 15:30, 16:40, 17:20, 18:10, 19:20, 20:50, 22:5, 23:30
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   10:20, 14:30
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:20, 16:30, 20:0, 22:15
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   9:50
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   10:10, 10:40, 11:10, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:50
Hiểm Họa Rừng Chết   xem phim Hiểm Họa Rừng Chết   18:45, 21:0, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:15, 10:35, 11:45, 14:15, 15:0, 16:45, 19:15, 21:45
Sinh Nhật Chết Chóc   xem phim Sinh Nhật Chết Chóc   9:15, 15:20
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:30, 17:20, 21:20
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:40, 21:25
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   13:5, 17:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:30, 9:0, 9:45, 10:30, 11:0, 11:45, 12:30, 13:0, 13:45, 14:30, 15:0, 15:45, 16:30, 17:0, 17:45, 18:30, 19:0, 19:25, 19:45, 20:30, 21:0, 21:20, 21:45, 22:20
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   11:20, 13:20, 17:25, 19:25
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:40, 13:40, 15:30, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:20, 13:50, 16:30, 21:0
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:0, 18:45
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   21:0
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   15:5
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:50, 9:50, 10:55, 11:55, 13:0, 14:0, 15:5, 16:5, 17:10, 18:10, 19:15, 20:15, 21:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:10, 12:0, 13:15, 16:55, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:30, 12:10, 14:50, 17:30, 20:10, 21:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:30, 17:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   15:10, 17:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:30, 22:15
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:40, 10:20, 11:10, 11:40, 12:20, 13:10, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:40, 18:20, 19:10, 19:40, 20:20, 21:10, 21:40
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:20, 11:40, 13:30, 15:20, 19:20

Thời tiết một số khu vực