Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   8:40, 17:0
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:20, 12:20, 18:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:25, 14:40, 22:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:0, 22:50
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:25, 18:40
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:40, 14:50, 20:50
Ma Gương   xem phim Ma Gương   20:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:35, 9:15, 9:50, 10:20, 10:50, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 14:5, 14:30, 15:0, 15:30, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:50, 21:30, 22:5, 22:35, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 11:30, 14:10, 15:20, 16:50, 19:30, 21:10, 22:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:10, 13:0, 16:55, 18:50, 20:40, 22:30
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:40, 16:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   11:35, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:30, 11:10, 15:35, 19:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:20, 14:40, 22:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:40, 14:50, 19:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   13:0, 16:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:20, 20:0
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   17:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   12:45, 17:0
Ma Gương   xem phim Ma Gương   21:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:30, 9:0, 9:50, 10:40, 11:20, 12:10, 12:50, 13:40, 14:20, 15:10, 15:50, 16:40, 17:30, 18:10, 19:0, 19:50, 20:30, 21:20, 22:5, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 10:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 20:50, 22:15
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:10, 11:0, 15:0, 19:10, 21:0, 22:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   13:30, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   16:20, 19:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:30, 16:10, 19:10, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   16:15
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:45, 18:0
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:20, 18:30
Ma Gương   xem phim Ma Gương   14:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 10:0, 11:0, 11:40, 12:20, 13:30, 14:20, 16:0, 17:10, 18:50, 19:50, 20:30, 21:10, 22:10, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   14:25, 20:20
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:40
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   8:45, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:0, 16:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   14:50, 21:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:45, 13:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   18:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   15:40, 18:0
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:0, 22:25
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:50, 14:30
Ma Gương   xem phim Ma Gương   12:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:0, 10:40, 11:40, 12:20, 13:0, 14:0, 14:40, 15:20, 16:20, 17:0, 17:40, 18:40, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:20, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:50, 12:50, 19:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   10:10, 17:50, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   17:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   8:50, 12:30, 14:10, 19:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:0, 13:30, 20:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:30, 10:10, 19:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:50, 15:50, 17:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:40, 19:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:30, 15:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:40, 9:10, 9:20, 10:20, 11:0, 11:25, 11:40, 12:40, 13:20, 14:0, 14:30, 15:10, 15:40, 16:20, 16:50, 17:0, 17:30, 18:0, 18:40, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 22:20, 22:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:20, 11:45, 14:0, 19:40, 22:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   18:20
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   17:15, 19:10, 22:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   14:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:30, 20:0
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   16:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 11:45, 12:15, 12:50, 13:45, 14:30, 15:50, 16:45, 18:15, 19:0, 20:15, 21:20, 22:15, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 10:30, 11:30, 12:10, 13:10, 14:10, 14:35, 15:10, 16:50, 17:50, 19:30, 20:30, 21:0, 22:15
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:40, 17:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   11:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   17:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   16:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   19:0
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   17:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Ma Gương   xem phim Ma Gương   22:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:40, 12:40, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 15:40, 17:20, 18:0, 18:40, 19:45, 20:20, 21:0, 21:40, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:20, 12:0, 14:45, 16:0, 19:15, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:40, 16:45, 21:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   10:45, 12:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   8:25, 13:15, 14:55
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   8:35, 17:45, 23:25
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:45, 10:15, 16:30, 19:55, 23:10
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:10, 21:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:15
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:5
Ma Gương   xem phim Ma Gương   10:45, 18:55, 21:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:5, 11:10, 12:25, 13:35, 14:45, 15:55, 17:5, 18:15, 19:25, 20:35, 21:40, 22:55, 23:45, 23:59
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:30, 15:0, 18:35, 20:45, 23:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:20, 14:15, 16:10, 18:0, 21:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:20, 12:55, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:0
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 12:0, 19:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:5, 22:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   10:10
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:20, 16:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 9:50, 10:50, 12:10, 13:10, 14:10, 14:30, 16:0, 16:50, 18:20, 19:10, 20:40, 21:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:30, 15:15, 18:0, 20:45
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   11:30, 13:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   8:30, 10:10, 16:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 12:0, 15:0, 18:0, 21:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   13:50, 20:0, 22:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:50, 17:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:10, 19:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   8:50, 13:0, 17:30
Ma Gương   xem phim Ma Gương   10:50, 21:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 11:20, 12:20, 14:40, 16:0, 17:0, 19:20, 20:40, 21:40, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:40, 11:30, 14:10, 16:50, 19:40, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:10, 10:20, 14:20, 18:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   8:10, 12:10, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:50, 21:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 13:50, 17:0, 20:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:20, 16:10, 20:40
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   13:20, 17:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:0, 13:40, 18:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:5, 17:10
