Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Song Lang   xem phim Song Lang   13:0, 19:15
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:15, 17:0, 21:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:15, 13:10, 15:5, 17:0, 18:55, 20:50, 22:0, 22:50, 23:55
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:0, 15:0, 17:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:55, 11:55, 12:55, 13:55, 15:55, 17:5, 19:0, 21:0, 21:55, 23:0, 23:55
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 16:5, 19:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:0, 13:20, 14:50, 17:25, 18:20, 19:40, 20:35, 21:35, 22:45, 23:35
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:35, 14:20, 15:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:20, 12:20, 14:20, 16:20, 17:55, 19:55, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:30, 22:45
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:15, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 20:45, 21:0, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:45
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:45
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 10:15, 11:0, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:0, 12:45
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:15, 14:30, 16:45, 19:30, 21:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:25
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   11:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 18:0, 19:0, 20:0, 20:50, 21:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   10:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:15, 19:0, 19:45, 20:15, 21:15, 22:15, 22:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:45, 13:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:15, 13:30, 21:45
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   14:45, 18:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:50, 12:5, 15:10, 16:40, 21:25
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 10:0, 10:40, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:5, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:15
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   8:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   8:40, 17:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:30, 9:10, 9:50, 10:45, 11:30, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 17:35, 18:15, 19:0, 19:50, 20:30, 21:15, 22:10, 22:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 13:15, 19:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:45, 12:10, 15:0, 17:40, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 15:25, 20:10, 22:35
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:30, 13:10, 19:10, 21:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:45
Suối Ma   xem phim Suối Ma   11:0, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:45, 21:45
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   13:30, 21:0
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   17:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:45, 15:30, 20:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:45, 14:45, 18:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:30, 14:30, 19:30, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 19:15
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:30, 13:0, 14:0, 18:30, 22:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:35, 9:20, 10:20, 11:0, 11:15, 12:20, 14:20, 15:20, 16:15, 17:20, 18:20, 19:20, 20:30, 21:20, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:50, 16:45
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   13:0, 16:30
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   9:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:30, 11:20, 12:40, 13:30, 14:50, 15:40, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 20:50, 21:30, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 14:40, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:0, 13:15, 16:40, 20:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:40, 13:40, 18:40, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:30, 15:0, 18:50
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:5, 16:0, 22:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:0, 16:50, 22:35
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   17:35
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:10, 12:10, 12:50, 14:10, 14:50, 19:15, 20:10, 21:15
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:55, 11:45
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   16:5
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:0, 15:50, 20:50, 22:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 13:25, 14:5, 17:5, 17:45, 18:25, 19:50, 21:0, 22:15
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:20, 11:10, 13:0, 14:50, 16:40, 18:30, 20:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:5, 15:55
Suối Ma   xem phim Suối Ma   13:50, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:20, 17:10
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 22:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:30, 18:0, 22:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:50, 14:5
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:50, 9:40, 11:0, 12:0, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 19:0, 19:40, 20:10, 21:10, 22:5, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:40, 16:50, 19:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   14:30, 19:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 14:45, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:50, 12:40, 17:50
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:0, 14:10, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   10:40, 15:10, 18:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:20, 9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:50, 15:40, 16:10, 16:30, 17:0, 17:50, 18:20, 19:10, 20:0, 20:30, 21:0, 22:10, 23:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:50, 16:40
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   8:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 9:20, 10:0, 11:0, 11:45, 13:20, 14:10, 16:50, 18:0, 18:40, 19:15, 20:20, 22:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   13:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:30, 13:40, 20:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:0, 14:20, 18:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   8:50, 12:20
