Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:30
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   9:55
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:40, 12:0, 14:20, 16:45, 19:0
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   16:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:25, 18:40, 20:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:25, 9:50, 10:20, 10:45, 11:15, 11:40, 12:5, 12:30, 13:0, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:10, 15:40, 16:10, 17:0, 17:25, 17:50, 18:20, 18:50, 19:15, 19:40, 20:5, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:25, 22:45
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:10, 11:50, 13:45, 15:40, 17:35, 19:30, 21:25, 22:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:45, 14:40, 21:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   8:35
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:50
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 15:20, 19:40
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:15
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:45, 18:0, 22:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:10, 9:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:10, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:0, 10:30, 12:25, 13:50, 16:30, 18:30, 20:20, 22:10
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:20, 17:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:15, 13:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   12:15
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   16:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 19:40
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   9:20
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Solo: Star Wars Ngoại Truyện   22:5
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   17:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:25, 15:35
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:45, 10:20, 14:20, 18:30, 21:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:10, 20:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   16:20, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   11:40
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   8:35
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   13:40
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   8:45, 22:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   17:40, 20:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:25, 20:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:50, 16:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:30, 10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:5, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:30, 12:40, 15:40, 18:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:40, 14:40, 22:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:40, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   13:10, 17:25
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   15:10
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:50, 15:20, 19:50
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   10:40
Solo: Star Wars Ngoại Truyện   xem phim Solo: Star Wars Ngoại Truyện   8:30
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:40, 13:50, 18:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:30, 17:30
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   22:20
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   9:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:20, 9:0, 9:20, 9:50, 10:20, 11:0, 11:40, 12:0, 12:30, 13:0, 13:40, 14:20, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:0, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:20, 19:40, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:30, 15:30, 19:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:50, 16:0, 20:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   14:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:50
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   15:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 10:50, 13:20, 18:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:40
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   9:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 11:30, 12:10, 13:10, 13:40, 14:10, 14:50, 15:50, 16:20, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 16:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   11:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   12:15
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   14:45
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 12:45, 17:20, 20:0
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   10:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:0, 18:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:30, 16:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:0, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:30, 20:15, 21:0, 21:30, 22:15
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:15, 15:15, 19:45, 20:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:30, 21:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:50
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   11:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   20:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:10, 9:45, 10:20, 11:45, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:35, 22:15, 22:40, 23:0, 23:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:30, 14:0, 16:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   17:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   10:20
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   14:40, 17:0, 19:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:30, 10:0, 10:30, 10:50, 11:10, 12:10, 12:40, 13:10, 13:30, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:10, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 18:50, 19:10, 20:10, 20:40, 21:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:45, 19:20, 21:15
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   15:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   19:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:0
Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   xem phim Lật Mặt: 3 Chàng Khuyết   23:10
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   0:35, 8:50
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:10, 15:30, 19:40
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   8:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:0, 13:0, 17:0, 21:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:30, 16:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:20, 10:0, 10:40, 11:20, 12:40, 13:20, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:40, 18:0, 18:40, 19:20, 20:0, 20:40, 21:20, 22:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:10, 13:30, 17:50, 22:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:20, 18:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:30, 14:20, 20:20, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   9:0
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   16:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   18:20
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   10:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 14:20
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   15:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:20, 17:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:30, 18:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 9:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:20, 16:40, 19:40, 20:20
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:10, 13:30, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   16:20