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:0, 12:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 11:0, 13:10, 14:20, 15:40, 16:40, 18:0, 19:0, 19:30, 20:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:10, 14:0, 16:50, 19:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:35, 15:30, 19:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:20, 10:30, 15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   13:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 15:10, 17:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:30, 17:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:20, 20:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:30
Ma Gương   xem phim Ma Gương   9:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:30, 15:30, 16:0, 17:0, 17:40, 18:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:10, 14:20, 14:50, 17:10, 18:10, 19:50, 20:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:20, 20:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:35, 16:15
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:55, 15:25, 20:5
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:0, 12:5, 18:5
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:5
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:5, 17:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 12:35, 14:45, 16:50, 18:20, 19:0, 20:25, 21:10, 22:30, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 11:50, 14:25, 17:0, 19:35, 21:30, 22:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 13:0, 19:50, 22:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:45, 16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:30, 13:30, 18:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 15:15, 21:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 17:15, 22:15
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:45, 15:30, 22:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:0, 14:15, 20:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:0, 21:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   16:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:15, 10:0, 11:0, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:15, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:15, 11:15, 14:0, 16:15, 18:15, 19:15
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:45, 11:30, 13:15, 15:0, 16:45, 18:30, 20:15
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:50, 12:35, 18:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   8:30, 11:15, 14:0, 18:55
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:40, 14:40, 16:45, 20:55, 21:40
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:15, 10:50, 12:45, 19:0, 22:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   16:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:30, 9:25, 10:45, 11:40, 13:0, 13:55, 15:15, 16:10, 17:30, 18:25, 19:45, 20:40, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 9:15, 10:10, 11:5, 11:50, 12:45, 13:40, 14:25, 15:20, 16:15, 17:0, 17:55, 18:50, 19:35, 20:30, 21:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:30, 16:20, 20:5, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   16:40, 18:35
Tòa Tháp Chọc Trời   xem phim Tòa Tháp Chọc Trời   14:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:40, 20:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:5, 11:45, 16:0, 19:45
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   13:45
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:30, 16:40, 22:5
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:20, 14:30, 22:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:0, 18:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:15, 15:15, 16:20, 17:20, 18:25, 19:25, 20:25, 21:30, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:15, 10:50, 12:20, 13:20, 15:50, 17:10, 18:20, 19:35, 20:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:25, 12:30, 14:10, 15:30, 18:25, 20:20, 22:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   11:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:50, 18:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:20, 19:35, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   13:30, 17:50, 22:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:40, 16:0, 17:45
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   15:30, 18:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:5, 17:50, 22:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:10, 11:0, 11:50, 13:55, 14:35, 16:40, 19:10, 20:0, 20:45, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:15, 10:50, 12:0, 15:15, 16:15, 19:50, 22:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:5, 11:15, 14:30, 16:0, 17:25, 20:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:20, 13:0, 14:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   12:0
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   12:0, 16:0, 20:40
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:10, 15:20, 19:30
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   13:20, 17:30, 19:0, 21:40
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:0, 15:15, 19:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:5, 17:20, 21:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:50, 11:0, 13:10, 14:0, 15:20, 17:30, 19:40, 20:50, 21:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:0, 14:50, 16:50, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:0, 15:0, 21:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:0, 14:5
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:30, 10:40, 12:55, 15:5, 17:15, 19:25, 21:35
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:10, 10:30, 12:50, 15:10, 17:30, 19:50, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 10:5, 11:20, 12:0, 12:55, 14:10, 15:45, 16:15, 17:0, 18:0, 18:35, 19:5, 19:50, 21:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:15, 12:10, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:45, 14:45, 19:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:0, 17:30, 22:15
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:40
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   10:35
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:25
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:15, 11:50, 12:40, 13:55, 15:10, 18:15, 19:0, 20:15, 21:0, 22:0, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 13:20, 14:20, 16:0, 18:0, 20:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 11:0, 13:25, 17:15, 18:30, 22:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:10, 16:50, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   14:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:0, 10:20, 17:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   9:35, 13:40, 17:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:35, 10:45, 11:45, 12:55, 13:55, 15:15, 16:5, 16:45, 18:15, 19:0, 19:30, 20:25, 21:10, 21:45, 22:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:5, 13:45, 19:0, 19:55, 21:40, 22:35
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:25, 15:50, 17:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:15, 21:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:5, 16:5, 21:55
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:50, 14:50, 17:40
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   8:35, 11:5, 18:10
Ma Gương   xem phim Ma Gương   9:15, 17:25, 19:5
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 11:10, 12:0, 13:15, 15:20, 17:10, 19:30, 21:5, 21:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 10:40, 12:20, 13:10, 14:0, 15:5, 16:30, 18:20, 19:20, 20:55, 21:35
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:35, 13:20, 16:35, 19:15
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   11:50, 15:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:30, 15:0, 20:40
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:40, 16:40
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:40, 10:40, 14:40, 18:40