Suối Ma   xem phim Suối Ma   15:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   20:30
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   9:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:30, 13:30, 14:20, 15:30, 17:30, 19:30, 21:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:40, 12:40, 15:0, 16:20, 17:10, 18:30, 20:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 14:0, 15:20, 16:20, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   18:40
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:0, 13:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:25
Mèo Mập Đi Phượt   xem phim Mèo Mập Đi Phượt   14:20, 18:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:50, 12:20, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10, 20:45, 22:10, 22:45
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   15:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:0, 12:30, 13:0, 14:0, 14:45, 15:45, 16:15, 17:0, 18:0, 18:30, 19:15, 20:15, 21:30, 22:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   22:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:55, 13:20, 17:30, 19:50, 22:15
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:10, 16:30, 20:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 11:20, 13:20, 15:15, 19:10, 23:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   17:0
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   10:45, 16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 16:20, 18:15, 20:30, 21:10, 22:40, 23:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   0:30, 13:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:10, 10:20, 11:35, 14:0, 14:10, 15:20, 17:40, 18:30, 18:50, 19:50, 20:0, 20:50, 21:20, 22:10, 23:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 12:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:40, 17:15, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:15, 10:45, 11:30, 12:0, 12:50, 13:40, 14:45, 15:45, 17:50, 19:10, 20:0, 21:15, 22:20
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:0, 16:10
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   13:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:0, 11:45, 13:20, 14:0, 15:0, 15:40, 16:20, 17:20, 18:0, 18:40, 19:45, 20:20, 21:0, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:20, 17:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:0, 21:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 12:15, 21:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 14:15, 19:30
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:0, 12:15, 15:45, 21:15
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   9:45, 17:15, 22:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:0, 10:50, 13:45, 14:45, 16:30, 18:0, 19:0, 19:45, 20:45, 21:30, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:15
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:0, 12:45, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:15, 20:0, 20:45, 21:45, 22:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:15, 14:15, 18:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:0, 13:30, 17:45, 20:15
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:0, 14:30, 19:30, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:30
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:15
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:35, 11:25, 12:5, 13:15, 14:0, 15:10, 15:50, 17:45, 18:45, 19:40, 20:40, 21:35, 22:35
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:5, 12:10, 17:40
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   9:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 13:35, 15:30, 16:35, 17:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:50, 13:40, 17:20, 18:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:15, 19:10, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:50, 15:30, 17:0
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:50, 11:35, 13:35, 15:35, 19:45, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   19:0, 21:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:5, 12:5, 14:5, 16:5, 18:5, 20:5, 22:5, 23:59
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:20
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:30
Tình Yêu hay Tiền Tỉ   xem phim Tình Yêu hay Tiền Tỉ   10:15
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:40
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:40, 12:50, 13:55, 15:5, 16:10, 17:20, 18:25, 19:35, 20:40, 21:50, 22:55, 23:59
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:20, 11:25, 17:0, 23:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:30, 15:20, 23:25
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:35, 16:40, 18:45, 21:5, 23:40
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:50, 14:55, 19:50
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   13:15, 15:45, 17:45
Suối Ma   xem phim Suối Ma   13:30, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:25
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:10, 10:0, 11:10, 12:0, 13:10, 14:0, 15:20, 16:10, 17:20, 18:10, 19:30, 20:20, 21:40, 22:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 13:0, 13:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:40, 18:15, 19:10, 20:0, 20:35, 21:30, 22:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:50, 19:0, 22:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:50, 12:20, 14:45, 17:10, 19:40, 20:50, 22:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 13:20, 17:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   15:40, 20:35
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   16:25
Đại Sư Huynh   xem phim Đại Sư Huynh   16:20
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:10, 13:20, 14:25, 16:20, 18:15, 19:0, 20:10, 22:0, 22:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:50, 17:30, 22:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:25, 15:10, 17:5, 18:15, 19:30, 20:15, 21:0, 21:30, 23:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:0, 12:0, 18:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:5, 13:50, 16:10, 18:20, 20:20, 21:30, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:15, 14:0, 18:0, 19:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:20, 12:30, 16:20