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   14:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   10:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:15, 9:40, 10:40, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 16:50, 17:25, 17:55, 18:25, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:35, 22:0, 22:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:10, 18:15, 20:15, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   13:30
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   17:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:40, 14:0, 18:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:20, 15:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   19:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:10, 10:40, 11:20, 11:50, 13:20, 14:0, 14:30, 16:0, 16:40, 17:10, 18:40, 19:20, 19:50, 20:40, 21:20, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:30, 11:30, 21:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   12:0, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đẳng Cấp Thú Cưng   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng   12:10
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   10:0
Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   xem phim Kẻ Trộm Mặt Trăng 3   11:40
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 13:30, 19:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:0, 14:0, 17:45
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   16:0, 20:0
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   11:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:30, 10:10, 11:10, 11:40, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:45, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:20, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:0, 20:20, 20:50, 21:50, 22:15, 22:40, 23:0, 23:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:45, 15:45, 22:10
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   12:45, 18:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:25
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:40, 17:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:20, 13:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:5, 15:50, 17:45, 19:40, 20:15, 21:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:20, 15:40, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đấu Trường Âm Nhạc   xem phim Đấu Trường Âm Nhạc   9:30
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:0, 14:30
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   13:0, 17:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:30, 10:50, 11:40, 12:10, 13:10, 14:55, 15:20, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20, 23:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   13:30, 16:50
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:10, 15:10, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   9:45, 15:30, 22:10
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:0, 13:15, 20:15
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   17:45
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   16:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:30, 12:45, 15:45, 18:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   13:0, 18:15
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   17:30
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   9:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:0, 10:45, 11:30, 12:30, 13:30, 14:15, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:30, 14:0, 19:45
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   11:15, 15:15, 21:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:0, 14:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   11:20, 12:55
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:5, 11:30, 13:35, 19:55
Đảo Của Những Chú Chó   xem phim Đảo Của Những Chú Chó   15:10
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:5
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:30, 10:50, 14:30, 18:35, 20:45
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:0, 11:25, 12:25, 13:50, 14:50, 15:35, 16:15, 17:15, 18:0, 18:40, 19:5, 19:40, 20:20, 21:5, 21:30, 22:5
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:45, 13:30, 17:10, 18:10, 20:25, 21:55
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   15:15, 22:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:0, 12:40, 16:20, 18:55, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Deadpool 2   xem phim Deadpool 2   10:40, 15:0, 17:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:40, 13:10, 17:20, 23:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:20, 15:40, 19:10
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   8:50, 13:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:10, 12:50, 14:0, 14:40, 15:20, 16:30, 17:10, 17:50, 19:0, 19:40, 20:20, 20:50, 21:30, 22:10, 22:50, 23:20
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:0, 13:50, 20:0, 21:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:50, 15:50, 17:40, 19:30, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:40, 16:55
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   14:50, 19:10, 21:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:20, 12:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:55, 11:20, 11:55, 12:20, 13:20, 13:45, 14:20, 14:40, 15:45, 16:15, 16:45, 17:5, 18:10, 18:40, 19:10, 19:30, 20:35, 21:5, 21:35, 21:55
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:15, 13:45, 17:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:45, 12:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:5, 15:35, 19:20, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:40, 13:30, 18:25
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:50, 12:55, 14:45, 16:35, 21:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:10, 18:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:40, 11:5, 12:10, 13:45, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 21:20, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:30, 19:55
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:40, 14:20, 20:25
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:15, 11:0, 16:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:20, 18:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:15, 17:0, 20:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   15:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 9:50, 10:35, 11:30, 12:10, 13:0, 13:55, 14:30, 15:25, 16:20, 16:55, 17:45, 18:45, 19:15, 20:15, 21:10, 21:40, 22:10, 22:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:5, 12:50, 14:40, 16:35, 18:50, 20:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:20, 13:15, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   9:0, 11:10, 13:20, 15:30
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:35, 10:35, 17:40, 19:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   16:30, 18:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:30, 10:30, 11:15, 12:5, 12:35, 13:5, 13:50, 14:40, 15:10, 15:40, 16:25, 17:15, 17:45, 18:15, 19:0, 19:50, 20:20, 20:50, 21:35
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:45, 14:40, 20:0
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:30, 21:40
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:50, 10:45, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:40, 13:5, 15:0, 16:55, 21:20
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:35, 10:30, 12:25, 14:20, 16:15, 18:10, 20:5, 22:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:25, 14:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:20, 10:10, 10:40, 11:0, 11:50, 12:40, 13:30, 14:20, 15:10, 16:0, 16:50, 17:40, 18:30, 18:55, 19:20, 20:10, 20:30, 21:0, 21:25, 21:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:40, 12:20, 16:0, 19:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   17:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:50, 20:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:50, 13:10, 15:10, 18:50