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   17:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:50, 10:50, 12:50, 13:20, 14:50, 16:50, 18:50, 19:30, 20:50, 22:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 9:0, 11:10, 11:40, 12:20, 13:50, 14:20, 16:30, 17:0, 18:0, 19:10, 19:40, 20:30, 21:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:20, 11:20, 15:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   8:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:40, 9:10, 10:0, 11:10, 12:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:20, 19:50, 20:40, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:0, 10:30, 13:10, 15:50, 18:0, 18:30, 21:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   14:20, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:5, 10:40, 19:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   20:5
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:10, 16:10
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   8:40, 14:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:50, 9:20, 11:10, 12:0, 13:20, 14:15, 15:40, 16:30, 17:40, 17:50, 18:45, 20:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:40, 11:30, 12:20, 13:20, 15:0, 18:0, 20:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   13:40, 18:0, 21:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   11:20, 16:0, 18:25, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:10, 13:10, 16:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   14:30, 21:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:30, 15:50
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:30, 19:10, 23:40
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 10:30, 12:0, 12:50, 14:15, 15:10, 16:30, 18:50, 19:45, 21:10, 22:0, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 11:45, 16:20, 20:30, 23:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:45, 12:30, 18:40
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   11:30, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 13:5, 18:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:0, 15:20, 17:5
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:20, 15:10
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   8:45, 13:5, 17:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 10:40, 11:50, 12:50, 14:0, 15:5, 16:15, 17:15, 18:30, 19:25, 20:10, 20:45, 21:15, 21:45, 22:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:0, 13:40, 15:50, 19:35, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 13:15, 16:25, 18:20, 19:10, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:15, 20:20, 23:5
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:15, 16:0, 18:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   13:55, 15:50
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:15, 16:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:0, 21:40, 23:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:10, 13:15, 14:20, 16:30, 17:15, 18:40, 19:25, 20:50, 21:35, 23:0, 23:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 11:15, 12:50, 14:25, 15:30, 17:5, 18:10, 19:45, 20:50, 22:25, 23:15
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:0, 13:20, 15:25, 17:45, 19:35, 21:25, 23:55
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:50, 15:10, 18:45, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:30, 13:40, 20:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   18:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 10:10, 11:10, 11:50, 12:30, 13:30, 14:10, 14:50, 15:50, 16:30, 17:10, 18:30, 18:50, 19:30, 20:30, 21:10, 22:0, 22:50, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   14:30, 17:20, 20:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:20, 23:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:20, 13:15, 16:5, 20:55
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:10, 14:15, 17:0, 22:30
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:15, 16:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   14:10, 16:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:55, 14:45, 17:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:50, 10:50, 12:0, 12:30, 13:0, 14:10, 15:10, 16:20, 17:20, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:50, 22:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 12:40, 15:20, 18:0, 18:30, 19:50, 20:50, 21:30, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:0, 10:40, 12:35, 14:30, 19:0
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:50, 16:10, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:5, 14:35, 21:35
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:15, 14:55, 18:50
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:50, 17:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:10, 19:20, 22:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:10, 13:20, 14:20, 15:30, 16:30, 17:40, 18:40, 19:50, 20:50, 22:0, 22:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:20, 17:0, 20:55, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:50, 15:40
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   14:30, 18:50, 23:20
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:20, 16:40, 21:0
Ma Gương   xem phim Ma Gương   13:40, 22:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:10, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 18:0, 19:15, 19:55, 20:30, 21:20, 22:0, 22:50, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 10:0, 11:40, 12:40, 14:20, 15:20, 17:0, 19:40, 20:10, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:50, 11:20, 13:10, 14:55, 16:50, 18:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:20, 18:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:30, 15:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   22:15
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:40
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:50
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   12:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 10:0, 11:10, 11:40, 12:10, 13:30, 14:10, 15:40, 16:20, 17:50, 18:40, 19:10, 20:0, 20:40, 21:0, 21:30, 22:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 11:30, 14:20, 16:30, 17:0, 18:0, 19:40, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:50, 16:40, 20:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   10:40, 14:40, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:20, 16:20
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   16:50
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   9:20, 14:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:20, 11:15, 12:40, 13:30, 15:0, 15:45, 17:20, 18:0, 19:40, 20:20, 22:5, 22:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 21:10, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 19:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   14:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   14:20, 21:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:30, 22:30
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:40, 16:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   13:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:50, 9:40, 10:25, 11:10, 12:0, 13:30, 15:50, 16:40, 17:15, 18:10, 19:35, 20:10, 21:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 9:25, 10:30, 11:40, 12:5, 13:10, 14:20, 14:55, 15:50, 17:0, 17:35, 18:30, 19:0, 19:40, 20:0, 20:30, 21:10, 22:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:35, 13:5, 14:40, 18:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:40, 9:5, 16:5
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:20, 15:10, 17:15
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:30, 11:15, 11:55, 13:40, 14:20, 16:45, 19:10, 21:35
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 10:45, 12:0, 12:25, 13:35, 14:50, 16:25, 17:40, 18:15, 19:15, 20:30, 21:0, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:25, 19:20, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:30, 13:20, 15:20, 19:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   21:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   16:0, 18:10, 20:20
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   12:30, 13:20, 14:0, 15:10, 16:40, 17:50, 19:20, 20:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:30, 17:20, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:0, 13:0, 17:10, 21:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:50, 11:10, 13:20, 15:0, 17:30, 19:10, 21:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 10:30, 12:0, 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:0, 21:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:10, 15:30, 19:40

Thời tiết một số khu vực