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   9:10, 11:5, 18:35
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:0, 12:50, 14:40, 15:25, 18:25, 20:15, 21:10, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   11:35, 12:55, 17:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:40, 12:35, 14:30, 16:30, 18:10, 19:15, 20:5, 21:10, 22:0, 22:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   12:55, 14:55, 16:25, 18:40, 23:5
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:45, 17:0, 20:25, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 10:50, 14:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:5, 11:0, 13:30, 16:45, 19:15, 20:25, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:30, 14:0, 18:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:5, 11:50, 13:45, 15:40, 17:35, 19:30, 21:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:30, 17:30, 21:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   18:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:40, 11:0, 11:50, 13:10, 15:20, 16:20, 17:30, 19:40, 20:50, 21:50
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   13:0, 14:45, 16:30, 19:50, 21:35
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:30, 15:30, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   17:10
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 10:20, 11:30, 12:20, 13:30, 14:20, 15:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   18:40, 22:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:20, 9:0, 10:30, 11:10, 12:40, 13:20, 14:50, 15:40, 16:20, 17:0, 17:50, 19:10, 20:0, 21:20, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:50, 12:50, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:40, 14:10, 21:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:10, 14:40, 19:40, 22:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:40, 18:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   11:20, 16:0
Suối Ma   xem phim Suối Ma   16:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:0, 20:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:50, 11:50, 12:50, 13:50, 16:0, 16:50, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   13:20, 18:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   11:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   11:40, 16:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 9:50, 12:0, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:40, 20:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 13:30, 17:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:0, 18:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:30, 11:10, 15:20, 19:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 15:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   10:30, 15:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   9:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:0, 12:0, 14:0, 15:10, 16:5, 17:50, 18:0, 20:10, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   22:10
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:10
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   14:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:50, 11:40, 12:50, 13:0, 13:50, 16:0, 17:10, 18:10, 19:30, 20:0, 20:30, 21:40, 22:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:30, 17:15, 20:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:20, 10:20, 12:20, 14:40, 15:20, 18:20, 19:10, 21:40, 22:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:45, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   16:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:20, 12:20, 14:10, 15:10, 16:10, 19:30, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:40, 10:40, 11:50, 13:20, 15:30, 16:10, 18:20, 20:30, 22:10
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   15:0, 20:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:10, 17:10, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:30, 10:30, 14:20, 19:0, 20:10
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   12:0, 16:20, 20:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 10:50, 11:40, 13:0, 13:40, 15:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:20, 21:10, 22:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:20
Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   xem phim Maquia: Chờ Ngày Lời Hứa Nở Hoa   12:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 9:40, 11:50, 12:40, 14:20, 15:0, 16:10, 16:40, 17:20, 20:50, 21:20, 23:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:10, 14:30, 18:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:0, 15:20
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 11:20, 12:50, 13:50, 14:50, 15:40, 17:0, 18:30, 18:55, 19:40, 20:10, 21:10, 23:0, 23:5
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   19:20
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   9:50, 17:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   14:30, 22:10
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   10:50
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 9:40, 10:40, 11:40, 12:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:0, 19:40, 20:40, 21:40, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50, 16:50
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 10:40, 12:50, 13:40, 15:0, 17:10, 20:0, 21:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 10:40, 11:30, 15:50, 19:20, 20:10, 21:0, 22:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:30, 11:15, 13:0, 14:45, 16:30, 18:15, 20:0, 21:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:0, 12:50, 16:40, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50, 14:50, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   9:5, 13:15, 17:25, 19:30
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:30, 9:0, 10:30, 11:0, 12:30, 13:0, 14:30, 15:0, 16:30, 17:0, 18:30, 19:0, 20:30, 21:0, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:25, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:25, 14:25, 18:25, 20:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 10:55, 13:10, 15:25, 16:25, 17:40, 19:55, 22:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:50, 10:40, 14:35, 18:40, 20:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:45, 12:40, 16:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   11:10, 15:20, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   13:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:20, 19:20, 21:20, 22:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   10:50, 16:50