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:10
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:35, 9:20, 11:0, 11:45, 13:25, 14:10, 15:50, 16:35, 18:15, 19:0, 20:40, 21:25
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   12:10, 16:0, 18:0
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:10, 14:0, 19:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:35, 18:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:50, 16:45, 21:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:50, 14:30, 18:0
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   9:0, 16:20
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   12:40, 19:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:25, 10:10, 11:5, 12:0, 12:50, 13:45, 14:40, 15:30, 16:25, 17:20, 18:10, 19:5, 20:0, 20:50, 21:45, 22:40, 23:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:35, 15:35, 19:30, 23:45
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   14:45, 17:30, 23:5
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:25, 13:30, 21:25, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   12:20, 14:30, 18:0
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   11:30, 22:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:55, 16:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:35, 9:0, 9:30, 10:30, 11:30, 12:0, 12:40, 13:0, 14:0, 14:30, 15:30, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:15, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:35, 14:30, 15:40, 17:5, 18:10, 20:10
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   15:10, 22:0
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:50, 16:40, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   15:30, 17:50
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:10, 11:15, 15:50, 20:5
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:45, 22:20
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:45, 13:0, 13:20, 14:0, 15:25, 16:30, 17:15, 17:50, 19:0, 19:50, 20:20, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:5, 13:30, 17:55
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   10:45, 15:15, 21:45
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   8:45, 19:45, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   11:0, 12:55, 14:50, 16:40, 21:10, 22:25
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:5, 14:35, 16:35, 18:35
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:10, 11:50, 13:15, 14:55
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:30, 10:0, 10:50, 11:30, 12:30, 13:30, 14:0, 15:0, 16:0, 16:30, 17:30, 18:30, 19:0, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:5, 9:50, 10:55, 11:40, 12:45, 13:30, 15:20, 17:10, 18:25, 19:0, 20:15, 20:50, 22:40
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:40, 11:35, 13:30, 15:25, 16:45, 17:20, 18:35, 19:15, 20:30, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   xem phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè   9:0, 14:15, 16:10, 23:15
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:55, 10:50, 12:30, 16:45, 18:0, 23:15
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   15:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:40, 9:40, 10:25, 11:0, 12:0, 12:45, 13:20, 14:25, 15:40, 16:45, 18:0, 18:35, 19:5, 19:40, 20:20, 20:55, 21:40, 22:0, 22:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:40, 10:45, 12:40, 14:20, 16:5, 18:0, 19:45, 21:30
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:45, 10:35, 12:25, 14:20, 16:10, 17:50, 19:50, 21:25, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Cứu Tí Nị   xem phim Giải Cứu Tí Nị   9:0, 13:25
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:20, 16:55, 20:35, 22:50
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   11:40, 15:10, 18:50
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 9:50, 10:45, 11:30, 12:15, 13:10, 13:55, 14:40, 15:35, 16:20, 17:5, 18:0, 18:45, 19:30, 20:25, 21:10, 21:55, 22:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 11:15, 13:5, 14:55, 16:45, 18:35, 20:25, 22:15
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:20, 11:15, 13:10, 15:5, 17:0, 18:55, 20:50, 22:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:15, 13:5, 17:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   9:5
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:0, 9:45, 10:45, 11:25, 12:10, 13:10, 13:50, 14:35, 15:35, 16:15, 17:0, 18:0, 18:40, 19:25, 20:25, 21:5, 21:50, 22:20, 22:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:10, 15:5, 18:55, 20:45, 22:35
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:55, 10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:30, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:25, 17:35, 18:10, 21:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   14:25, 16:0, 19:0
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   11:20, 13:0, 19:40, 22:20
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   8:55, 17:45
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 9:50, 10:30, 11:30, 12:5, 12:50, 13:30, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:30, 19:25, 20:0, 20:35, 21:10, 21:45
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   15:55
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:40, 11:40, 13:50, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:45, 12:40, 16:35, 20:30
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:40
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 10:20, 11:45, 12:45, 14:10, 15:10, 16:35, 17:35, 19:0, 20:0, 21:25
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   10:45, 14:40, 18:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:0, 14:40, 20:10
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:15, 13:0, 16:35, 18:10
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   9:40, 11:20, 14:50, 16:30, 19:50, 21:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:20, 10:0, 10:45, 11:45, 12:30, 13:10, 14:15, 15:0, 15:35, 16:40, 17:25, 18:0, 19:10, 19:30, 19:50, 20:25, 21:35, 22:15, 22:50
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   10:55, 12:0, 13:50, 15:45, 18:20, 22:5
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   8:50, 12:45, 17:35, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:25, 11:40, 17:0
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:55, 15:0
Selfie Với Thần Chết   xem phim Selfie Với Thần Chết   9:5, 13:35, 17:10, 21:55, 23:35
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:5, 9:45, 10:45, 11:35, 12:10, 12:40, 13:15, 14:0, 14:45, 15:40, 16:30, 17:10, 18:5, 18:45, 19:35, 20:30, 21:5, 22:0, 22:30, 23:0, 23:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   9:50, 11:20, 13:10, 15:10, 16:25, 18:15, 20:5, 21:0, 23:10
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   9:0, 10:55, 12:50, 14:35, 15:15, 16:45, 18:40, 20:35, 21:15, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   12:0, 14:0, 16:0, 19:40, 21:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:20, 14:30, 18:0
Ngày Sinh Tồn   xem phim Ngày Sinh Tồn   21:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:10, 11:20, 12:0, 12:50, 14:0, 15:30, 16:10, 16:50, 18:10, 19:0, 19:25, 20:40, 21:50
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:20, 10:55, 11:45, 13:20, 14:10, 15:45, 16:35, 18:10, 19:0, 20:35, 21:30
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:0, 14:40, 18:20
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   9:10, 12:50, 16:30

Thời tiết một số khu vực