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 10:0, 10:40, 12:50, 13:50, 15:0, 16:10, 19:30, 20:0, 22:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:0, 11:10, 13:20, 15:50, 17:10, 18:0, 20:10, 20:50, 22:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 11:0, 12:40, 14:20, 16:20, 18:10, 19:50, 21:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:20, 12:10, 18:20
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50, 14:50, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hoán Đổi   xem phim Hoán Đổi   11:0, 12:55, 14:50, 18:55
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 8:50, 10:5, 10:45, 12:0, 12:40, 13:55, 14:35, 15:50, 16:30, 17:45, 18:25, 19:5, 20:20, 21:0, 22:15
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:30, 12:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:15, 9:50, 10:25
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:10, 10:15
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:30
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 11:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:25, 12:15, 14:10, 16:5, 18:0, 19:0, 19:50, 20:50, 21:45, 22:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:35, 11:50, 17:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:10, 12:10, 15:10, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:0, 15:30, 17:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:35, 12:55, 14:10, 19:50, 21:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   12:30, 13:50, 18:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:30, 14:10, 16:10, 19:20, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:55, 11:30, 12:20, 13:20, 14:5, 15:5, 15:50, 19:0, 19:35, 20:10, 20:45, 21:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:0, 16:15, 21:50
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   10:55, 18:0
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:45, 12:35, 14:35, 15:55, 17:35, 19:45, 21:45
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:20, 11:50, 16:55, 18:35, 21:55
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:25, 16:35, 20:20, 22:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:50, 14:0, 18:10
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:0, 13:35, 18:5
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   15:10, 17:5
Suối Ma   xem phim Suối Ma   9:45, 13:50, 19:40, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:10, 12:15, 12:20, 14:10, 14:15, 16:5, 20:10, 22:5
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   10:5, 10:55, 12:30, 14:50, 18:0, 19:0, 20:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:20, 10:20, 14:40, 16:50, 21:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:10, 10:40, 12:0, 13:50, 14:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:0, 21:35
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 12:40, 16:50, 19:0, 21:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:5, 11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 14:20, 18:0, 19:40
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 12:45, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:40, 9:40, 11:10, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:25, 18:20, 19:30, 20:20, 21:30, 22:20
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:10, 10:0, 10:35, 11:20, 12:45, 13:30, 14:55, 15:40, 17:5, 17:50, 19:15, 20:0, 21:25, 22:10, 23:25
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   15:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:40, 23:35
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   8:50, 16:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:0, 11:55, 13:50, 15:45, 17:40, 19:35, 20:30, 22:0
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:35, 14:35, 18:30
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   13:55
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:30, 22:25
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:45, 16:40, 22:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   10:20, 12:40, 15:0, 17:20, 19:40, 22:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   10:25, 12:10, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   10:35, 12:35, 14:35, 16:35, 18:35, 20:35, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   10:25, 11:30, 12:15, 13:20, 15:10, 17:0, 17:50, 18:50, 19:40, 20:40, 22:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   12:50, 23:40
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   16:40
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 13:10, 16:50, 18:30, 23:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   8:50, 16:15, 22:10
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:20, 11:0, 14:5, 19:50, 21:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:10, 14:50, 18:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:30, 14:50
Suối Ma   xem phim Suối Ma   10:50, 20:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:50, 10:45, 12:40, 16:45, 20:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:40, 22:0
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:0, 11:10, 13:15, 13:40, 14:35, 15:20, 17:25, 17:50, 18:40, 19:30, 21:35
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:35, 15:45, 19:45, 19:55
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:40, 14:5, 17:30, 19:15
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   12:25, 15:50, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 10:40, 11:25, 12:45, 13:30, 14:35, 15:35, 17:0, 17:40, 19:5, 19:45, 20:15, 21:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:0, 22:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   11:15, 15:15, 17:30, 21:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:50, 11:5, 13:20, 15:35, 17:50, 20:5
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   11:5, 12:50, 16:40, 18:25, 22:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:30, 13:30, 19:45
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   8:30, 14:50, 21:10

Thời tiết một số khu vực